Styl życiaTechnologia

G3 nowy model smartfona LG premiera w Londynie

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy smartfon G3. Jest to następca bardzo udanego modelu G2. Już ubiegłoroczny model wyróżniał się nie tylko nowinkami technologicznymi ale także ciekawym designem. Świetnie, wygląda, ma w sobie wiele smaczków, jesteśmy bardzo ciekawi nowego LG !

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy

BEZPROBLEMOWE, BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE

Smart­fon LG G3 uwal­nia użyt­kow­ni­ków od koniecz­no­ści pod­łą­cza­nia do łado­war­ki, a jego bate­ria o pojem­no­ści 3000 mAh pozwa­la na dłuż­sze użyt­ko­wa­nie oraz jest trwal­sza. Ponad­to, bate­ria nie jest wbu­do­wa­na na sta­łe. Dzię­ki temu moż­na zawsze mieć w pogo­to­wiu zapa­so­wą baterię.

 

FUNKCJA SMART NOTICE, ODPOWIADA ZANIM ZAPYTASZ

Funk­cja Smart Noti­ce prze­wi­du­je potrze­by użyt­kow­ni­ków. Pod­po­wie­dzi wyświe­tla­ne przez funk­cję są opar­te na sta­tu­sie tele­fo­nu, zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ka oraz lokalizacji.

a) Smart Cle­aning – inte­li­gent­ne porządkowanie
-„Czy chcesz usu­nąć 9 apli­ka­cji, któ­re nie były uży­wa­ne przez dwa miesiące?”

b) Przy­po­mnie­nia opar­te na reje­strze połączeń
– „Nie­ode­bra­ne połą­cze­nie od Jana o 12:30. Czy chcesz oddzwonić?”

c) Przy­po­mnie­nia opar­te na lokalizacji
– „Jesteś już w biu­rze. Czy chcesz prze­łą­czyć się na Wi-Fi?”

* Dostęp­ność tej funk­cji zale­ży od regio­nu sprzedaży.

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy

FUNKCJA KNOCK CODE™, NAJBEZPIECZNIEJSZY, NAJŁATWIEJSZY I NAJATRAKCYJNIEJSZY SPOSÓB ODBLOKOWYWANIA TELEFONU

Tele­fon moż­na szyb­ko obu­dzić i odblo­ko­wać wstu­ku­jąc indy­wi­du­al­ny wzór skła­da­ją­cy się z dwóch do ośmiu punk­tów. Ze wzglę­du na ponad 80 000 kom­bi­na­cji korzy­sta­nie z tej funk­cji spra­wia wie­le radości!

INTELIGENTNA KLAWIATURA SMART KEYBOARD

Inte­li­gent­na kla­wia­tu­ra smart­fo­na LG G3 uła­twia i przy­spie­sza pisa­nie, a tak­że poma­ga uni­kać literówek.
nSmart Personalization
‑Kla­wia­tu­ra opty­ma­li­zo­wa­na pod kątem nawy­ków użytkownika
‑Regu­lo­wa­na wielkość
‑Łatwe pisane
‑Uzu­peł­nia­nie słów pro­stym gestem
‑Quick Move
‑Szyb­kie popra­wia­nie słów pro­stym gestem

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy

ZOPTYMALIZOWANE OPROGRAMOWANIE

Pre­in­sta­lo­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie zosta­ło zre­du­ko­wa­ne poprzez sca­le­nie podob­nych aplikacji.
Ponad­to, pre­in­sta­lo­wa­ne apli­ka­cje moż­na usu­wać w celu powięk­sze­nia wol­nej prze­strze­ni w pamię­ci smartfona.

 

LG zaprezentowało w Londynie swój najnowszy
INTUICYJNY I ESTETYCZNY GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Aby zwięk­szyć przej­rzy­stość inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, moż­na usu­nąć zbęd­ne ele­men­ty graficzne.
Każ­da funk­cja jest ozna­czo­na innym kolo­rem, dzię­ki cze­mu w jed­nej chwi­li moż­na zna­leźć to, co potrzebne.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
lg.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  KulturaMuzyka

  Let It Go James Bay powrót!

  Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspirująca!
  Więcej
  FilmKultura

  Po tamtej stronie drzwi

  Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmysłu”.
  Więcej
  JedzenieStyl życia

  Kuchnia molekularna, na czym polega?

  Jej począt­ki się­ga­ją prze­ło­mu XVIII i XIX wie­ku kie­dy to Sir Ben­ja­min Thomp­son po raz pierw­szy w swo­jej kuch­ni przy­go­to­wał danie zgod­nie z filo­zo­fią kuch­ni mole­ku­la­tr­nej. W latach 80-tych XX wie­ku dwaj naukow­cy – Nicho­las Kurti…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *