Hardcore Henry premiera już dzisiaj!

Kino zrealizowane bez taryfy ulgowej. Akcja non-stop, stuprocentowy realizm i zero litości!

HH_WifeTakie­go fil­mu w histo­rii kina jesz­cze nie było! Nie jesteś już tyl­ko widzem, ale uczest­ni­kiem wyda­rzeń!  Kino zre­ali­zo­wa­ne bez tary­fy ulgo­wej. Akcja non-stop, stu­pro­cen­to­wy realizm i zero lito­ści!

HH-SS-0573 HH-SS-0191

Budzisz się, ale nic nie pamię­tasz. Nie wiesz kim jesteś, ani jak tu się zna­la­złeś. Atrak­cyj­na kobie­ta twier­dzi, że jest two­ją żoną. Nie­źle. Nie mija pięć minut, gdy pada­ją pierw­sze strza­ły. Led­wo ucho­dzisz z życiem, ale two­ja żona ma mniej szczę­ścia. Zosta­je upro­wa­dzo­na. Szyb­ko orien­tu­jesz się, że jesteś maszy­ną do zabi­ja­nia. Jak się tego wszyst­kie­go nauczy­łeś? Kto cię szko­lił? Kto teraz chce two­jej śmier­ci? Musisz wyko­rzy­stać swo­je zabój­cze umie­jęt­no­ści, by poznać praw­dę i oca­lić kobie­tę swo­je­go życia. O ile ona rze­czy­wi­ście jest tym za kogo się poda­je. Komu możesz ufać? Sobie? Wkrót­ce się prze­ko­nasz. Jeśli prze­ży­jesz…

  • reży­se­ria: Ilya Naishul­ler
  • gatu­nek: akcja
  • pro­duk­cja: USA, Rosja
  • obsa­da: Haley Ben­net, Tim Roth, Sharl­to Copley
  • pre­mie­ra: 8 kwiet­nia 2016

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy