GUCCI RESORT 2016

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: vogue.com

Gucci_resort_2016_collection1

Gdy pierw­sza model­ka wyszła na wybieg pod­czas poka­zu pierw­szej kolek­cji Ales­san­dro Miche­le dla Guc­ci, goście odra­zu zda­li sobie spra­wę, że zmia­na nade­szła nie tyl­ko w życiu wło­skiej mar­ki, ale i w świe­cie mody. Bere­ty w sty­lu vin­ta­ge, kobie­ce bluz­ki z kolek­cji męskiej roz­po­czę­ły pro­ces kaso­wa­nia gra­nic płcio­wych w modzie. Mowa o tym roz­po­cze­ła się już daw­no, jed­nak kie­dy do roz­mo­wy dołą­czył się Dom Guc­ci, któ­ry od łat uwiel­bia­ny za sek­su­al­ność oraz gla­mo­ur, nowa ten­den­cja zyska­ła w ska­li glo­bal­nej. Kolek­cja zapre­zen­to­wa­na w Nowym Jor­ku osta­tecz­nie ugrun­to­wa­ła sta­tus Ales­san­dro Miche­le jako refor­ma­to­ra. Sek­su­al­ność jest w niej rów­nież obec­na, ale jest zupeł­nie inna niż np. była u Toma For­da – krót­kie i bez­wstyd­nie przej­rzy­ste koron­ko­we sukien­ki nie wyglą­da­ją wul­gar­nie, zwłasz­cza w zesta­wie z gol­fem.

Dom mody Gucci pozwolił na bezprecedensową swobodę Alessandro Michele – stworzyć zupełnie nową markę, pozostawiając rozpoznawalną nazwę. Długie spódnice i swetry, tweedowe garnitury, futro, berety oraz plisy – tak wygląda nowa estetyka Gucci.


gucci-resort-2016-collection gucci-resot-2016 gucci-resort-20161 gucci-resort-20151 gucci-resort-2016

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
BIAŁA KORONKA, CZYLI MUST-HAVE NADCHODZĄCEGO LATA!
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKAKomentarze

komen­ta­rzy