ModaNewsroom

HE Concept Store w sercu Warszawy – dlaczego warto go odwiedzić?

Europejski Boutiques to nowa przestrzeń handlowa Europejskiego, a jednocześnie najbardziej prestiżowy adres Warszawy. Ci, którzy uwielbiają wysmakowane zakupy z pewnością się nie zawiodą – przestrzeń pełna jest bowiem salonów najbardziej luksusowych marek. To jednak nie wszystko, bo wyjątkowość HE Concept Store polega na szerokiej ofercie starannie wyselekcjonowanych kolekcji autorstwa nie tylko polskich projektantów mody, ale także artystów i designerów. Europejski powraca tym samym do swoich przedwojennych tradycji i mieści pod jednym dachem nie tylko Hotel, ale i szereg usług, tworząc wraz z butikami przy placu Piłsudskiego i ulicy Moliera kluczowy luxury hub stolicy.

HE Concept Store w sercu Warszawy - dlaczego warto go odwiedzić?

fot. Podlewski/AKPA

Euro­pej­ski – pre­kur­sor od narodzin

Zlo­ka­li­zo­wa­ny mię­dzy Kra­kow­skim Przed­mie­ściem a Pla­cem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go, Euro­pej­ski od zawsze pla­so­wał się na mapie war­szaw­skie­go luk­su­su. Swo­je sie­dzi­by mia­ły w nim licz­ne zagra­nicz­ne posel­stwa, fir­my, gale­rie sztu­ki i pra­cow­nie arty­stów czy bank. Par­ter Euro­pej­skie­go zaj­mo­wa­ły ele­ganc­kie buti­ki, księ­gar­nia, restau­ra­cja, skład win, salon fry­zjer­ski, kwia­ciar­nia, salon moto­ry­za­cyj­ny mar­ki FIAT.

Dziś, ten jeden z naj­bar­dziej wytwor­nych budyn­ków na mapie War­sza­wy, łączy tra­dy­cję kla­sycz­nych wnętrz z nową ener­gią hote­lu, fan­ta­stycz­nych restau­ra­cji, nowo­cze­snych biur i nie­ba­wem – buti­ków zna­mie­ni­tych marek. Od otwar­cia w 1857 r. Euro­pej­ski zaj­mu­je klu­czo­we miej­sce na pre­sti­żo­wym szla­ku mia­sta, sta­jąc się na powrót natu­ral­nym cen­trum życia towa­rzy­skie­go i pre­kur­so­rem świa­to­wych tren­dów.  

He concept sklep warszawa

Euro­pej­ski Bouti­qu­es – zacza­ro­wa­ne witryny

Legen­dar­ne witry­ny Euro­pej­skie­go roz­bły­sły na nowo. W czwar­tek, 21 listo­pa­da Euro­pej­ski powró­cił do swo­ich han­dlo­wych tra­dy­cji, otwie­ra­jąc Euro­pej­ski Bouti­qu­es, prze­strzeń, w któ­rej miesz­czą się luk­su­so­we buti­ki takie jak m.in. Bru­nel­lo Cuci­nel­li, Her­mès, La Marqu­eu­se, Per­fect Vision, SasAr­te, a ponad­to fla­go­wy salon W.KRUK, ofe­ru­ją­cy biżu­te­rię oraz zegar­ki luk­su­so­wych marek takich jak Rolex, Car­tier, Jaeger-LeCo­ul­tre, Pane­rai i Breitling.

„Euro­pej­ski, la gran­de dame de Var­so­vie, wiel­ka dama tego mia­sta, to dla mnie iko­na War­sza­wy. Tej jesie­ni Euro­pej­ski w peł­ni roz­wi­nie skrzy­dła – po nie­speł­na pół­to­ra roku od otwar­cia hote­lu, po suk­ce­sie prze­strze­ni baro­wych i restau­ra­cyj­nych oraz naszej kul­to­wej cukier­ni, a tak­że po udo­stęp­nie­niu prze­strze­ni biu­ro­wych, idzie­my o krok dalej. Już dziś z dumą odda­je­my do dys­po­zy­cji war­sza­wia­ków oraz licz­nych gości, prze­strzeń han­dlo­wą, Euro­pej­ski Bouti­qu­es. Wybo­ru marek, któ­re tu gosz­czą ze swo­imi buti­ka­mi, a tak­że selek­cji do nasze­go autor­skie­go HE Con­cept Sto­re, doko­ny­wa­li­śmy dłu­go. Two­rząc tę prze­strzeń otwie­ra­my nowy roz­dział w histo­rii budyn­ku, miej­sca i mia­sta, nawią­zu­jąc do cza­sów, kie­dy w Euro­pej­skim kró­lo­wa­ła moda, a ówcze­sne damy na kul­to­wych balach pre­zen­to­wa­ły tutaj swo­je naj­pięk­niej­sze kre­acje” – mówi Julien Bar­bo­tin-Lar­rieu, Pre­zes Zarzą­du H.E.S.A.

HE Concept Store w sercu Warszawy - dlaczego warto go odwiedzić?

fot. Podlewski/AKPA


HE Con­cept Sto­re
autor­ska selek­cja marek 

W Euro­pej­ski Bouti­qu­es roz­po­czął też swo­ją dzia­łal­ność autor­ski butik, HE Con­cept Sto­re. Kli­ma­tycz­ne miej­sce, któ­re jest nie tyl­ko stre­fą zaku­pów z ofer­tą dla kobiet i męż­czyzn, lecz tak­że prze­strze­nią, do któ­rej war­to zaj­rzeć na wysta­wę, kon­cert, degu­sta­cję lub spo­tkać się z przyjaciółmi.

HE Con­cept Sto­re zaj­mu­je obszar 330 m² i jest jedy­ną autor­ską prze­strze­nią w War­sza­wie, w któ­rej prze­wa­ża­ją­cą część asor­ty­men­tu wyko­na­li czo­ło­wi pol­scy arty­ści, pro­jek­tan­ci mody i rze­mieśl­ni­cy. Każ­dy z pro­duk­tów został zapro­jek­to­wa­ny z myślą o HE Con­cept Sto­re i jest dostęp­ny tyl­ko w nim.

W HE Con­cept Sto­re moż­na kupić ubra­nia i akce­so­ria zapro­jek­to­wa­ne przez gro­no uzna­nych pro­jek­tan­tów, m.in. Rodri­go De La Garza, Vio­li Pie­kut, Dawi­da Woliń­skie­go oraz Macie­ja Zie­nia. Dostęp­ne są rów­nież pro­jek­ty z jedwa­biu mar­ki Lovli Silk i kurt­ki Touch Wear. Nie bra­ku­je biżu­te­rii, m.in. Ber­ries & Co, Bel­ler czy Moko­bel­le. Znaj­dzie­my tu też akce­so­ria mar­ki Kaaskas, kolek­cje tore­bek Hol­lie War­saw, Man­del oraz Mole­hill. Wśród cera­mi­ki i innych nie­ba­nal­nych dodat­ków do wnętrz dosta­nie­my ręcz­nie robio­ną por­ce­la­nę Domi­ni­ki Don­dé, przed­mio­ty wyko­na­ne tech­ni­ką majo­li­ko­wą z nie­bo­row­skiej manu­fak­tu­ry Majo­li­ka Nie­bo­rów oraz pla­ka­ty wybra­ne przez Włod­ka Orła, jed­ne­go z naj­więk­szych kolek­cjo­ne­rów pol­skie­go pla­ka­tu na świe­cie. Ofer­ta HE Con­cept Sto­re obej­mu­je ponad­to desi­gner­skie gadże­ty podróż­ne, tech­no­lo­gicz­ne i do domu, któ­re zosta­ły oso­bi­ście wyszu­ka­ne i spro­wa­dzo­ne z całe­go świa­ta przez twór­ców miej­sca. W nowo­pow­sta­łym buti­ku są dostęp­ne róż­no­rod­ne gatun­ki win oraz książ­ki – albu­my o sztu­ce, archi­tek­tu­rze, histo­rii i War­sza­wie. W pla­nach HE Con­cept Sto­re są tak­że spo­tka­nia z arty­sta­mi współ­pra­cu­ją­cy­mi z miej­scem, wysta­wy, kon­cer­ty i degustacje.

HE Concept Store w sercu Warszawy - dlaczego warto go odwiedzić?

fot. Ksa­we­ry Wąsowski

Autor­ką spek­ta­ku­lar­ne­go pro­jek­tu wnętrz HE Con­cept Sto­re jest Mag­da­le­na Kijan­ko – archi­tekt, absol­went­ka war­szaw­skiej ASP, któ­ra od 10 lat pro­wa­dzi w War­sza­wie autor­ską pra­cow­nię pro­jek­to­wą Stu­dio Modu­la­re. W przy­pad­ku HE Con­cept Sto­re inspi­ra­cją twór­czą był dla niej eklek­tyzm, odda­ją­cy prze­ni­ka­nie się mody, sztu­ki i desi­gnu oraz chęć wykre­owa­nia miej­sca wibru­ją­ce­go mie­szan­ką sty­lów. Wśród deta­li pro­jek­tant­ka wyko­rzy­stu­je ele­men­ty anty­ku i vin­ta­ge, insta­la­cje arty­stycz­ne, ręcz­nie wyko­na­ne tape­ty oraz meble i dywa­ny ze spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych mate­ria­łów i tkanin.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy