DesignStyl życia

Gdzie kupować meble online?

Kupowanie mebli może być uciążliwe. Zwłaszcza jeśli nie mamy samochodu, a salony z najpiękniejszymi meblami znajdują się poza miastem. Na szczęście coraz więcej sklepów oferuje sprzedaż online, dzięki czemu zakupy są szybkie, wygodne i nie wymagają wysiłku. My przetestowaliśmy już kilka takich sklepów i z całego serca możemy je Wam polecić.

1. http://loftbar.pl

Gdzie kupować meble online?

Loft­bar, jak sama nazwa wska­zu­je ofe­ru­je przede wszyst­kim meble lofto­we oraz te w sty­lu indu­strial­nym oraz skan­dy­naw­skim. Stro­na jest wyjąt­ko­wo przej­rzy­sta i pro­sta, co umoż­li­wia wygod­ne prze­glą­da­nie. Meble i dodat­ki do wnętrz są sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne i wybra­ne pod wzglę­dem jako­ści, funk­cjo­nal­no­ści i desi­gnu. Na chwi­lę obec­ną – nasz num­ber one.

2. https://www.westwing.pl/campaign/

Gdzie kupować meble online?

Codzien­nie nowe kam­pa­nie, kolek­cje we wszyst­kich sty­lach i kano­nach od mini­ma­li­zmu po pełen prze­py­chu barok. A wszyst­ko to tań­sze nawet aż o 70% niż w stan­dar­do­wych skle­pach. Westwing pro­po­nu­je meble i dodat­ki naj­słyn­niej­szych marek, co dzień innych. Aby zoba­czyć co znaj­du­je się w ofer­cie nale­ży zostać człon­kiem klu­bu, poprzez zało­że­nie konta.

3. http://www2.hm.com/pl_pl/dom.html

Gdzie kupować meble online?

Nie wszy­scy wie­dzą, że jed­na z naj­słyn­niej­szych sie­ció­wek świa­ta posia­da rów­nież linię home. Podob­nie jak z ubra­nia­mi – są to pro­duk­ty inspi­ro­wa­ne naj­więk­szy­mi tren­da­mi po przy­stęp­nych cenach. Nie znaj­dzie­my tu więk­szych mebli, a raczej dodat­ki, tek­sty­lia do domu i drob­ne deko­ra­cje. Ide­al­ne roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy pra­gną urzą­dzić miesz­ka­nie zgod­nie z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wnę­trzar­ski­mi, nie wyda­jąc przy tym fortuny.

4. https://nap.com.pl/pl/

Gdzie kupować meble online?

NAP back to craft to przede wszyst­kim bar­wy zie­mi, naj­lep­sza jakość, design z naj­wyż­szej pół­ki. Prze­glą­da­jąc stro­nę szyb­ko zorien­tu­je­cie się, że pro­duk­ty znaj­du­ją­ce się w ofer­cie dobra­ne są z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią i że nic nie zna­la­zło się tu przy­pad­kiem. Jest to jeden z nie­wie­lu a w nie­któ­rych przy­pad­kach jedy­ny sklep w Pol­sce, w któ­rym może­my dostać pro­duk­ty niszo­wych, luk­su­so­wych zagra­nicz­nych marek. 

5. https://www.sfmeble.pl

Gdzie kupować meble online?

Jest to stro­na, na któ­rej znaj­dzie­my ogrom­ną ofer­tę mebli prze­róż­nych marek, czę­sto ze spe­cjal­ny­mi zniż­ka­mi. Wszyst­kie moż­li­we sty­le, przej­rzy­sta stro­na oraz pre­cy­zyj­na wyszu­ki­war­ka umoż­li­wia­ją szyb­kie zna­le­zie­nie cze­goś dla sie­bie. Ostrze­ga­my, jak już zacznie­cie prze­glą­dać, nie­pręd­ko przestaniecie.

6. http://fromnord.pl

Gdzie kupować meble online?

From nord to przede wszyst­kim styl nor­dyc­ki i skan­dy­naw­ski. Meble i dodat­ki, któ­re tu znaj­dzie­my są przede wszyst­kim pro­ste, funk­cjo­nal­ne i sty­lo­we. Sklep cha­rak­te­ry­zu­je ofer­ta skom­po­no­wa­na ze sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych marek, któ­re cięż­ko zna­leźć w Pol­sce. Są to przede wszyst­kim duń­skie, rodzin­ne mar­ki, któ­re two­rzą pro­duk­ty z pasją i naj­więk­szą precyzją. 

7. http://www.fleux.com

Gdzie kupować meble online?

Fleux to sklep, któ­ry odkry­ły­śmy pod­czas poby­tu w Pary­żu. W samym ser­cu arty­stycz­nej dziel­ni­cy Mara­is, czte­ry but­ki po brze­gi wypeł­nio­ne cie­ka­wym desi­gnem. Każ­dy jeden przed­miot jest wyjąt­ko­wy i nie­ty­po­wy. Zachwy­ca nas ogrom­ny wybór sty­lo­we­go oświe­tle­nia, róż­no­rod­ność dzię­ki któ­rej każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie i świet­na jakość. Skle­pu w Pol­sce nie­ste­ty nie ma, ale na szczę­ście Fleux ofe­ru­je wysył­kę do Polski. 

8. https://almidecor.com/pl/

Gdzie kupować meble online?

Almi Decor zna­ny był jesz­cze do nie­daw­na z prze­pięk­nych skle­pów sta­cjo­nar­nych, w któ­rych moż­na było spę­dzać godzi­ny. Jedak w ostat­nich latach sklep prze­szedł spo­re zmia­ny i w chwi­li obec­nej dostęp­ny jest w roz­bu­do­wa­nej wer­sji onli­ne. Na stro­nie znaj­dzie­my boga­tą ofer­tę mebli i dodat­ków kon­se­kwent­nie utrzy­ma­nych w kla­sycz­nym sty­lu Almi Decor. Jest to roz­wią­za­nie dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów, któ­rzy na pierw­szym miej­scu sta­wia­ją kla­sycz­ny design i naj­lep­szą jakość.

 

Tekst: Julia Szułdrzyńska

Komentarze

komentarzy