HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501®

W 1847 roku Levi Strauss wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a gdy w 1853 roku po Kalifornii rozeszły się wieści o gorączce złota, przeprowadził się do San Francisco. Założył firmę pasmanteryjną, a w 1873 roku zaczął tworzyć najbardziej ikoniczny element garderoby, jaki kiedykolwiek powstał, czyli jeansy 501®. Spodnie zostały stworzone zanim wynaleziono zamek błyskawiczny, dlatego odznaczały się charakterystycznym rozporkiem zapinanym na guziki, który definiował jeansy 501®. To było idealne połączenie funkcjonalności i stylu.

HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501®

HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501®

Co roku, dokład­nie 20 maja, z oka­zji Dnia 501®, Levi’s świę­tu­je uro­dzi­ny tego ory­gi­nal­ne­go nie­bie­skie­go deni­mu, któ­ry w tym roku obcho­dzi 146 lat ist­nie­nia! Levi’s® w tym roku roz­po­czy­na cele­bra­cję wcze­śniej wraz z Hailey Bie­ber!

Hailey repre­zen­tu­je auten­tycz­ny i opty­mi­stycz­ny spo­sób wyra­zu, któ­ry według nas wpi­su­je się w cha­rak­ter jean­sów 501®, prze­ma­wia­ją­cy do wie­lu odbior­ców.”, mówi Jen­ni­fer Sey, Chief Mar­ke­ting Offi­cer Glo­bal Brands, Levi Strauss &Co.

Od same­go począt­ku świę­to­wa­nia uro­dzin 501® w maju aż do sezo­nu festi­wa­lo­we­go w lip­cu, Hailey będzie pre­zen­to­wać zapro­jek­to­wa­ne przez nią na nowo szor­ty i jean­sy 501® z wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów w neo­no­wych kolo­rach – zoba­czy­my wszyst­kie mode­le włącz­nie z 501® Ori­gi­nal, 501® Skin­ny oraz Levi’s® Autho­ri­zed Vin­ta­ge. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem będzie iko­nicz­na wszyw­ka Levi’s w nowej wer­sji w całej gamie neo­no­wych kolo­rów!

Uwa­żam, że to praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej iko­nicz­ny ele­ment ubio­ru jaki ist­nie­je. Pamię­tam jak świet­nie leża­ła moja pierw­sza para. Od tam­tej pory to moje ulu­bio­ne spodnie.” Hailey Bie­ber

Od swo­ich począt­ków, jako funk­cjo­nal­na odzież robo­cza, po wynie­sie­nie na pozy­cję modo­wej dekla­ra­cji, każ­da para 501® opo­wia­da histo­rię. Dla wie­lu uwiel­bia­nych posta­ci pop kul­tu­ry – Jame­sa Deana czy Mari­lyn Mon­roe były wyznacz­ni­kiem cha­rak­te­ry­stycz­ne­go sty­lu, a potem sta­ły się wyso­ce pożą­da­nym zna­le­zi­skiem vin­ta­ge. Obec­nie jean­sy 501® sta­no­wią pod­sta­wę gar­de­ro­by męż­czyzn i kobiet na całym świe­cie, a dla wie­lu są nie­zbęd­ni­kiem na co dzień.

Hailey jest jed­ną z naj­bar­dziej auten­tycz­nych i uwiel­bia­nych dziew­cząt w świe­cie mody więc nie ma niko­go, kto był­by bar­dziej odpo­wied­ni do repre­zen­to­wa­nia naj­więk­szych ikon modo­wych.” Karyn Hil­l­man, Chief Pro­duct Offi­cer Glo­bal Brands, Levi Strauss &Co.

Dołącz do Hailey i resz­ty świa­ta i sper­so­na­li­zuj swo­je 501® przed nad­cho­dzą­cym sezo­nem festi­wa­lo­wym i mie­sią­cem 501® w skle­pach z usłu­gą Levi’s® Tailor Shop na całym świe­cie oraz pod­czas let­nich wyda­rzeń. Eko­lo­gicz­ne, papie­ro­we wszyw­ki dostęp­ne są w 6 neo­no­wych kolo­rach. W 5 minut Two­je kul­to­we jean­sy zyska­ją zupeł­nie nowy, nowo­cze­sny i wyjąt­ko­wy cha­rak­ter.

HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501® HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501® HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501® HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501® HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501® HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501® HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501® HAILEY BIEBER DLA LEVI’S® 501®

@Levis_poland #501Day #501forFestival #Live­In­Le­vis

Kam­pa­nia zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na przez Kar­lę i Mat­thew Welch z Meri­to­cra­cy.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy