G3 nowy model smartfona LG premiera w Londynie

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy smartfon G3. Jest to następca bardzo udanego modelu G2. Już ubiegłoroczny model wyróżniał się nie tylko nowinkami technologicznymi ale także ciekawym designem. Świetnie, wygląda, ma w sobie wiele smaczków, jesteśmy bardzo ciekawi nowego LG !

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy

BEZPROBLEMOWE, BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE

Smart­fon LG G3 uwal­nia użyt­kow­ni­ków od koniecz­no­ści pod­łą­cza­nia do łado­war­ki, a jego bate­ria o pojem­no­ści 3000 mAh pozwa­la na dłuż­sze użyt­ko­wa­nie oraz jest trwal­sza. Ponad­to, bate­ria nie jest wbu­do­wa­na na sta­łe. Dzię­ki temu moż­na zawsze mieć w pogo­to­wiu zapa­so­wą bate­rię.

 

FUNKCJA SMART NOTICE, ODPOWIADA ZANIM ZAPYTASZ

Funk­cja Smart Noti­ce prze­wi­du­je potrze­by użyt­kow­ni­ków. Pod­po­wie­dzi wyświe­tla­ne przez funk­cję są opar­te na sta­tu­sie tele­fo­nu, zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ka oraz loka­li­za­cji.

a) Smart Cle­aning – inte­li­gent­ne porząd­ko­wa­nie
-„Czy chcesz usu­nąć 9 apli­ka­cji, któ­re nie były uży­wa­ne przez dwa mie­sią­ce?”

b) Przy­po­mnie­nia opar­te na reje­strze połą­czeń
– „Nie­ode­bra­ne połą­cze­nie od Jana o 12:30. Czy chcesz oddzwo­nić?”

c) Przy­po­mnie­nia opar­te na loka­li­za­cji
– „Jesteś już w biu­rze. Czy chcesz prze­łą­czyć się na Wi-Fi?”

* Dostęp­ność tej funk­cji zale­ży od regio­nu sprze­da­ży.

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy

FUNKCJA KNOCK CODE™, NAJBEZPIECZNIEJSZY, NAJŁATWIEJSZY I NAJATRAKCYJNIEJSZY SPOSÓB ODBLOKOWYWANIA TELEFONU

Tele­fon moż­na szyb­ko obu­dzić i odblo­ko­wać wstu­ku­jąc indy­wi­du­al­ny wzór skła­da­ją­cy się z dwóch do ośmiu punk­tów. Ze wzglę­du na ponad 80 000 kom­bi­na­cji korzy­sta­nie z tej funk­cji spra­wia wie­le rado­ści!

INTELIGENTNA KLAWIATURA SMART KEYBOARD

Inte­li­gent­na kla­wia­tu­ra smart­fo­na LG G3 uła­twia i przy­spie­sza pisa­nie, a tak­że poma­ga uni­kać lite­ró­wek.
nSmart Per­so­na­li­za­tion
‑Kla­wia­tu­ra opty­ma­li­zo­wa­na pod kątem nawy­ków użyt­kow­ni­ka
‑Regu­lo­wa­na wiel­kość
‑Łatwe pisa­ne
‑Uzu­peł­nia­nie słów pro­stym gestem
‑Quick Move
‑Szyb­kie popra­wia­nie słów pro­stym gestem

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy

ZOPTYMALIZOWANE OPROGRAMOWANIE

Pre­in­sta­lo­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie zosta­ło zre­du­ko­wa­ne poprzez sca­le­nie podob­nych apli­ka­cji.
Ponad­to, pre­in­sta­lo­wa­ne apli­ka­cje moż­na usu­wać w celu powięk­sze­nia wol­nej prze­strze­ni w pamię­ci smart­fo­na.

 

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy
INTUICYJNY I ESTETYCZNY GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Aby zwięk­szyć przej­rzy­stość inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, moż­na usu­nąć zbęd­ne ele­men­ty gra­ficz­ne.
Każ­da funk­cja jest ozna­czo­na innym kolo­rem, dzię­ki cze­mu w jed­nej chwi­li moż­na zna­leźć to, co potrzeb­ne.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
lg.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy