Haute Couture Fall/Winter 2015 – Make-up Trends

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Na pary­skim dwo­rze hau­te coutu­re, jak co sezon, mnó­stwo zmian i nowo­ści, rów­nież w ten­den­cjach uro­do­wych. Co tym razem sta­no­wi­ło naj­więk­szą inspi­ra­cję dla wiza­ży­stów domów mody zrze­szo­nych w Cham­bre Syn­di­ca­le de la Hau­te Coutu­re? Jakie są naj­go­ręt­sze tren­dy na nad­cho­dzą­cy okres jesień – zima 2015 według czo­ło­wych wir­tu­ozów pędz­la? Prze­ko­naj­cie się razem z Vers-24!

1 -  Maison Margiela & Jean Paul Gaultier

Maison Mar­gie­la, Jean Paul Gaul­tier

1 -  Schiaparelli & Maison Margiela

Schia­pa­rel­li, Maison Mar­gie­la

1 - Tony Ward & Maison Margiela

Tony Ward, Maison Mar­gie­la

ŁAGODNE OKO BŁĘKITU

Wraz z nadej­ściem jesien­no – zimo­wych przy­mroz­ków dodat­ko­we ochło­dze­nie dla roz­grza­ne­go latem cia­ła przy­nie­sie maki­jaż. Zim­ne, oce­anicz­ne bar­wy zala­ły wybie­gi po same brze­gi – oczy fan­ta­zyj­nie pod­kre­ślo­ne głę­bo­ki­mi odcie­nia­mi nie­biań­skie­go błę­ki­tu to numer jeden według wiza­ży­stów Schia­pa­rel­li, Maiso­na Mar­gie­li, Jeana Pau­la Gaul­tie­ra oraz Tony’ego War­da.

2 - Dior-2

Dior

BABYSKIN GLOW

Nie­ska­zi­tel­na, ala­ba­stro­wa cera sta­no­wi obiekt kobie­ce­go pożą­da­nia od wie­ków. W uro­do­wych tren­dach na nad­cho­dzą­cy sezon maki­ja­ży­ści przy­ło­ży­li jed­nak­że szcze­gól­ną uwa­gę do wykre­owa­nia look’u baby skin, sto­su­jąc tzw. stor­bing. Dzię­ki nowej tech­ni­ce – wyko­rzy­stu­ją­cej na potę­gę roz­świe­tlacz – uzy­ska­li efekt świe­żo­ści, nada­ją­cy każ­dej twa­rzy ela­stycz­no­ści i sprę­ży­sto­ści, a tak­że zdro­we­go, wypo­czę­te­go wyglą­du.

3 - Chanel & Armani Prive

Cha­nel, Geo­r­gio Arma­ni Pri­ve

MOCNY PIGMENT NA USTACH

Vamp Lips to pocią­ga­ją­cy trend w maki­ja­żu ust. W nad­cho­dzą­cym sezo­nie ustę­pu­je jed­nak pierw­sze­go miej­sca nie­co jaśniej­szym – choć w dal­szym cią­gu moc­no nasy­co­nym – odcie­niom szmi­nek. Pre­fe­ro­wa­na gama kolo­ry­stycz­na przy­po­mi­na do złu­dze­nia pale­tę pró­bek w skle­pie z far­ba­mi. Wszyst­ko jed­no czy wybie­rzesz lan­dryn­ko­wy róż jak wiza­ży­ści Arma­ni Pri­vé, mako­wą czer­wień a’la Cha­nel, czy ultra­ma­ry­nę w sty­lu Maiso­na Mar­gie­li, bo i tak będziesz wyglą­dać olśnie­wa­ją­co. Spo­je­nie sil­nych akcen­tów z kobie­cy­mi usta­mi gro­zi spek­ta­ku­lar­ną ponęt­no­ścią – to połą­cze­nie nie do prze­bi­cia!

4 - Atelier Versace

Ver­sa­ce

4 - Elie Saab & Fendi

Elie Saab, Fen­di

HEAVY METAL

Model­ki pre­zen­tu­ją­ce kre­acje od Elie Saab, Fen­di, Ate­lier Ver­sa­ce i Ale­xan­dre Vau­thier elek­try­zo­wa­ły publicz­ność na wybie­gach pio­ru­nu­ją­cym spoj­rze­niem. Wszyst­ko za spra­wą cięż­kiej, meta­licz­nej opra­wy oczu. Powie­ki okra­szo­ne płyn­nym zło­tem, poły­sku­ją­cym sre­brem i tera­ko­to­wą mie­dzią zapo­cząt­ko­wa­ły heavy meta­lo­wą erę w kosme­tycz­kach. Przy­go­tuj się na rewo­lu­cję!

versace

 WYEKSPONOWANE BRWI

Mawia się, iż w oczach moż­na wyczy­tać sło­wa, a tak­że się w nich ogrzać i zato­pić. Podob­no mogą patrzeć tajem­ni­czo i osza­ła­mia­ją­co, roz­świe­tla­jąc dzień mno­go­ścią barw i odcie­ni. Jaki jest zatem waru­nek, by sta­ły się zwier­cia­dłem duszy? Według sty­li­stów Cha­nel i Ver­sa­ce nie ma nic lep­sze­go niż ich inten­syw­na opra­wa w posta­ci gra­ficz­nie pod­kre­ślo­nych brwi.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZA
Komentarze

komen­ta­rzy