Gift Shop Concept & Other Stories

Od 21 mar­ca w skle­pach na całym świe­cie poja­wi się wyjąt­ko­wa linia upo­min­ków & Other Sto­ries – Gift Shop Con­cept, nad któ­rą pra­co­wa­no w Ate­lier w Pary­żu i Sztok­hol­mie.

Atelier Paris

Ate­lier Paris

Obie kolek­cje w myśl tra­dy­cyj­nych skle­pów z pamiąt­ka­mi, są jed­no­cze­śnie tak bar­dzo róż­ne od sie­bie. Każ­da z nich jest nie­zwy­kle cha­rak­te­ry­stycz­na i odzna­cza się wyjąt­ko­wą szla­chet­no­ścią. I to nie tyl­ko ze wzglę­du na miej­sca, w któ­rych nad nimi pra­co­wa­no. Linia Ate­lier Paris to ele­gan­cja i roman­tyzm. Mnó­stwo zło­tych akce­so­riów, w tym biu­ro­we, m.in. dłu­go­pi­sy, pape­te­ria, bre­locz­ki na klu­cze, pięk­nie zdo­bio­ne nożycz­ki, obu­do­wy na Ipho­ne, sto­ja­ki na listy i doku­men­ty, zeszy­ty. Nie bra­ku­je też kla­sycz­nych, skó­rza­nych czar­ne oraz beżo­wych etui. Wszyst­ko to prócz stan­dar­do­wych kolo­rów utrzy­ma­ne jest w bar­wach naro­do­wych Fran­cji – bie­li, czer­wie­ni i błę­ki­tu.

Atelier Sztokholm

Ate­lier Sztok­holm

Ate­lier Sztok­holm to za to kwin­te­sen­cja moder­ni­stycz­ne­go, skan­dy­naw­skie­go sty­lu: suro­we i oszczęd­ne dodat­ki biu­ro­we w chłod­nych odcie­niach, m.in. tecz­ki do prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów, pojem­ni­ki na ołów­ki, gdzie domi­nu­je drew­no, nie­bie­ski, czerń oraz biel.

Atelier Sztokholm

Ate­lier Sztok­holm

Dodat­ko­wo powsta­ła seria krót­kich fil­mi­ków, dzię­ki któ­rym może­my bli­żej poznać oso­by sto­ją­ce za stwo­rze­niem tych wszyst­kich wyjąt­ko­wych rze­czy. Może­my na nich zoba­czyć m.in. drew­nia­ny pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia, szkla­ną kulę (archi­tekt Julia) czy pięk­ne, czar­ne etui z tło­cze­niem na wzór skó­ry węża, koper­ty czy nożyk do papie­ru (pro­jek­tant dodat­ków Kla­ra).

Wszyst­kie te cuda z naj­now­szej kolek­cji dostęp­ne będą w war­szaw­skim skle­pie w Gale­rii Moko­tów oraz na stro­nie inter­ne­to­wej.

Atelier Paris

Ate­lier Paris

Atelier Paris

Ate­lier Paris

Atelier Sztokholm

Ate­lier Sztok­holm

Zdję­cia z pra­cow­ni pro­jek­tan­tów:

Tekst: Mar­le­na Wysocka/ mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy