GRAND BAZAR Targi mody/ 11 marca

Wszy­scy cze­ka­my z utę­sk­nie­niem na cie­plej­sze dni. Słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To ozna­cza tyl­ko jed­no – wio­sna nad­cho­dzi, a wraz z nią mnó­stwo nowo­ści od mło­dych pol­skich i zagra­nicz­nych twór­ców. Mowa oczy­wi­ście o nad­cho­dzą­cej edy­cji tar­gów Grand Bazar, któ­ra odbę­dzie się nie­zmien­nie w Domu Towa­ro­wym Bra­cia Jabł­kow­scy przy ul. Brac­kiej 25 w War­sza­wie. Na ponad stu sto­iskach poja­wią się mię­dzy inny­mi Rein­kre­acja, LC Lucja , czy My Signa­tu­re.

GRAND BAZAR Targi mody/ 11 marca

Kupi­cie nie tyl­ko ubra­nia, ale tak­że dodat­ki i biżu­te­rię (City­Bag, Fru­it Bijo­ux) oraz bie­li­znę (Endor­fi­nel­la, Senve­niu). Nie zabrak­nie mody męskiej (Bow­sty­le), a tak­że smacz­ków ze świa­ta vin­ta­ge, czy­li Cukier Puder i Saint War­saw. W naszym dzia­le beau­ty znaj­dzie­cie natu­ral­ne kosme­ty­ki m.in. od Eco Bay i U Fran­cisz­ka.

Jak zawsze mamy dla Was dodat­ko­we atrak­cje, jak warsz­ta­ty dla naj­młod­szych orga­ni­zo­wa­ne przez wydaw­nic­two Tash­ka. Po zaku­pach będzie­cie mogli odpo­cząć w naszej stre­fie relak­su, gdzie napi­je­cie się świe­żych smo­othies z Sok Baru.

Pamię­taj­cie, że tar­gi odby­wa­ją się w nie­dzie­lę nie­han­dlo­wą i tyl­ko u nas tego dnia będzie­cie mogli oddać się sza­ło­wi zaku­pów!

***
GRAND BAZAR

11 mar­ca (nie­dzie­la) 2018 r. godz.: 11:00 – 19:00
Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy, ul. Brac­ka 25, War­sza­wa
FB: https://www.facebook.com/events/728772037318483/
Wstęp: bez­płat­ny
Komentarze

komen­ta­rzy