GRAND BAZAR Targi mody/ 13 maja 2017 r.

Wszyst­kie wio­sen­no-let­nie tren­dy w jed­nym miej­scu? Tak to jest moż­li­we. Już 13 maja będzie­cie mogli zro­bić zaku­py i zapo­znać się naj­now­szy­mi kolek­cja­mi pol­skich i zagra­nicz­nych pro­jek­tan­tów i marek. W tym celu zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję tar­gów mody Grand Bazar, któ­ra odbę­dzie się już 13 maja w Domu Towa­ro­wym Bra­cia Jabł­kow­scy, przy Brac­kiej 25. Pro­jek­tan­ci i mar­ki przy­go­to­wa­li dla Was mnó­stwo nowo­ści, na ponad 150 sto­iskach poja­wią się mię­dzy inny­mi: Rein­kre­acja, My Signa­tu­re, Yeah Bun­ny, czy Yes to Dress. Kupi­cie nie tyl­ko ubra­nia, ale rów­nież biżu­te­rię (Polań­ska & co, Fru­ti Bijo­ux) i dodat­ki (Bag’s phi­lo­so­phy, Papil­lon 4 you). Nie zabrak­nie smacz­ków ze świa­ta vin­ta­ge (Cukier Puder), a tak­że mody dzie­cię­cej (Memo­la, Titot, B-beam). Oprócz tego ponow­nie szy­ku­je­my małą stre­fę beau­ty, w któ­rej kupi­cie natu­ral­ne kosme­ty­ki od takich marek, jak Jan Bar­ba Natu­ra, Domo­wy Kosme­tyk, czy Glov. Jeśli szu­ka­cie dodat­ków do domu i kuch­ni koniecz­nie odwiedź­cie My Mug Com­pa­ny i Sil­ly Design. Dodat­ko­wą atrak­cją będą sto­iska slow food, na któ­rych zaku­pi­cie zdro­we arty­ku­ły spo­żyw­cze.

Po zaku­pach zapra­sza­my do naszej stre­fy z relak­su, w któ­rej będzie­cie mogli odpo­cząć i coś prze­ką­sić. Czas umi­li muzy­ka gra­na przez kolek­tyw DJ’ski.

***
GRAND BAZAR

13 maja 2017 r. godz.: 11:00 – 19:00
Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy, ul. Brac­ka 25, War­sza­wa

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy