Haute Couture Fall/Winter 2015 – trendy we fryzurach

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: style.com, pinterest.com

Fendi-Fall-2015

Poka­zy z serii hau­te coutu­re na sezon jesien­no – zimo­wy 2015 po raz kolej­ny zabra­ły entu­zja­stów eks­klu­zyw­nych pro­jek­tów w eks­cy­tu­ją­cą podróż po naj­bar­dziej zja­wi­sko­wych zakąt­kach modo­wej wyobraź­ni. Choć zapre­zen­to­wa­ne na wybie­gach kre­acje są zde­cy­do­wa­nie bliż­sze kunsz­tow­nym dzie­łom sztu­ki z wyż­szej pół­ki ani­że­li modzie użyt­ko­wej, mogą sta­no­wić praw­dzi­wą skarb­ni­cę uro­do­wych tren­dów na co dzień i dla każ­de­go. Przyj­rzyj­my się naj­cie­kaw­szym pro­po­zy­cjom sty­li­stów fry­zur, gdyż jesień już za pasem, a praw­dzi­wy indy­wi­du­alizm jest w cenie!

OSTRE CIĘCIA

KendallJenner-06

Chanel_Sum

Cię­cia typu pixie cut, car­ré i bob w ultra­krót­kiej oraz zdy­scy­pli­no­wa­nej wer­sji zde­cy­do­wa­nie zdo­mi­no­wa­ły fine­zyj­ne looki hau­te coutu­re. Ich wyra­zi­stość odzwier­cie­dla­ją­ca kobie­cą odwa­gę i siłę, nada­je płci pięk­nej mak­si­mum tem­pe­ra­men­tu, dys­tyn­go­wa­nia oraz nie­za­leż­no­ści. Eks­pre­syj­ne tren­dy szcze­gól­nie widocz­ne są w wize­run­kach lan­so­wa­nych przez Cha­nel.

WACHLARZ AKCESORIÓW

2 - Alberta Feretti

2 - Versace

Na wybie­gach aż zahu­cza­ło od nie­sztam­po­wych akce­so­riów zdo­bią­cych wło­sy. W sezo­nie jesien­no – zimo­wym kar­ty roz­da­wać będą przede wszyst­kim cesa­rzo­we rzym­skie, od któ­rych m.in. sty­li­ści Valen­ti­no, Elie Saab i Ate­lier Ver­sa­ce zaczerp­nę­li pomy­słu na deko­ra­cyj­ne tia­ry, ocie­ka­ją­ce bla­skiem zło­ta i skrzą­cych się deta­li. Mniej eks­tra­wa­ganc­ką biżu­te­rię, pozo­sta­jąc w nur­cie, zapro­po­no­wa­ła Odile Gil­bert od Alber­ty Fer­ret­ti –  jej prze­pi­sem na łagod­ne poże­gna­nie lata i przy­wi­ta­nie słot­ne­go sezo­nu sta­ły się retro wian­ki wyko­na­ne z poły­sku­ją­cych, mate­ria­ło­wych opa­sek deli­kat­nie wple­cio­nych we wło­sy.

EKSCENTRYZM


3 - Margiela..
3 - Margiela

Oso­bli­wość wyma­ga kre­atyw­no­ści, w związ­ku z czym mistrzo­wie noży­czek takich domów mody jak m.in. Jean Paul Gaul­tier, czy też Maison Mar­gie­la popu­ści­li wodzę fan­ta­zji i nie zawie­dli bra­kiem pomy­sło­wo­ści. Fry­zu­ry przy­ję­ły zróż­ni­co­wa­ne for­my i boga­te wykoń­cze­nia, dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nej uro­dy mode­lek pre­zen­tu­ją­cych kre­acje. Poja­wi­ły się moc­ne pig­men­ty, geo­me­trycz­ne fak­tu­ry i skom­pli­ko­wa­ne upię­cia. Choć nie wyda­ją się one być odpo­wied­ni­mi na co dzień, pozwa­la­ją nacie­szyć oko i zaczerp­nąć świe­żo­ści, któ­rej odro­bi­nę z powo­dze­niem moż­na prze­nieść do wła­sne­go uro­do­we­go orga­ni­ze­ra na nad­cho­dzą­cy sezon, by z kla­są wyra­zić sie­bie.

NATURAL LOOK

4 - Dior
4 - Tony Ward

W opo­zy­cji do fry­zjer­skich sza­leństw przy­pra­wia­ją­cych o zawrót gło­wy część sty­li­stów posta­wi­ła na ponad­cza­so­wy natu­ral look. Swo­bod­ne kosmy­ki dla wło­sów dłu­gich i pół­dłu­gich zapro­po­no­wał Dior, potar­ga­ne wia­trem i muśnię­te neo­no­wą rudo­ścią koń­skie ogo­ny Gim­bat­ti­sta Val­li, zaś piór­ko­wa­nie na mia­rę kró­lo­wej lat 80 XX w. Arma­ni Pri­vé. Dla wiel­bi­cie­lek ele­gan­cji pro­ste, acz efek­tow­ne upię­cia w sty­lu french twist na wybieg prze­my­cił Tony Ward.

SPLOTY

5 - Schiaparelli
5 - Valentino

Upal­nym latem ple­cion­ki sta­no­wią nie­od­łącz­ny ele­ment pla­żo­wych sty­li­za­cji. Dla­cze­go by nie zacho­wać sło­necz­nej aury jesie­nią i zimą? Poka­zy hau­te coutu­re lubią wyzwa­nia, w związ­ku z czym we fry­zu­rach na nad­cho­dzą­cy sezon prze­nio­sły nie­co waka­cji w splo­tach – sło­wiań­skich war­ko­czach, skrzęt­nych koszycz­kach i koro­nach, a tak­że luź­nych kło­skach. Wszyst­kie oczy­wi­ście z nutą świe­tli­sto­ści w posta­ci reflek­sów a’la Col­pi di Sole.

Zainspiruj się uczesaniami, natchnij dekoracjami. Bądź pięknością na miarę haute couture!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
TOP 10: BIAŁE SPODNIE
CO WARTO KUPIĆ NA WYPRZEDAŻACH?
PIKNIK REDAKCJI VERS-24
ZOOM ON: ANINE BING
TRUSKAWKOWE ORZEŹWIENIEKomentarze

komen­ta­rzy