Hammerklavier – nowa książka Yasminy Rezy już w Polsce

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

yasmina-reza-hammerklavier-wydawnictwo-nisza-2014-07-04-519x800

Ham­mer­kla­vier, Fran­cuz­ki Yasmi­ny Rezy, to zbiór intym­nych, auto­bio­gra­ficz­nych opo­wia­dań o miło­ści, dzie­ciń­stwie i prze­mi­ja­niu. Zadu­ma nad życiem prze­pla­ta się tutaj z humo­rem. Nostal­gia i czu­łość dla ludzi łączą się z auto­iro­nią i prze­ła­my­wa­niem roz­ma­itych tabu. Opo­wia­da­nia uka­za­ły się wła­śnie w Pol­sce, po kil­ku­na­stu latach od ich francuskiej pre­mie­ry, nakła­dem Wydaw­nic­twa Nisza.

Ham­mer­kla­vier to uchwy­co­ne w krót­kich for­mach lite­rac­kich życie skła­da­ją­ce się z chwil, umy­ka­ją­cych czę­sto doświad­czeń, wpi­sa­nych w codzien­ność prze­żyć. Nie ma tu zbęd­nych słów, a te któ­re są, opo­wia­da­ją histo­rie peł­ne emo­cjo­nal­nej prze­strze­ni i  wni­kli­wych obser­wa­cji. Autor­ka snu­je swo­je opo­wie­ści z lek­ko­ścią, czu­jąc jed­no­cze­śnie wagę osta­tecz­no­ści, któ­rej świa­do­mość jed­nak nie przy­tła­cza, a pozwa­la sma­ko­wać życie w czę­sto ory­gi­nal­ny i zaska­ku­ją­cy spo­sób.

Yasmi­na Reza jest fran­cu­ską pisar­ką i aktor­ką. Jej sztu­ki zna­ne są na całym świe­cie. Powie­ści i opo­wia­da­nia prze­ło­żo­no na ponad 30 jezy­ków. Pol­skie teatry wie­lo­krot­nie wysta­wia­ły Sztu­kęBoga mor­du, na pod­sta­wie któ­re­go Roman Polań­ski w 2011 r. nakrę­cił słyn­ną Rzeź. Książ­ka o  Nico­la­sie Sar­ko­zym uka­za­ła się w Pol­sce w 2008 r. pt. Świt, wie­czór lub noc.

Obie wyda­ne po pol­sku książ­ki Yasmi­ny Rezy prze­ło­żył Andrzej Krzy­wic­ki, syn “gor­szy­ciel­ki” Ire­ny Krzy­wic­kiej, wnuk Ludwi­ka Krzy­wic­kie­go. Ham­mer­kla­vier  zajął się z wła­snej ini­cja­ty­wy, żeby wes­przeć małe, nie­za­leż­ne wydaw­nic­two i dobrze wyko­rzy­stać czas na eme­ry­tu­rze. Krzy­wic­ki był eme­ry­to­wa­nym pro­fe­so­rem fizy­ki teo­re­tycz­nej, auto­rem ponad 120 prac nauko­wych z dzie­dzi­ny fizy­ki czą­stek ele­men­tar­nych i fizy­ki jądro­wej, a tak­że zasto­so­wań fizy­ki w bio­lo­gii i gene­ty­ce. Od 1964 roku miesz­kał we Fran­cji. Kil­ka lat temu wydał wspo­mnie­nia pt. Dia­bel­ski młyn. Umarł nagle 2 czerw­ca.

***

Nie mogę cze­kać, nie mogę cze­kać roz­sąd­nie. Nie mogę paść na kola­na przed cza­sem. Nie chcę. Cokol­wiek zro­bię, prze­mi­nę, nie będę spo­koj­nie cze­kać na tę chwi­lę. Nie chcę spo­ko­ju. Nie jestem na nie­go goto­wa. Jestem w wie­ku woj­ny i chcę losu wojow­ni­ka. Nie­po­trzeb­ny mi jest spo­kój, cier­pli­wość, ta łagod­na ago­nia. […] Jestem goto­wa cał­ko­wi­cie się zużyć, jeśli się przy­dam. Jeśli mój błysk choć­by jeden jedy­ny raz roz­ja­śni nie­bo w cza­sie bitwy.

                                                                                 Yasmi­na Reza, Ham­mer­kla­vier

***

Yasmi­na Reza w spo­sób ser­decz­ny, czuły, ale bez nachal­nej egzal­ta­cji i z humo­rem, za któ­ry tak bar­dzo jest cenio­na, wspo­mi­na tych, któ­rych kochała, a któ­rzy ode­szli. To wiel­ka sztu­ka umieć pisać w spo­sób tak pogod­ny i wyważony o spra­wach osta­tecz­nych, jak robi to Reza. Jej opo­wia­da­nia to afir­ma­cja życia ze wszyst­ki­mi jego odcie­nia­mi. Naj­wspa­nia­lej pisze o zmarłym ojcu. Przy­po­mi­na frag­men­ty ich wspól­nych roz­mów, zamyśla się nad sna­mi, w któ­rych nie­ocze­ki­wa­nie się poja­wił, uśmie­cha się do chwil, gdy sam z sie­bie żarto­wał. Podzi­wia jego dystans do swo­je­go cho­re­go i sta­re­go ciała. Ojciec nadal obec­ny jest w życiu autor­ki. Pisze o nim w cza­sie teraźniej­szym.     

                        Beata Rudziń­ska

frag­ment recen­zji pt. Yasmi­na Reza- Ham­mer­kla­vier

***

Yasmi­na Reza, Ham­mer­kla­vier

ISBN 978–83-62795–30-7

War­sza­wa 2014

s.120, cena 29 zł

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy