NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Gabrielle Chanel Essence – promienny blask zamknięty w flakonie 

Poznajcie ponętną, otulającą i intensywnie kobiecą kompozycję zamkniętą w złotym flakonie – czas na nową interpretację  dobrze znanego zapachu Gabrielle Chanel – Essence.

Gabrielle Chanel Essence

Gabriel­le Cha­nel Essence

Amba­sa­dor­ką naj­now­szej odsło­ny per­fum Cha­nel zosta­ła Mar­got Rob­bie. Austra­lij­ska aktor­ka wystą­pi­ła w kam­pa­nii wyre­ży­se­ro­wa­nej przez zna­ne­go foto­gra­fa mody – Nic­ka Knight’a, w któ­rej zło­te odcie­nie gra­ją pierw­sze skrzyp­ce i sta­no­wią wizu­al­ne uzu­peł­nie­nie głów­nych nut per­fum sku­pio­nych wokół czte­rech bia­łych kwia­tów: tube­ro­zy, ylang-ylang, jaśmi­nu i kwia­tu poma­rań­czy. Nowa wer­sja zapa­chu odzwier­cie­dla życie i oso­bo­wość Gabriel­le Cha­nel. To praw­dzi­wa kwin­te­sen­cja słów Made­mo­isel­le: „Zde­cy­do­wa­łam kim chcę być i tym wła­śnie jestem”, któ­re wraz z nowym zapa­chem i towa­rzy­szą­cą mu kam­pa­nią brzmią nie­zwy­kle auten­tycz­nie. 

Gabriel­le bez wąt­pie­nia była kobie­tą wol­ną, peł­ną pasji i to ona decy­do­wa­ła o tym, kim chce być. Zmie­nia­ła zasa­dy, two­rzy­ła histo­rię, a jed­no­cze­śnie zawsze podą­ża­ła wła­sną dro­gą i żyła peł­nią życia – taka jest też kobie­ta się­ga­ją­ca po zapach Gabriel­le Cha­nel. Nowa odsło­na kul­to­we­go już zapa­chu, stwo­rzo­na przez Kre­ato­ra Zapa­chów Domu Mody Cha­nel – Oli­vie­ra Polge’a to nie­zwy­kle kwia­to­wa, ponęt­na, sło­necz­na i zmy­sło­wa jego inter­pre­ta­cja. Niczym zapa­cho­wy nek­tar, skon­cen­tro­wa­na kwia­to­wa kom­po­zy­cja zosta­ła zbu­do­wa­na z czte­rech kwia­tów: egzo­tycz­ne­go i inten­syw­ne­go jaśmi­nu, pro­mien­ne­go i owo­co­we­go ylang-ylang, świe­żych i musu­ją­cych kwia­tów poma­rań­czy oraz kre­mo­wej, nie­by­wa­le kobie­cej tube­ro­zy z Gras­se uwa­ża­nej za naj­bar­dziej cza­ru­ją­cy kwiat, spo­tę­go­wa­nej i jaśnie­ją­cej w całym zapa­chu po to, by two­rzyć i roz­ta­czać cie­płą i otu­la­ją­cą aurę.

Inspi­ro­wa­na posta­cią Gabriel­le – Cha­nel Gabriel­le Cha­nel Essen­ce to zapach kobie­ty odważ­nej, wier­nej wła­snym prze­ko­na­niom, a jed­no­cze­śnie roz­ta­cza­ją­cej wokół sie­bie sło­necz­ną aurę i blask, któ­rej oso­bo­wość przy­cią­ga innych. Zapach został zamknię­ty w sze­ścien­nym fla­ko­nie ze spray­em któ­ry umoż­li­wia obfi­tą apli­ka­cję na skó­rze bądź ubra­niu, z nie­zwy­kle cien­kie­go szkła, a ety­kie­ta i korek zachwy­ca­ją inten­syw­nym odcie­niem zło­ta, rów­nie boga­tym co zapach.
W ramach uzu­peł­nie­nia rytu­ału zapa­cho­we­go war­to się­gnąć rów­nież po pro­duk­ty do kąpie­li i pie­lę­gna­cji cia­ła, wzmac­nia­ją­ce aurę zapachu.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy