Garden Party, czy przyjęcie z klasą

Lato pełną gębą, zbliża się weekend, a Wy już cieszycie się na samą myśl o spędzeniu czasu na świeżym powietrzu? Zapomnijcie o tradycyjnym grillu i tym razem zorganizujcie coś bardziej spektakularnego. Mowa oczywiście o Garden Party, czyli imprezie w ogrodzie. Nie wiecie jak się do tego zabrać? Spokojnie, podpowiemy!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska

garden party

Wytwor­na kuch­nia to pod­sta­wa, bo nie od dziś wia­do­mo, że ocza­mi też jemy. Do tego ele­ganc­ka zasta­wa, dodat­ki pasu­ją­ce do oko­licz­no­ści, nie­ba­nal­ne deko­ra­cje, dobre samo­po­czu­cie i oto­cze­nie natu­ry. To wszyst­ko two­rzy prze­pis na ide­al­ne, relak­su­ją­ce Gar­den Par­ty. Poni­żej kil­ka naszych porad jak zapla­no­wać napraw­dę ory­gi­nal­ny pik­nik na week­end.

Zanim dowiesz się jak przy­go­to­wać wyma­rzo­ną sce­ne­rię, dopa­so­wać muzy­kę i ubra­nie oraz chro­nić się przed owa­da­mi, musisz jed­nak pod­jąć naj­waż­niej­szą decy­zję – jakie atry­bu­ty zamie­rzasz wpro­wa­dzić, a z jakich zre­zy­gno­wać? Część osób wybie­ra cień para­so­la, inni kupu­ją ogro­do­we namio­ty (któ­re chro­nią przed ewen­tu­al­ną mżaw­ką, ale zaj­mu­ją bar­dzo dużo miej­sca), ostat­ni zda­ją się na los, ew. zawie­sza­ją jedy­nie moski­tie­rę. Praw­dzi­wi szczę­śliw­cy budu­ją w swo­ich ogro­dach solid­ną kry­jów­kę pośred­niej kon­struk­cji – alta­nę. Jeśli orga­ni­zo­wa­nie Gar­den Par­ty przy­pad­nie Ci do gustu pole­ca­my to roz­wią­za­nie, jako dłu­go­fa­lo­we (na każ­dą porę dnia i roku).

Collage GP meble z drewna

Kolej­ną waż­ną spra­wą jest dobór mebli. Sie­ciów­ki, a nawet zna­ni pro­jek­tan­ci, mamią nas pla­sti­kiem. Jed­nak nie ma co się oszu­ki­wać – ani to wygod­ne, ani este­tycz­ne, co naj­wy­żej tanie. Ale jeśli o cenę się roz­cho­dzi o wie­le lep­sze są hama­ki i pufy wraz z typo­wy­mi, let­ni­mi krze­seł­ka­mi – śred­nio sta­bil­ne, nato­miast bar­dzo efek­tow­ne! Meta­lo­we sie­dze­nia pre­zen­tu­ją się cał­kiem nie­źle, szcze­gól­nie te poma­lo­wa­ne na inten­syw­ne kolo­ry, jed­nak bez­kon­ku­ren­cyj­nie wygry­wa drew­no. Meble z tego two­rzy­wa nie chwie­ją się i wyglą­da­ją fan­ta­stycz­nie, a w dodat­ku są w sta­nie utrzy­mać każ­dy cię­żar i znieść bar­dzo dużo. Oczy­wi­ście, jeśli robisz Gar­den Par­ty da trzech przy­ja­ció­łek nie musisz szy­ko­wać sto­łu i krze­seł, wystar­czą sty­lo­we maty lub koce – nie jest to jed­nak naj­wy­god­niej­sze.

Collage meble GP

Sto­licz­ku, nakryj się!
No wła­śnie… wie­le osób boi się, że obrus pod­czas podmu­chu wia­tru naro­bi zbęd­ne­go raba­nu. Spo­koj­nie, prze­cież nie jeste­śmy w śre­dnio­wie­czu. Dobrym spo­so­bem na jego zabez­pie­cze­nie jest zawie­sze­nie na rogach spe­cjal­nych obciąż­ni­ków – na skle­po­wych pół­kach znaj­dziesz zarów­no te małe i dys­kret­ne, jak i takie, któ­re doda­dzą szy­ku (np. z ele­men­ta­mi krysz­ta­łów) lub pod­krę­cą kli­mat (np. z zabaw­ny­mi buź­ka­mi, o kształ­cie i wyglą­dzie ape­tycz­nych babe­czek). Oczy­wi­ście możesz zro­bić je sama, np. owi­ja­jąc kamie­nie tiu­lem i przy­wią­zu­jąc wstąż­ką do rogu.

Sta­ran­nie nakry­ty stół nale­ży zasta­wić i ude­ko­ro­wać. Zapo­mnij o pla­sti­ko­wych sztuć­cach – są nie­wy­god­ne (uda­ło Ci się kie­dy­kol­wiek z kla­są pokro­ić mię­so?) nie­ele­ganc­kie, a do tego roz­kła­da­ją się od 100 do nawet 1000 lat! Mały ukłon w stro­nę natu­ry jesz­cze niko­mu nie zaszko­dził. Poza tym z cera­micz­ny­mi tale­rza­mi naj­le­piej pre­zen­tu­je się stal. Pro­ste for­my zawsze wyglą­da­ją dostoj­nie, dla­te­go jeśli szko­da Ci zasta­wy możesz zre­zy­gno­wać z tale­rzy i zastą­pić je drew­nia­ny­mi pate­ra­mi lub desecz­ka­mi. Nie zapo­mnij o ser­wet­kach w let­nich kolo­rach: żół­ci, błę­ki­cie, różu. Waż­ne by było soczy­ście!

Collage stół

Dodat­ki i oświe­tle­nie
Prócz donic i tra­dy­cyj­nych kwia­tów w wazo­nach, war­to zadbać o wikli­no­we kule, balo­ny, czy papie­ro­we ori­ga­mi. Za oce­anem powo­dze­niem cie­szą się, rów­nież ozdob­ne, bia­łe klat­ki dla pta­ków z kom­po­zy­cja­mi roślin­ny­mi wewnątrz. Lam­pio­ny na gałę­ziach drzew (wyglą­da­ją jak robacz­ki świę­to­jań­skie!) i/lub świe­ce na sto­le to Two­je must have wie­czo­ru. Nie lubisz zwy­kłe­go świa­tła? Powkła­daj świe­ce do sło­ików, a te oblecz kolo­ro­wą bibu­łą.

garden party kol

Tema­tycz­nie = sty­lo­wo
Spo­tka­niu war­to nadać okre­ślo­ne­go sty­lu. W czerw­cu naj­le­piej spraw­dzi się przy­ję­cie róża­ne. Miło­śni­cy tego pięk­ne­go kwia­tu wie­dzą, że to pora, w któ­rej róża zakwi­ta, dla­te­go pach­nie nad wyraz inten­syw­nie i wyglą­da fan­ta­stycz­nie. Na środ­ku i prze­ciw­le­głych rogach sto­łu war­to zna­leźć miej­sce na poło­że­nie nie­du­żych czar napeł­nio­nych płat­ka­mi. Zbyt roman­tycz­nie? Zatem  wypra­cuj swój wła­sny styl – do reali­za­cji takie­go pomy­słu nie potrze­ba zbyt duże­go nakła­du pra­cy.

Collage Rose Garden Party

Jedze­nie i picie
Jeśli cho­dzi o napo­je, spra­wa nie jest szcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­na. Prócz wody i soku, na ogro­do­wym sto­le naj­le­piej spraw­dzą się kok­taj­le, drin­ki, pon­cza oraz wina. Nie przy­stoi pić czy­stej, jed­nak piwo i whi­sky jest jak naj­bar­dziej na miej­scu. Nie­za­leż­nie od tego, na jaki rodzaj trun­ków się zde­cy­du­jesz, wcze­śniej koniecz­nie przy­go­tuj zapas kostek lodu – do czę­ści z nich war­to wrzu­cić kawał­ki owo­ców, bo efekt jest napraw­dę fan­ta­stycz­ny! Zaopatrz się, rów­nież w dodat­ki takie jak: cytry­na, liczi, limon­ka, cytry­na, mię­ta, czy cukier trzci­no­wy – sta­wia­jąc na stół, np. bia­ły rum, ktoś może zapra­gnąć przy­go­to­wać sobie kubań­skie moji­to.

Collage GP napoje

Z jedze­niem jest już trud­niej, ponie­waż zanim zapla­nu­jesz menu musisz jasno okre­ślić ramy cza­so­we przy­ję­cia (popo­łu­dnie, wie­czór) oraz jego cha­rak­ter (ofi­cjal­ny, kole­żeń­ski, rodzin­ny). Regu­ła jest ta sama – war­to posta­wić na róż­no­rod­ność, czy­li dania mię­sne, warzyw­ne, owo­co­we, prze­ką­ski, na słod­ko i sło­no, cie­płe oraz zim­ne. Zachę­ca­my do zre­zy­gno­wa­nia z kieł­ba­sek, zamiast tego radzi­my zaser­wo­wać ryby, czy gril­lo­wa­ny drób (np. udka oraz pla­stry z pier­si kur­cza­ka, któ­re póź­niej moż­na dorzu­cić do wła­sno­ręcz­nie skom­po­no­wa­nej sałat­ki).

Collage jedzenie GP

I choć pomysł z bar­be­cue jest powszech­ny, to moż­na nadać mu nie­co­dzien­ną for­mę, np. dzię­ki szasz­ły­kom z cuki­nią i  pomi­dor­ka­mi kok­taj­lo­wy­mi lub żeber­kom mace­ro­wa­nym w mio­dzie. To wszyst­ko poda­ne wraz z sosem sero­wym, ostry­mi dipa­mi, czy grec­kim tzat­zi­ki two­rzy nie­co­dzien­ny reper­tu­ar. Na ruszt moż­na wrzu­cić, tak­że kuku­ry­dzę, mło­de ziem­niacz­ki (kup spe­cjal­nie lub pod­go­tuj wcze­śniej te, któ­re masz już w domu), warzy­wa nadzie­wa­ne fetą, chleb­ki z czosn­kiem oraz sery (cie­ka­wie pre­zen­tu­ją się oscyp­ki). Nie każ­dy lubi gril­la, dla­te­go war­to na osob­nych pół­mi­skach przy­go­to­wać suro­we lub goto­wa­ne warzy­wa. Przejdź­my jed­nak do dal­szej czę­ści jadło­spi­su. Jako przy­staw­ki dobrze spraw­dza­ją się, rów­nież sałat­ki z palusz­ków kra­bo­wych oraz kre­wet­ki. Cie­ka­wą odmia­nę będą sta­no­wić mary­no­wa­ne grzy­by, jako doda­tek do potraw pole­ca­my kawior, żura­wi­nę i cze­ko­la­dę.

Collage GP słodkości

Owo­ce mogą być pokro­jo­ne, nabi­te na wyka­łacz­kę lub patyk od loda. Dobrze spraw­dzą się wino­gro­na, arbuz, man­go, borów­ki, tru­skaw­ki i bana­ny. Tak boga­te menu da Ci pew­ność, że każ­dy gość znaj­dzie coś dla sie­bie. Jedze­nie war­to przy­kryć cedza­kiem lub sep­cjal­ny­mi pokryw­ka­mi, dzię­ki któ­rym owa­dy nie dosta­ną się do środ­ka, a potra­wy wciąż będą wyglą­dać ape­tycz­nie.

słodkości Garden Party

Ubra­nie
Jak ubie­ra się na Gar­den Par­ty? Strój powi­nien być wygod­ny, lek­ki, nie­zbyt krzy­kli­wy, ale pod­kre­śla­ją­cy Twój sek­sa­pil. W koń­cu przy­go­to­wa­łaś naj­lep­sze Gar­den Par­ty w oko­li­cy, więc musisz dobrze wyglą­dać! Pro­po­nu­je­my zamie­nić czar­ną spód­ni­cę i bia­łą bluz­kę na strój w sty­lu Boho. Panom nie pasu­je kla­sycz­ny gar­ni­tur – może zwiew­na, lnia­na koszu­la lub styl Polo Guy?

Fashion Garden Party

Nie daj się owa­dom
Wszy­scy wie­my, że koma­ry mogą zamie­nić w kosz­mar nawet naj­pięk­niej­szy let­ni czas. Na ryn­ku nie bra­ku­je jed­nak pro­duk­tów, któ­re poma­ga­ją nam w chro­nie­niu się przed bzy­czą­cym wro­giem. Wybór jest napraw­dę ogrom­ny – od tra­dy­cyj­nych pre­pa­ra­tów po gadże­ty takie jak spi­ra­le, świe­ce, pałecz­ki dymią­ce, czy przy­jem­nie pach­ną­ce kadzi­deł­ka. Eks­per­ci mówią, że do odstra­sza­nia koma­rów może­my użyć, rów­nież nie­któ­rych roślin, np. pelar­go­nii. Podob­ne wła­ści­wo­ści mają zio­ła, a zwłasz­cza bazy­lia i mię­ta. 

Garden Party komary

Muzy­ka
Powin­na być dys­kret­na, nie­od­cią­ga­ją­ca uwa­gi od roz­mów i cudow­nej atmos­fe­ry oto­cze­nia. Może­my uło­żyć play­li­stę lub zdać się na ogro­do­we odgło­sy – śpiew pta­ków, świersz­cze, czy wie­czor­ny kon­cert żab. Popu­lar­ną zaba­wę w „muzycz­ny krąg” (każ­da oso­ba kolej­no włą­cza wybra­ny przez sie­bie utwór) pro­po­nu­je­my zosta­wić na domów­ki, by nie roz­bić kli­ma­tu przy­ję­cia w ogro­dzie.

Jeśli Twoi goście są miło­śni­ka­mi kla­sycz­nych dźwię­ków, zamiast Ludwi­ga van Beetho­ve­na możesz z powo­dze­niem zaser­wo­wać Yan­na Tier­se­na. Zapro­szo­ne przez Cie­bie oso­by to fani nowo­cze­sne­go wyda­nia muzy­ki instru­men­tal­nej? Zdaj się na The Dead Weather lub Por­ti­she­ad. Nie­zwy­kle mod­ny na salo­nach stał się, rów­nież grun­ge (kró­lu­je sta­ra dobra Nirva­na wraz z Ali­ce in Cha­ins) oraz indie rock, np. The Kooks, Ste­reo­pho­nics, Pia­no Magic, The Cat Empi­re, A Per­fect Circ­le, czy nie­daw­no kon­cer­tu­ją­ce w War­sza­wie – The Natio­nal. Nie szu­kasz reper­tu­aru z głę­bią? Postaw na nie­śmier­tel­ne disco (Abba, Bony M. oraz prze­bo­je lat 60- tych, 70- tych i 80-tych) lub włącz Radio ZET Chil­li.

Zdję­cia: shoplemondrop.com, thesweetestoccasion.com, weddingabc.net, dolcegabbana.com, sandrascloset.com, sweetapolita.com, happyweddingwishes.com,  blogspot.com, e-grody.pl, blackcountrymetalworks.co.uk, kuchnia.wp.pl, kitchenscoop.com, countryliving.com, lovewedbliss.com, party-ideas-by-a-pro.com, indac.net, czasnawnetrze.pl, tromonia.blox.pl, inspiracjedekoracje.pl, ohitsperfect.com.au, hometolife.co.za, housetohome.co.uk, mattandjentry.com, housetohome.media.ipcdigital.co.uk,escorialdesign.net, babyonline.pl, myinspiration.tv, bettycrocker.com, inspiredbythis.com

For Vers-24 , War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy