Fuori Salone 2018: Melisa + NONE prezentują “The Brilliant Side of Us”

Po wiel­kim suk­ce­sie insta­la­cji kolek­ty­wu FEM.IN.INE w 2017, w tym roku Melis­sa po raz kolej­ny bie­rzeu­dział w Salo­nie Fuori 2018 pod­czas Tygo­dnia Desi­gnu w Medio­la­nie.

W dniach 17–22 kwiet­nia 2018 r. mar­ka pre­zen­tu­je publicz­no­ści “Melis­sa + NONE col­lec­ti­ve: The Bril­liant Side of Us”, insta­la­cję arty­stycz­ną, któ­ra powsta­ła we współ­pra­cy z kolek­ty­wem NONE, zało­żo­nym przez Gre­go­ria De Luca Coman­di­nie­go, Mau­ro Pace’a i Save­rio Vil­li­ril­lo.
Poprzez ten inte­re­su­ją­cy pro­jekt, Melis­sa pra­gnie odwo­łać się do naj­bar­dziej intym­nej czę­ści każ­de­go z nas, tej któ­ra świe­ci naj­ja­śniej­szym bla­skiem i z któ­rą powin­ni­śmy wewnętrz­nie się połą­czyć.

Mar­ka Melis­sa zde­cy­do­wa­ła się na swo­ją obec­ność w tęt­nią­cym życiem cen­trum dziel­ni­cy Bre­ra Design w “Era­stu­dio Apart­ment-Gal­le­ry” (Via Paler­mo 5), by pod­kre­ślić rewe­la­cyj­ną mie­szan­kę tra­dy­cji i inno­wa­cji, któ­ra wyróż­nia tę część mia­sta.

W dwóch głów­nych prze­strze­niach gale­rii o indu­strial­nym cha­rak­te­rze, zna­la­zła się poru­sza­ją­ca emo­cje insta­la­cja autor­stwa NONE col­lec­ti­ve, któ­ra dzię­ki odbi­ja­ją­cej świa­tło i nie­re­gu­lar­nej sce­no­gra­fii stwo­rzy­ła mie­nią­cy się kra­jo­braz, przy­po­mi­na­ją­cy wnę­trze kry­sta­licz­nej struk­tu­ry. Trój­kąt­na siat­ka o powierzch­ni 120 metrów kwa­dra­to­wych, cał­ko­wi­cie pokry­ta myla­rem i skła­da­ją­ca się z 584 drew­nia­nych prę­tów i 264 węzłów, stwo­rzy zmie­nia­ją­cy się pej­zaż, któ­ry moż­na samo­dziel­nie odkryć i doświad­czyć.

Inter­dy­scy­pli­nar­ny kolek­tyw Han­gar Design Gro­up jest odpo­wie­dzial­ny za kon­cep­cję pop-up’u Melis­sy przy­go­to­wa­ne­go spe­cjal­nie dla Fuori Salo­ne, jak rów­nież za wej­ście, taras i zewnętrz­ną fasa­dę loka­li­za­cji. Han­gar Design Gro­up prze­kształ­cił prze­strzeń dedy­ko­wa­ną Melis­sie, w ist­ne labo­ra­to­rium odbla­sko­wej sce­no­gra­fii barw­nych blo­ków i opa­li­zu­ją­cych świa­teł, dzię­ki któ­rym widok pro­duk­tów zmie­nia się wraz z punk­tem widze­nia oglą­da­ją­ce­go. W zgo­dzie z duchem mar­ki pre­zen­ta­cja pod­kre­śla kolor i świa­tło oraz rów­no­wa­ży je zde­cy­do­wa­ny­mi kształ­ta­mi i dobrze zde­fi­nio­wa­ny­mi prze­strze­nia­mi, w ory­gi­nal­nym sty­lu Han­gar Design Gro­up.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy