Gorące trendy na wiosnę i lato 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: vogue.com

_ss15_0239

Moschi­no

W tym roku zima jest wyjąt­ko­wo łagod­na, czas cho­wać pucho­we kurt­ki i kom­ple­to­wać wio­sen­ną gar­de­ro­bę. Wie­my co będzie mod­ne w przy­szłym sezo­nie. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was zbiór tren­dów, któ­re poja­wi­ły się na wybie­gach pro­mu­jąc przy­szłe mie­sią­ce, war­to żeby zna­la­zły się tak­że w Waszej sza­fie.

Czerwone printy

D&G

Dolce&Gabbana

Simone Rocha

Simo­ne Rocha

Kie­dy przy­ro­da budzi się do życia, czas na kwia­ty, nie tyl­ko te za oknem, ale tak­że w naszej gar­de­ro­bie. Będą czer­wo­ne i roman­tycz­ne lub w połą­cze­niu z czer­nią- kobie­ce i kuszą­ce, jak te na pro­jek­tach D&G. Cięż­ko nie poznać typo­wych dla wło­skie­go duetu moty­wów i ich śród­ziem­no­mor­skie­go tem­pe­ra­men­tu, któ­ry inspi­ru­je i nie­zmien­nie zachwy­ca.

Jeans

Fendi, Michael Kors

Fen­di, Micha­el Kors

Stella Mccartney, Chloe

Stel­la Mccart­ney, Chloé

Nigdy nie wyj­dzie z mody, nie­za­leż­nie od sezo­nu i kolej­nych lat, zako­rze­nił się w kul­tu­rze jako pod­sta­wo­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Na wybie­gu może­my oglą­dać go nie tyl­ko w kla­sycz­nej for­mie. Co roku pro­jek­tan­ci mody­fi­ku­ją i przy­sto­so­wu­ją ponad­cza­so­wy trend do obec­nych cza­sów. Tym razem będzie towa­rzy­szył nam two­rząc peł­ną sty­li­za­cję, możesz prze­ła­mać go skó­rza­ny­mi dodat­ka­mi, któ­re uzu­peł­nią Twój strój.

Biała sukienka

Chloe, Givenchy

Chloé, Given­chy

Hermes, Valentino

Her­mes, Valen­ti­no

Wio­sna i lato to ide­al­ny, i prak­tycz­nie jedy­ny ter­min kie­dy bez ogra­ni­czeń może­my nosić bia­łe, zwiew­ne sukien­ki. Przy­po­mi­na­ją waka­cje i roman­tycz­ne cie­płe wie­czo­ry na pla­ży, zobacz jaką jej wer­sję przy­go­to­wa­ły na przy­szły sezon zna­ne domy mody.

Drobna kratka

Diane von Furstenberg, Richard Nicoll

Dia­ne von Fur­sten­berg, Richard Nicoll

Altuzarra, Bottega Veneta

Altu­zar­ra, Bot­te­ga Vene­ta

Kra­ta sama w sobie jest pra­wie tak ponad­cza­so­wa jak jeans, poja­wia się w róż­nych for­mach i kolo­rach. Jej mniej­sza wer­sja jest uro­cza i mimo pro­stych sko­ja­rzeń będzie ide­al­nie paso­wać nie tyl­ko na pik­nik w par­ku, ale tak­że roman­tycz­ną kola­cję.

Military

Marc Jacobs, Rodarte

Marc Jacobs, Rodar­te

Ralph Lauren

Ralph Lau­ren

Trend na kolo­ry zie­mi i wzór moro nie opusz­cza nas od kil­ku sezo­nów. Prze­stał koja­rzyć się tyl­ko ze służ­bą w woj­sku i chłop­czy­ca­mi w zie­lo­nych bojów­kach. Na wio­snę nosi­my pięk­ne kostiu­my w odcie­niach natu­ry, takie jak od Ral­pha Lau­re­na, ale tak­że casu­alo­wą wer­sję z dużą kurt­ką w roli głów­nej.

Niebieski

Lanvin, Stella Mccartney

Lanvin, Stel­la McCart­ney

LV, Michael Kors

Louis Vuit­ton, Micha­el Kors

Nie­bie­ski, któ­ry chce­my zapre­zen­to­wać, to kolor morza, dla­te­go ide­al­nie kom­po­nu­je się z bia­łym i czer­wo­nym, two­rząc sty­li­za­cje w mary­nar­skim sty­lu. Latem będzie ide­al­ną alter­na­ty­wą dla czer­ni, pięk­ny za dnia, spraw­dzi się rów­nież na ele­ganc­kie wyj­ścia.

Przezroczyste spódnice

Michael Kors, Valentino

Micha­el Kors, Valen­ti­no

Erdem, Balenciaga

Erdem, Balen­cia­ga

W nad­cho­dzą­cym sezo­nie pro­jek­tan­ci wyka­za­li się wyjąt­ko­wą fan­ta­zją. Prze­świ­ty na na spód­ni­cach ide­al­nie rów­no­wa­żą kolo­ro­we wzo­ry, koron­ki i pięk­ne kro­je, dla­te­go wio­sną ze sma­kiem eks­po­nu­je­my nasze nogi, mamy pew­ność, że nasza sty­li­za­cja zosta­nie zauwa­żo­na.

Sukienka koszula

Lacoste, MM6 Martin Margiela

Laco­ste, MM6 Mar­tin Mar­gie­la

Marc Jacobs, Chanel

Marc Jacobs, Cha­nel

Nie­daw­no mówi­li­śmy o tren­dzie na dłu­gie swe­try, któ­re zimą są ide­al­ną alter­na­ty­wą dla kla­sycz­nych sukie­nek. W kolej­nych, cie­plej­szych mie­sią­cach ich miej­sce zaj­mą dłu­gie koszu­le, zarów­no te pro­ste, mini­ma­li­stycz­ne pro­jek­ty, ale też stroj­ne, rzu­ca­ją­ce się w oczy, jak z wybie­gu Mar­ca Jacob­sa, czy Cha­nel.

Zamsz

Michael Kors, Chanel

Micha­el Kors, Cha­nel

Trussardi, Derek Lam

Trus­sar­di, Derek Lam

Zamszo­we ubra­nia w wer­sji total look to naj­now­szy pomysł pro­jek­tan­tów, bar­dzo podo­ba nam się ten cie­ka­wy mate­riał, któ­ry łączy w sobie ele­gan­cję i codzien­ność, dla­te­go może­my nosić go nie­mal na każ­dą oka­zję. W tego­rocz­nych kolek­cjach wyko­rzy­sta­ny do two­rze­nia peł­nych sty­li­za­cji, ide­al­ny trend na nad­cho­dzą­cą wio­snę i chłod­niej­sze dni lata.

Żółty

J.W.Anderson, Céline

J.W.Anderson, Céli­ne

Salvatore Ferragamo, Chloe

Salva­to­re Fer­ra­ga­mo, Chloé

Kolor żół­ty, będzie jed­nym z moc­niej­szych ele­men­tów kolo­ry­stycz­nych w nad­cho­dzą­cym sezo­nie, mamy do wybo­ru róż­ne jego odcie­nie i fak­tu­ry, począw­szy od sto­no­wa­nych barw, przez inten­syw­ne i neo­no­wym koń­cząc. Jeśli nie zde­cy­du­jesz się na total look w tym kolo­rze, zawsze możesz wybrać jeden ele­ment. Żół­ty pasu­je to czer­ni, bie­li, etnicz­nych wzo­rów i beżu. Nie­za­leż­nie jaką bar­wę wybie­rzesz, będzie roz­świe­tla­ła Two­ją gar­de­ro­bę i sty­li­za­cje.

Zainspiruj się z nami!

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy