GRAND BAZAR Targi mody/ 8 kwietnia 2017 r.

Wio­sna ofi­cjal­nie zawi­ta­ła do War­sza­wy – słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To naj­wyż­szy czas na zaku­py na nowy sezon i odświe­że­nie szaf. W tym celu zapra­sza­my na wio­sen­ną edy­cję tar­gów mody Grand Bazar, któ­ra odbę­dzie się już 8 kwiet­nia w Domu Towa­ro­wym Bra­cia Jabł­kow­scy, przy Brac­kiej 25.

Pro­jek­tan­ci i mar­ki przy­go­to­wa­li dla Was mnó­stwo nowo­ści, na ponad 120 sto­iskach poja­wią się mię­dzy inny­mi: Rein­kre­acja, My Signa­tu­re, czy Yes to Dress. Kupi­cie nie tyl­ko ubra­nia, ale rów­nież biżu­te­rię (Polań­ska & co, Fru­ti Bijo­ux) i dodat­ki (Bag’s phi­lo­so­phy, Papil­lon 4 you). Nie zabrak­nie smacz­ków ze świa­ta vin­ta­ge (Cukier Puder), a tak­że mody dzie­cię­cej i zaba­wek (Memo­la, Wil­low Hand­ma­de). Znaj­dzie­cie też oku­la­ry od Bry­lo­ve i Pacze­Pa­cze, któ­re ochro­nią Was przed pierw­szy­mi pro­my­ka­mi wio­sen­ne­go słoń­ca. Oprócz tego ponow­nie szy­ku­je­my spe­cjal­ną stre­fę beau­ty, w któ­rej kupi­cie natu­ral­ne kosme­ty­ki od takich marek, jak Jan Bar­ba Natu­ra i Eko Łąka. Jeśli szu­ka­cie dodat­ków do domu i kuch­ni koniecz­nie odwiedź­cie sto­iska My Mug Com­pa­ny i Sil­ly Design.

Po zaku­pach zapra­sza­my do naszej stre­fy z relak­su, w któ­rej będzie­cie mogli odpo­cząć i coś prze­ką­sić. Czas umi­li muzy­ka gra­na przez kolek­tyw DJ’ski.

***
GRAND BAZAR

8 kwiet­nia 2017 r. godz.: 11:00 – 19:00
Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy, ul. Brac­ka 25, War­sza­wa

Tekst/zdjęcia: Mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy