Grzywka – cięcie zawsze w modzie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: pinterest.com

multihued-blonde

Tren­dy wśród fry­zur zmie­nia­ją się tak jak te w modzie, pew­ne nur­ty i kla­sy­ki nigdy nie prze­sta­ną być na topie i powra­ca­ją co kil­ka sezo­nów w odświe­żo­nej wer­sji. Takim moty­wem jest grzyw­ka. Są wśród nas te, któ­re zaprzy­jaź­ni­ły się z nią od daw­na i pozo­sta­ją wier­ne takie­mu cie­ciu, inne zamie­rza­my do nie­go prze­ko­nać, bo kie­dy jak nie latem pró­bo­wać nowych rze­czy i pozwo­lić sobie na odro­bi­nę sza­leń­stwa.

Rozu­mie­my też nie­chęć do eks­pe­ry­men­tów z fry­zu­rą, bo obcię­te wło­sy potrze­bu­ją cza­su na odrost w razie bra­ku satys­fak­cji z wizy­ty u fry­zje­ra. My prze­ko­nu­je­my, że grzyw­ka potra­fi odświe­żyć wize­ru­nek i spra­wić, że zyska­cie na tej zmia­nie – zaokrą­gli pocią­głą twarz, zakry­je zbyt wyso­kie czo­ło, sub­tel­nie wymo­de­lu­je trój­kąt­ny kon­tur. Naj­le­piej kom­po­nu­je się z wło­sa­mi do ramion, zarów­no pro­sty­mi jak i tymi krę­co­ny­mi. Uwa­żać na nią powin­ny jedy­nie panie z okrą­gła buzią – grzyw­ka może nie­po­trzeb­nie potę­go­wać ten efekt, Panie z owal­ną twa­rzą mają prze­wa­gę – im pasu­je każ­dy rodzaj cię­cia.

Grzywka podkreśla też oczy, jeśli to Twój atut – nie wahaj się!

121503

Zatem obci­nać, czy nie? Roz­wie­wa­my wąt­pli­wo­ści przy­po­mi­na­jąc meta­mor­fo­zy gwiazd, któ­re tak­że prze­ko­na­ły się do grzyw­ki. Ide­al­nym przy­kła­dem jest autor­ka blo­ga ‘Look de Per­nil­le’, któ­ra pre­zen­tu­je deli­kat­ne i nie­co nie­sfor­ne cię­cie. Model­ka Beha­ti Prin­sloo – żona woka­li­sty Maro­on 5, od nie­daw­na jest posia­dacz­ką krót­kiej grzyw­ki, co doda­je jej jesz­cze wię­cej wdzię­ku i dziew­czę­co­ści. Inne gwiaz­dy – jak Ale­xa Chung, któ­ra jest wier­na swo­jej fry­zu­rze w sty­lu boho – pro­mu­ją takie ucze­sa­nie od lat, to ide­al­ne roz­wią­za­nie, kie­dy Two­ja grzyw­ka zaczy­na odra­stać i nie masz cza­su iść do fry­zje­ra. Jeśli cho­dzi o iko­ny – nie ma grzyw­ki bez Bri­git­te Bar­dot, to ona lan­so­wa­ła sek­sow­nie upię­cie z kosmy­ka­mi opa­da­ją­cy­mi na czo­ło i jest naj­lep­szym przy­kła­dem jak nosić taką fry­zu­rę.

Polecamy wizytę u zaprzyjaźnionego fryzjera, radzimy: nie próbuj tego w domu! A Tutaj kilka inspiracji, znajdź coś dla Siebie!

włosy z grzywką-21

włosy z grzywką-22

włosy z grzywką-23

włosy z grzywką-13

włosy z grzywką-14

włosy z grzywką-15

włosy z grzywką-16

włosy z grzywką-17

włosy z grzywką-18

włosy z grzywką-19

włosy z grzywką-5

włosy z grzywką-6

włosy z grzywką-7

włosy z grzywką-8

włosy z grzywką-10

włosy z grzywką-12

włosy z grzywką-2

włosy z grzywką-3

włosy z grzywką-4

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy