Grand Bazar – edycja urodzinowa. 4 marca spotkamy się po raz 30-sty!

Już od 3 lat, co mie­siąc orga­ni­zu­je­my dla Was tar­gi, któ­re sku­pia­ją mło­dych, zdol­nych twór­ców z całej Pol­ski. Od począt­ku zwią­za­ni jeste­śmy z Domem Towa­ro­wym Bra­ci Jabł­kow­skich w War­sza­wie, gdzie odby­wa­ją się nasze wyda­rze­nia. Tym razem otwie­ra­my dla Was dodat­ko­wy 3-ci poziom, by móc zapro­po­no­wać jesz­cze wię­cej!

Grand Bazar – edycja urodzinowa. 4 marca spotkamy się po raz 30-sty!

Mar­co­wa edy­cja to oka­zja do podzię­ko­wa­nia wystaw­com, współ­pra­cow­ni­kom, part­ne­rom, patro­nom i Wam gościom za wier­ność i zaufa­nie. Spo­dzie­waj­cie się nie­spo­dzia­nek!

Na ponad 150 sto­iskach poja­wia się ubra­nia, dodat­ki, biżu­te­ria oraz akce­so­ria do domu. Pod­czas tar­gów swo­ją pre­mie­rę będzie mia­ła wio­sen­na kolek­cja mar­ki Yeah Bun­ny oraz kola­bo­ra­cja Ewy Olbrych­skiej z Yes to Dress. Nie zabrak­nie roz­bu­do­wa­ne­go dzia­łu męskie­go, gdzie poja­wi się m.in. The Urban Beard. Oprócz tego spe­cjal­na stre­fa beau­ty, gdzie kupi­cie kosme­ty­ki i sko­rzy­sta­cie z usług takich jak fry­zjer, nail bar, czy masaż. Nie zapo­mnie­li­śmy też o naj­młod­szych – szy­ku­je­my spe­cjal­ny kącik dla dzie­ci z pro­gra­mem zajęć i warsz­ta­tów.

Jeśli cho­ciaż przez chwi­lę będzie­cie wahać się w swo­ich zaku­po­wych wybo­rach, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z porad sty­li­sty, któ­ry będzie dostęp­ny dla Was przez cały dzień.

Po zaku­pach zapra­sza­my na chwi­lę relak­su w naszej spe­cjal­nej stre­fie loun­ge z muzy­ką gra­ną przez kolek­tyw djski. Tutaj też będzie­cie mie­li oka­zję zoba­czyć wysta­wę pla­ka­tów autor­ki gra­fik tar­gów – Iza­be­li Kacz­ma­rek.

***

GRAND BAZAR

4 mar­ca 2017 r. godz.: 11:00 – 19:00

Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy,

Brac­ka 25, War­sza­wa

Tekst/kolaże: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy