GERRY WEBER Wiosna/Lato 2018

Eva Herzi­go­va, świa­to­wej sła­wy super­mo­del­ka, kon­ty­nu­uje współ­pra­cę z mar­ką Ger­ry Weber oraz two­rzy kap­su­ło­wą kolek­cję.

To już dru­ga odsło­na współ­pra­cy mar­ki Ger­ry Weber z super­mo­del­ką Evą Herzi­go­vą. Model­ka była już twa­rzą kam­pa­nii Jesień/Zima 2017 a teraz pro­mu­je kam­pa­nię Wiosna/Lato 2018, a tak­że two­rzy limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą.

Wyjąt­ko­wa oso­bo­wość i inspi­ru­ją­cy styl Evy, odpo­wia­da­ją podej­ściu do życia pew­nych sie­bie i odno­szą­cych suk­ce­sy kobiet. Jed­no­cze­śnie pod­kre­śla­ją one cha­rak­ter i ele­gan­cję nowych kolek­cji, a tak­że wyso­ką jakość, któ­rą cha­rak­te­ry­zu­je się mar­ka Ger­ry Weber.

Iko­na sty­lu repre­zen­tu­je wszyst­kie modo­we stan­dar­dy wyzna­wa­ne przez mar­kę, ale rów­nież jej pod­sta­wo­we war­to­ści – kobie­cość i szyk w każ­dym wyda­niu.

Oso­bo­wość i styl super­mo­del­ki Evy Herzi­go­vej uosa­bia­ją war­to­ści mar­ki Ger­ry Weber – kobie­cość i szyk w każ­dym wyda­niu. Chce­my dać wszyst­ko, co naj­lep­sze kobie­cie, któ­rą ubie­ra­my” – mówi Ralf Weber, CEO Ger­ry Weber Inter­na­tio­nal AG.

Kam­pa­nia kolek­cji Wiosna/Lato 2018 zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na na tle bie­li i błę­ki­tu San­to­ri­ni na grec­kich Cykla­dach. Pod dyrek­cją kre­atyw­ną Donal­da Schne­ide­ra – wła­ści­cie­la Donald Schne­ider Stu­dio, zosta­ła ona sfo­to­gra­fo­wa­na przez mistrzy­nię foto­gra­fii por­tre­to­wej – Pame­lę Han­son.

Wyjąt­ko­wa loka­li­za­cja z zapie­ra­ją­cy­mi dech wido­ka­mi, na tle błę­ki­tu Morza Śród­ziem­ne­go, sta­ła się per­fek­cyj­nym śro­do­wi­skiem dla super­mo­del­ki, któ­ra doda­ła powie­wu świe­żo­ści i świe­tli­sto­ści w kolek­cji na wio­snę i lato 2018.

Pink Pas­sion” to nazwa domi­nu­ją­ce­go kolo­ru w nowej kolek­cji Ger­ry Weber. Błysz­czą­ce odcie­nie różu prze­no­szą nas w wio­sen­ną podróż i zaostrza­ją ape­tyt na cie­płe, sło­necz­ne dni. Klu­czo­we looki w kolek­cji to sukien­ki, spodnie, kurt­ki skó­rza­ne, któ­re wyróż­nia­ją się kwia­to­wy­mi wzo­ra­mi.

Wio­sen­no – let­nią kolek­cję uzu­peł­nia­ją rów­nież luź­ne sty­li­za­cje ath­le­isu­re: mię­dzy inny­mi luź­ne jean­sy, blu­zy czy lek­kie pon­cha. Nie mogło w niej rów­nież zabrak­nąć płasz­czy, tren­chy, skó­rza­nych kur­tek w róż­nych kolo­rach, ele­ganc­kich mary­na­rek bouc­lé czy casu­alo­wych kom­bi­ne­zo­nów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy