GIGI HADID NOWĄ MIĘDZYNARODOWĄ AMBASADORKĄ MARKI TOMMY HILFIGER

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Jako część nowej wizji dam­skiej linii mar­ki Tom­my Hil­fi­ger, super­mo­del­ka i gwiaz­da mediów spo­łecz­no­ścio­wych Gigi Hadid zapre­zen­tu­je swo­ją pierw­szą kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się
z ubrań, butów, akce­so­riów oraz zapa­chu stwo­rzo­nych przy współ­pra­cy z pro­jek­tan­tem.

01

AMSTERDAM, HOLANDIA (gru­dzień 2015) – Tom­my Hil­fi­ger, nale­żą­cy do PVH Corp. ogła­sza, że super­mo­dal­ka Gigi Hadid poja­wi się jako amba­sa­dor­ka dam­skiej kolek­cji Tom­my Hil­fi­ger jesie­nią 2016 roku, pro­mu­jąc nową wizję i stra­te­gię eks­pan­sji glo­bal­nej mar­ki dam­skiej. Hadid towa­rzy­szy­ła zna­ne­mu ame­ry­kań­skie­mu pro­jek­tan­to­wi – Tommy’emu Hil­fi­ge­ro­wi we wpro­wa­dze­niu na rynek jej pierw­szej kolek­cji kap­su­ło­wej, któ­rą wspól­nie stwo­rzy­li. Zapo­wia­da­na na jesień 2016 roku kap­su­ła zawie­rać będzie dam­skie ubra­nia spor­to­we, buty oraz akce­so­ria, m.in. zegar­ki i oku­la­ry, a tak­że nowy zapach, będą­cy połą­cze­niem uni­kal­ne­go sty­lu Hadid z „kla­sycz­nym ame­ry­kań­skim luzem” będą­cym zna­kiem roz­po­znaw­czym Hil­fi­ge­ra.

Znam Gigi i jej rodzi­nę od lat. Nie­zwy­kłym było obser­wo­wa­nie jak wyra­sta na jed­ną ze świa­to­wych top mode­lek i naj­po­pu­lar­niej­szą pro­mo­tor­kę modo­wą.” – mówi Tom­my Hil­fi­ger. „Gigi cho­dzi­ła w naszych poka­zach, a teraz bar­dzo się cie­szy­my, że może­my kon­ty­nu­ować naszą współ­pra­cę z nią jako nową twa­rzą zapa­chu i dam­skiej kolek­cji Tom­my Hil­fi­ger. Jest ona ide­al­nym przy­kła­dem dzi­siej­szej „dziew­czy­ny Tommy’ego” – ma magne­ty­zu­ją­cą oso­bo­wość, jest zawsze rado­sna i opty­mi­stycz­na, a jej styl jest pro­sty, na cza­sie i wyra­ża­ją­cy pew­ność sie­bie.”

Amba­sa­dor­stwo Hadid odzwier­cie­dla stra­te­gicz­ne zaan­ga­żo­wa­nie fir­my w roz­wój sek­cji dam­skiej na świe­cie: pomi­mo dużych udzia­łów w zyskach glo­bal­nych, wciąż ist­nie­je duży poten­cjał do dodat­ko­we­go roz­wo­ju w kate­go­riach kobie­cych. Stra­te­gia eks­pan­sji obej­mu­je pro­jek­to­wa­nie, wystrój skle­pów, mer­chan­di­sing, pre­zen­ta­cję i komu­ni­ka­cję, aby zapre­zen­to­wać nową wizję dam­skiej linii Tom­my Hil­fi­ger, jako wio­dą­cej mar­ki na świe­cie pro­jek­tu­ją­cej sty­lo­wą modę, będą­cą połą­cze­niem kla­sy­ki i zaba­wy.

02

Okrzyk­nię­ta „spo­łecz­no­ścio­wą super­mo­del­ką” Hadid dosta­ła przy­zwo­le­nie na odmia­nę świa­ta mode­lin­gu w dwu­dzie­stym pierw­szym wie­ku oraz na przed­sta­wie­nie nowej roli super­mo­del­ki w kul­tu­rze mile­nij­nej. Poprzez ogrom­ny zasięg jej kana­łów spo­łecz­no­ścio­wych (9,8 milio­na fol­lo­wer­sów tyl­ko na Insta­gra­mie) docie­ra ona do fanów na całym świe­cie i ofe­ru­je im uni­kal­ny wgląd za kuli­sy swo­je­go życia, sta­jąc się wio­dą­cą trend­set­ter­ką. Hadid poja­wia­ła się na okład­kach wie­lu maga­zy­nów m.in. Vogue, W, Harper’s Baza­ar, Elle, TeenVo­gue, Numéro, Schön!, CR Fashion Book i innych, a tak­że wystę­po­wa­ła w tele­dy­skach i pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych na całym świe­cie.

Nigdy nie myśla­łam, że zosta­nę popro­szo­na o stwo­rze­nie kolek­cji kap­su­ło­wej, więc nadal czu­ję się jak w śnie, do któ­re­go Tom­my mnie zapro­sił.” – mówi Gigi Hadid. „Szcze­rze kocham jego fir­mę i jestem jej ogrom­ną fan­ką, a sam Tom­my jest oso­bą, z któ­rą przy­jem­nie się pra­cu­je. Zawsze śle­dzi­łam jego mar­kę, kam­pa­nie i styl. Myślę, że nasza wspól­na kolek­cja jest uko­ro­no­wa­niem zna­ne­go sty­lu Tommy’ego: połą­cze­niem szy­ku ze spor­to­wą modą ulicz­ną, a tak­że uni­ka­to­wym sty­lem mar­ki, ale w dam­skim wyda­niu. Każ­dy znaj­dzie w niej coś, co poko­cha.”

Zdję­cia do kam­pa­nii pro­mu­ją­cej kolek­cję i zapach roz­pocz­ną się na począt­ku 2016 roku w Nowym Jor­ku, a efek­ty sesji będzie­my mogli podzi­wiać jesie­nią 2016 r. w pra­sie, w inter­ne­cie oraz na zewnętrz­nych nośni­kach na całym świe­cie. Kam­pa­nia z udzia­łem Hadid będzie towa­rzy­szyć sezo­no­wym  dzia­ła­niom rekla­mo­wym męskiej linii ubrań i bie­li­zny mar­ki, któ­rej twa­rzą jest Rafa­el Nadal. Aby bar­dziej pogłę­bić glo­bal­ne part­ner­stwo, Hadid poja­wi się na eks­klu­zyw­nych even­tach inau­gu­ra­cyj­nych na klu­czo­wych ryn­kach na świe­cie, a tak­że weź­mie udział w poka­zie Hil­fi­ger Col­lec­tion pod­czas New York Fashion Week.

Tom­my Hil­fi­ger ma dłu­gą histo­rię współ­pra­cy z inspi­ru­ją­cy­mi iko­na­mi popkul­tu­ry, a Hadid dołą­czy­ła do powięk­sza­ją­cej się listy wpły­wo­wych kobiet, któ­re współ­pra­co­wa­ły z mar­ką. Jej poprzed­nicz­ka­mi były m.in. Bey­on­cé, Kate Hud­son, Char­lot­te Gains­bo­urg, Naomi Camp­bell, Naomi Watts, Ale­xa Chung, a w ostat­nim sezo­nie Suki i Immy Water­ho­use oraz Beha­ti Prin­sloo doda­ły uni­kal­ną cząst­kę sie­bie do dzi­siej­sze­go zna­cze­nia poję­cia „dziew­czy­na Tommy’ego”. Mar­ka może się poszczy­cić rów­nież impo­nu­ją­cą listą top mode­lek, któ­re cho­dzi­ły w jej poka­zach, m.in. Ken­dall Jen­ner, Hailey Bal­dwin, Liz­zy Jag­ger, Geo­r­gia May Jag­ger, Bel­la Hadid, Binx Wal­ton, Stel­la Maxwell i inne.

Kolek­cje Hil­fi­ger Col­lec­tion i Tom­my Hil­fi­ger spor­t­swe­ar na jesień 2016, zawie­ra­ją­ce zapach i kap­su­ło­wą linię Hadid będą dostęp­ne w skle­pach Tom­my Hil­fi­ger na całym świe­cie, poprzez skle­py part­ner­skie oraz onli­ne na tom­my.com. Zapra­sza­my fanów i fol­lo­wer­sów mar­ki do włą­cze­nia się do dys­ku­sji w mediach spo­łecz­no­ścio­wych uży­wa­jąc hash­ta­gu #TOMMYXGIGI oraz znacz­ni­ków @TommyHilfiger i @GigiHadid.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
Komentarze

komen­ta­rzy