Hallesches Haus – kopalnia inspiracji rodem z USA

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: hallescheshaus.com, ignat.de

Hallesches_Haus_Berlin_01

W powie­trzu uno­si się aro­ma­tycz­na kom­bi­na­cja nut świe­żo palo­nej kawy, chru­pią­ce­go pie­czy­wa i rusty­kal­ne­go drew­na. W tle pobrzmie­wa miej­ski gwar oraz szum roz­mów. Za oka­za­łą, prze­szklo­ną witry­ną roz­po­ście­ra się widok na dry­fu­ją­ce po wodach Lan­dwehr­ka­nal łodzie i stat­ki moto­ro­we. Ta wyjąt­ko­wa, budzą­ca zain­te­re­so­wa­nie, oaza spo­ko­ju to nowe miej­sce na mapie zachod­nie­go Ber­li­na – Hal­le­sches Haus.

Hallesches_Haus_Berlin_02
Hal­le­sches Haus to praw­dzi­wa grat­ka dla poszu­ki­wa­czy inspi­ru­ją­cej mate­rii. Miesz­cząc się w zabyt­ko­wym budyn­ku urzę­du pocz­to­we­go, wyróż­nia­ją­ce­go się na tle oto­cze­nia neo­go­tyc­ką archi­tek­tu­rą okra­szo­ną suro­wo­ścią czer­wo­nej cegły, łączy w sobie 280 metrów kwa­dra­to­wych prze­strze­ni wypeł­nio­nej po brze­gi nie­sły­cha­nym uro­kiem. Trój­ka zało­ży­cie­li – Jil­lian May, Oli­ver Cay­less, Michel­le Cascio­lo – tchnę­ła swo­ją duszę w HH, by stwo­rzyć uni­ka­to­wy sklep, wyśmie­ni­tą restau­ra­cję oraz kli­ma­tycz­ne miej­sce spo­tkań. Spo­tkań zarów­no nie­zo­bo­wią­zu­ją­cych, jak i noszą­cych zna­mio­na wszel­kich oka­zji oraz wyda­rzeń oko­licz­no­ścio­wych.

Kon­cept skle­pu został w cało­ści opar­ty na idei gene­ral sto­re, któ­ra w począt­ko­wych latach XX w. na ame­ry­kań­skim ryn­ku han­dlo­wym cie­szy­ła się nie­zwy­kłą popu­lar­no­ścią. Gene­ral sto­re, sta­no­wiąc wów­czas obiekt posia­da­ją­cy w swo­jej ofer­cie pod­sta­wo­we dobra kon­sump­cyj­ne, jed­no­cze­śnie peł­nił rolę miej­sca codzien­nych spo­tkań lokal­nej spo­łecz­no­ści. Współ­cze­sna wer­sja wspo­mnia­nej kon­cep­cji w wyda­niu ber­liń­skim jest z całą pew­no­ścią god­na uwa­gi. Sklep obfi­tu­je bowiem w gamę pro­duk­tów prak­tycz­nych, uży­tecz­nych i cechu­ją­cych się wyso­ką jako­ścią, a jego zde­cy­do­wa­nie moc­ną stro­ną jest ich ory­gi­nal­na pre­zen­ta­cja oraz sty­lo­we wyko­na­nie. Wśród wszel­kich ofe­ro­wa­nych wyro­bów, sil­nie nawią­zu­ją­cych swym desi­gnem do natu­ry i odnaj­du­ją­cych swo­je zasto­so­wa­nie w sfe­rze gospo­dar­stwa domo­we­go, na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją prze­pięk­ne suku­len­ty donicz­ko­we oraz Che­mex – nie­tu­zin­ko­we urzą­dze­nie przy­po­mi­na­ją­ce swym kształ­tem naczy­nie labo­ra­to­ryj­ne, gra­ją­ce pierw­sze skrzyp­ce w rytu­ale zapa­rza­nia kawy.

Hallesches_Haus_Berlin_04 Hallesches_Haus_Berlin_06 Hallesches_Haus_Berlin_07 Hallesches_Haus_Berlin_08 Hallesches_Haus_Berlin_11 Hallesches_Haus_Berlin_13 Hallesches_Haus_Berlin_17 Hallesches_Haus_Berlin_19 Hallesches_Haus_Berlin_20

Restau­ra­cja Hal­le­sches Haus znaj­du­jąc się w fazie kon­struk­cji, przy­po­mi­na obec­nie nie­co bar­dziej klu­bo­ka­wiar­nię. Dys­po­nu­je przede wszyst­kim sma­ko­wi­ty­mi wyro­ba­mi cukier­ni­czy­mi z pla­kiet­ką „home – made”, ener­ge­tycz­ną kawą, a tak­że cierp­kim winem wła­sne­go wyro­bu. Posia­da jed­nak­że w swo­jej ofer­cie rów­nież roz­ma­ite san­dwi­cze, bazu­ją­ce na kru­chym i pach­ną­cym świe­żo­ścią pie­czy­wie,  a tak­że wio­sen­ne prze­ką­ski, spo­rzą­dza­ne przy wyko­rzy­sta­niu sezo­no­wych pro­duk­tów od lokal­nych dostaw­ców. Degu­sta­cji moż­na pod­dać się na wol­nym powie­trzu, by oprócz walo­rów sma­ko­wych, pobu­dzić swo­je pozo­sta­łe zmy­sły dzię­ki przy­jem­nej atmos­fe­rze zago­spo­da­ro­wa­ne­go roślin­no­ścią patio.

Hallesches_Haus_Berlin_22

Hal­le­sches Haus za spra­wą funk­cjo­nal­nie wyko­rzy­sta­nej prze­strze­ni, łączą­cej w sobie pro­sto­tę i mini­ma­lizm, daje odwie­dza­ją­cym poczu­cie intym­no­ści. Każ­dy może zna­leźć tu swo­je wła­sne miej­sce, by zadu­mać się przy fili­żan­ce espres­so, podzi­wia­jąc wyso­kie sufi­ty skle­pio­ne w strze­li­ste łuki, czy też by zaopa­trzyć się w jedy­ne w swo­im rodza­ju dro­bia­zgi na każ­dą kie­szeń. Jeśli dla kogoś to nie­wy­star­cza­ją­ca daw­ka wra­żeń, w czwart­ki wła­ści­cie­le HH orga­ni­zu­ją poka­zy wybra­nych pro­duk­cji fil­mo­wych z zakre­su ambit­nej kine­ma­to­gra­fii, a w dal­szej per­spek­ty­wie posia­da­ją jesz­cze wię­cej pomy­słów na uatrak­cyj­nie­nie miej­skie­go życia. Do tego ta gościn­ność przy­wra­ca­ją­ca wia­rę w ludzi…

Adres Tem­pel­ho­fer Ufer 1, 10961 Ber­lin sta­no­wi impe­rium współ­cze­snej sztu­ki użyt­ko­wej i mek­kę dla miło­śni­ków nie­ba­nal­nych miejsc. Każ­dy kto wybie­ra się do sto­li­cy Nie­miec powi­nien doświad­czyć magii Hal­le­sches Haus, by wpi­sać do swo­jej księ­gi życia wię­cej nie­za­po­mnia­nych chwil. Dla osób, któ­re nie pla­nu­ją w naj­bliż­szym cza­sie wyciecz­ki w te stro­ny, alter­na­ty­wą jest onli­ne shop , w któ­rym moż­na poczuć nie­po­wta­rzal­ną aurę opi­sa­ne­go miej­sca i nabyć odro­bi­nę “hal­le­sche­sow­skiej” przy­jem­no­ści.

Hallesches_Haus_Berlin_24 Hallesches_Haus_Berlin_25 Hallesches_Haus_Berlin_26

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy