Graficzna kolaboracja Reebok Classic i marki Montana Cans

Gra­ficz­na kola­bo­ra­cja Reebok Clas­sic i mar­ki Mon­ta­na Cans poka­za­ła w obec­nym sezo­nie kla­sy­kę w zupeł­nie nowej odsło­nie. Czym mar­ka zasko­czy­ła tym razem? Kul­to­wy już model Club C wzbo­ga­co­ny został o pale­tę róż­no­rod­nych kolo­rów.

Graficzna kolaboracja Reebok Classic i marki Montana Cans

W tym sezo­nie Reebok Clas­sic cał­ko­wi­cie posta­wił na kolor. Współ­pra­ca z mar­ką Mon­ta­na Cans zaowo­co­wa­ła oży­wie­niem kla­sycz­ne­go mode­lu Club C, poprzez zapre­zen­to­wa­nie go w róż­no­rod­nych bar­wach. Kolor nabrał rów­nież dodat­ko­we­go zna­cze­nia, ponie­waż to poprzez kolor jeste­śmy w sta­nie wyra­zić swój indy­wi­du­al­ny styl.

Mar­ka już po raz kolej­ny posta­no­wi­ła wspie­rać indy­wi­du­alizm i moty­wu­je do bycia odważ­nym w wyra­ża­niu sie­bie. Kam­pa­nia zde­cy­do­wa­nie roz­wi­ja tę ideę, pod­kre­śla­jąc jed­no­cze­śnie, że oso­bo­wość, histo­ria i styl to czyn­ni­ki defi­niu­ją­ce praw­dzi­wą kla­sy­kę. Dodat­ko­wo w kam­pa­nii Reebok Clas­sic x Mon­ta­na Cans mar­ka poka­zu­je, że kolor ma ogrom­ne zna­cze­nie. To wła­śnie on pozwa­la zade­mon­stro­wać swo­je praw­dzi­we „ja”, pod­kre­ślić cha­rak­ter i tem­pe­ra­ment czło­wie­ka.

Aby wzmoc­nić ten prze­kaz mar­ka do współ­pra­cy zapro­si­ła inspi­ru­ją­ce oso­bo­wo­ści. Boha­te­ra­mi gra­ficz­nej kola­bo­ra­cji są amba­sa­do­ro­wie Reebok Clas­sic: Rosa­lie., Dawid Kwiat­kow­ski, Ten Typ Mes, Holak i Otso­cho­dzi. Każ­dy z nich to odręb­na histo­ria, indy­wi­du­al­ność, a co za tym idzie…inny kolor!

Graficzna kolaboracja Reebok Classic i marki Montana Cans

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy