Gdzie na sushi w Warszawie?

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia: pinterest.com

sushi at home-21

Owo­ce morza, ryby, algi, czar­ny sezam, mary­no­wa­na tykwa, wasa­bi, sos sojo­wy, to spe­cja­ły, któ­re praw­dzi­wym sma­ko­szom japoń­skiej kuch­ni koja­rzą się tyl­ko z jednym…sushi!

Sushi prze­by­ło dłu­gą dro­gę, zanim sta­ło się jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych dań świa­ta. Wszyst­ko zacze­ło się w poło­wie VI wie­ku, kie­dy sta­no­wi­ło spo­sób prze­cho­wy­wa­nia ryb. Były one naj­pierw solo­ne, potem w drew­nia­nej becz­ce oble­pia­no je goto­wa­nym ryżem, doda­wa­no jesz­cze tro­chę soli i pozo­sta­wia­no na rok, pod­da­ją natu­ral­nej fer­men­ta­cji. Teraz już się odcho­dzi od tej tra­dy­cji kosz­tem świe­żych skład­ni­ków.

Sushi wca­le nie ozna­cza dań z suro­wej ryby – są to dania spo­rzą­dzo­ne z zakwa­szo­ne­go ryżu z dodat­kiem ryb i owo­ców morza (mogą być suro­we lub goto­wa­ne) lub innych skład­ni­ków (róż­nych warzyw, pla­strów woło­wi­ny lub omle­ta z jaj przy­pra­wio­ne­go bulio­nem ryb­nym itp.).

Wybie­ra­jąc się na sushi, zarów­no musi­my zwra­cać uwa­gę odpo­wied­ni ryż, sos do ryżu, dodat­ki i ryby. Suk­ce­sem sushi są bar­dzo dobre jako­ścio­wo i świe­że skład­ni­ki.

Tra­dy­cyj­nie spo­ży­wa się pal­ca­mi lub pałecz­ka­mi. Do tego poda­je się sos sojo­wy, zie­lo­ny japoń­ski chrzan wasa­bi o inten­syw­nym sma­ku oraz mary­no­wa­ny imbir, któ­ry spo­ży­wa się (w małych ilo­ściach) pomię­dzy róż­ny­mi rodza­ja­mi potra­wy dla oczysz­cze­nia kub­ków sma­ko­wych.

Z dnia na dzień przy­by­wa nowych loka­li, ze słyn­ny­mi rulo­na­mi owi­nię­ty­mi alga­mi nori. Ale gdzie jest to naj­lep­sze?

sushi at home-19

Vers-24 zrobiło wycieczkę po kilkunastu wybranych barach i wybrało dla was 4 najlepsze w centrum Warszawy.

1. Soto sushi (ul.Wilcza 26)

Są pysz­ni, tani oraz mają ład­ny wystrój z miłą obsłu­gą. Przez cały tydzień są pro­mo­cje na zesta­wy i poje­dyn­cze rol­ki sushi, co jest super oka­zją do tego, żeby się najeść za sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie pie­nią­dze.

2. Sushi­Zu­shi (Żura­wia 6/12)

Duże por­cje, z kon­kret­nym kawał­kiem ryby. Nawet jeśli w maku jest masa dodat­ków (ogó­rek, rze­pa, grzyb­ki, serek, tra­wa mor­ska), smak ryby nigdy nie ginie. Ceny dosyć wyso­kie, ale zde­cy­do­wa­nie ade­kwat­ne do por­cji i jako­ści poda­wa­nych potraw. 

sushi at home-17

3. Wabu Sushi (ul. Kru­cza 41/43)

Bar­dzo ele­ganc­ki lokal, ide­al­ny na biz­ne­so­we spo­tka­nia. Dosyć dro­gi, za to sushi świe­że, smacz­ne i prze­pięk­nie poda­ne. Każ­dy, kto uzna­je teo­rię, że je się ocza­mi, musi się tam wybrać.

4. Bar Ari­rang (ul. Nowo­grodz­ka 38)

Bar zało­żo­ny przez Kore­ań­czy­ka w 2012 roku. Loka­li­za­cja i lokal sam w sobie nie przy­cią­ga wyglą­dem, ale jedze­nie jest pysz­ne, w szcze­gól­no­ści sushi. Rów­nież nie żału­ją ryby oraz dodat­ków w rulo­nach. Przy­cią­ga przy­ja­zna obsłu­ga oraz przy­stęp­ne ceny.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy