Gdzie kupić najlepszy vintage denim na Instagramie?

Niepodważalnie wśród wielu trendów proponowanych przez projektantów w tym sezonie, królem jest jeden – denim. Znalezienie perfekcyjnego denimu vintage graniczy z cudem – o tyle o ile możesz próbować szukać takich perełek w lokalnych butikach czy second handach, o tyle  jeszcze trudniejsze jest znalezienie perfekcyjnej pary w sieci. Przynajmniej tak było do czasu, kiedy sprzedawcy jeansu vintage zaczęło sprzedawać swoje towary… na Instagramie! Obecnie bez końca można przeglądać osobiste konta osób sprzedających swoje jeansy i wysyłać wiadomości direct bezpośrednio do sprzedawcy w swojej okolicy. Codzienne aktualizacje czynią „polowanie” na denim jeszcze bardziej uzależniające i skłaniają do bacznych obserwacji i jak najszybszego kupna przed innymi, nim pojawi się napis „wyprzedane”.

Spe­cjal­nie dla Was przed­sta­wia­my ran­king sied­miu naj­po­pu­lar­niej­szych Insta­gra­mo­wych kont z deni­mem vin­ta­ge stwo­rzo­ny przez Vogue.com- zna­le­zie­nie wyma­rzo­nej pary jean­sów czy over­si­zo­wej kurt­ki jesz­cze nigdy nie było tak łatwe!

@noirohio

Noiro­hio znaj­du­ją­ce się od 2005 roku w Day­ton, w Ohio jest naj­lep­szym świa­tem jean­su trzy­ma­nym w tajem­ni­cy przez ponad deka­dę! Obec­nie sklep sprze­da­je eks­klu­zyw­nie onli­ne poprzez Insta­gram i Etsy, aktu­ali­zu­jąc swo­je kon­to o nowe rze­czy nawet kil­ka razy dzien­nie. Sklep jest zna­ny głów­nie z rze­czy z lat 70: kom­bi­ne­zo­nów na zamek i wyso­kich butów.

@9thstvintage

Znaj­du­ją­cy się w samym ser­cu East Vil­la­ge w Nowym Jor­ku, 9th St. Haber­da­she­ry to butik uni­ka­to­wy, poświę­co­ny modzie jesz­cze z lat tuż przed ’60, któ­rych jest bar­dzo nie­wie­le. I cho­ciaż peł­ną ofer­tę skle­pu moż­na zoba­czyć jedy­nie na miej­scu, naj­bar­dziej pożą­da­ne ele­men­ty ich zna­le­zisk są publi­ko­wa­ne na Insta­gra­mie- są wśród nich midi spód­ni­ca Levi’s z lat 50 (!) i kom­bi­ne­zo­ny z roku 1940. Zanim wybie­rzesz się i pobie­gniesz do ich buti­ku po ulu­bio­ną parę jean­sów, koniecz­nie sprawdź, czy są jesz­cze dostęp­ne!

@valleydenim

Insta­gra­mo­wy pro­fil Val­ley Denim zapeł­nio­ny jest mnó­stwem inspi­ra­cji pro­sto z uli­cy, a tak­że spoden­ka­mi i deni­mo­wy­mi kurt­ka­mi, jest per­fek­cyj­nym miej­scem, by kupić kla­sycz­ną parę jean­sów. Naj­lep­sze, że wszyst­ko w ich skle­pie onli­ne możesz kupić za mniej niż 100 dola­rów! Znaj­dziesz tam m.in męskie, over­si­zo­we, deni­mo­we mary­nar­ki jak z poka­zu Balen­cia­gi. Po roku dzia­łal­no­ści, tyl­ko w cią­gu mie­sią­ca sklep Val­ley Denim osią­gnął nie­moż­li­wą ilość wysy­łek!

@_rawson

Kolej­na nowa mar­ka wśród skle­pów ofe­ru­ją­cych denim onli­ne. Raw­son spe­cja­li­zu­je się głów­nie w jean­sach z wyso­ką talią i mode­lach pocię­tych na kola­nach. Wła­ści­ciel­ka skle­pu w Chi­ca­go Rachel Glas­der może pochwa­lić się klien­ta­mi z całe­go kra­ju. Wystar­czy jed­no spoj­rze­nie- sklep ofe­ru­je tyl­ko naj­lep­szej jako­ści jean­sy vin­ta­ge! Każ­da rzecz z deni­mu sty­li­zo­wa­na jest na Insta­gra­mie i zesta­wia­na w towa­rzy­stwie lnia­nych swe­trów, mięk­kich koszu­lek czy słom­ko­wych kape­lu­szy. Dla szcze­gól­nie uza­leż­nio­nych od jean­su, pole­ca­my Insta­gra­mo­we sto­ry skle­pu, gdzie na bie­żą­co doda­wa­ne i pre­zen­to­wa­ne są naj­now­sze dodat­ki.

@duonyc

Duo to kolej­ny sklep na East Vil­la­ge, stwo­rzo­ny w 2008 roku przez sio­stry- Wen­dy I LaRae Kan­gas. Ich zna­kiem roz­po­znaw­czym są ubra­nia uni­sex oraz połą­cze­nie kla­sycz­nych dodat­ków vin­ta­ge ze współ­cze­snym wzor­nic­twem. Jean­sy Duo to te, któ­re zakła­dasz naj­czę­ściej z bia­łym t-shir­tem i ele­ganc­kim tren­czem. Użyt­kow­ni­cy poko­cha­li szcze­gól­nie jean­sy vin­ta­ge kul­to­wej mar­ki Levi’s. Pro­duk­ty zmie­nia­ją się czę­sto, dla­te­go war­to trzy­mać rękę na pul­sie i sta­le obser­wo­wać nowe, poja­wia­ją­ce się rze­czy i infor­ma­cje o raba­tach.

@retrouveeshop

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że jeśli moż­na było­by kupić cokol­wiek z gar­de­ro­by Dazed and Con­fu­sed, wyglą­da­ła­by dokład­nie tak, jak sklep Retro­uvée. Ich Insta­gra­mo­we kon­to jest sta­ran­nie pro­wa­dzo­ne, a wszyst­ko, co się na nim znaj­du­je jest pod­da­wa­ne szcze­gól­nej selek­cji- to per­fek­cyj­nie skom­po­no­wa­ny dobór deni­mu retro połą­czo­ne­go z baweł­nia­ny­mi blu­za­mi czy kolo­ro­wy­mi dzia­ni­na­mi. Tarah Jane Kreut­zi­ger, zało­ży­ciel­ka skle­pu z sie­dzi­bą w Kali­for­nii swo­ją sprze­daż onli­ne zaczę­ła w ubie­głym roku. Poszu­ku­je sty­lów, któ­re są ponad­cza­so­we i prze­trwa­ły deka­dy.

@dobbinstvintage

Bro­okliń­ski sklep vin­ta­ge Dob­bin St ma już swo­je sie­dzi­by tak­że na Gre­en­po­int i Bush­wick. Wiel­bi­cie­le lat 90 znaj­dą tutaj rze­czy zarów­no wyszy­wa­ne jak i prze­ra­bia­ne w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób. Codzien­nie sze­ścio­ro (!) współ­wła­ści­cie­li wyszu­ku­je coraz to nowych rze­czy vin­ta­ge, wśród któ­rych ofe­ru­ją szcze­gól­nie te kolo­ro­we, z odważ­ny­mi nadru­ka­mi. Z pew­no­ścią nie wyj­dziesz stam­tąd z pusty­mi ręka­mi!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy