FUERZA by Agnieszka Kawiorska

Agniesz­ka Kawior­ska, aktor­ka zna­na z seria­li: „Pierw­sza miłość”, „Na Wspól­nej”, „Bar­wy szczę­ścia” czy fil­mu „Katyń” Andrze­ja Waj­dy zapro­jek­to­wa­ła swo­ją autor­ską kolek­cję biżu­te­rii dla mar­ki FUERZA – FUERZA by Agniesz­ka Kawior­ska.

06

Pre­mie­rze autor­skiej, limi­to­wa­nej kolek­cji towa­rzy­szą wyjąt­ko­we zdję­cia aktor­ki, przed­sta­wia­ją­ce kobie­tę zmy­sło­wą i sek­sow­ną, a jed­no­cze­śnie sub­tel­ną i dziew­czę­cą. Takiej Agniesz­ki Kawior­skiej nie zna­cie!

Cze­go moż­na spo­dzie­wać się po pro­jek­tach Agniesz­ki Kawior­skiej? Cha­rak­te­ry­stycz­nej dla aktor­ki deli­kat­no­ści, kobie­co­ści i ele­gan­cji. Biżu­te­ria zapro­jek­to­wa­na przez gwiaz­dę zachwy­ca wyszu­ka­ną rów­no­wa­gą pomię­dzy mini­ma­li­zmem i uży­tecz­no­ścią, a wyjąt­ko­wym kobie­cym sty­lem. W kolek­cji poja­wią się ujmu­ją­ce swo­ją sub­tel­no­ścią łań­cusz­ki oraz bran­so­let­ki, któ­re choć deli­kat­ne kształ­tem, doda­dza szy­ku zarów­no codzien­nej jak i wie­czo­ro­wej kre­acji. Będą to nie­ty­po­we połą­cze­nia natu­ral­nych kamie­ni z krysz­ta­ła­mi, któ­re nie­wąt­pli­wie zasko­czą swo­im desi­gnem.

08

Kolek­cja ide­al­nie wpi­su­je się w codzien­ny rytm życia, jej posia­dacz­ka może ją zawsze mieć przy sobie. Panie, któ­re ponad eks­tra­wa­gan­cję prze­kła­da­ją sobie kobie­cą kla­sy­kę, na pew­no wybio­rą coś dla sie­bie.

FUERZA choć jest mło­dą pol­ską mar­ką, to już zachwy­ci­ła licz­ne gro­no gwiazd i cele­bry­tek. Jej biżu­te­ria przy­pa­dła do gustu: Annie Popek, Ewie Wacho­wicz, Pau­li­nie Draż­bie, Hono­ra­cie Witań­skiej, Mag­da­le­nie Wali­gór­skiej, Doro­cie Czai, i wie­lu innym zna­nym kobie­tom.

0102 09 010 011 04A Wy, co myśli­cie o Agniesz­ce Kawior­skiej w takim wcie­le­niu?

zdję­cia – Mag­da­le­na Kozic­ka
makijaż/kreacja fry­zur – Ewe­li­na Kra­sno­dęb­ska
sty­li­za­cje – Moni­ka Mirow­ska, Ewa Nierzwicka/INNER sty­li­sts czar­na sukienka/body – Gosia Stro­jek
sty­li­za­cja paznok­ci – Patry­cja Zawadzka/Beautymania opa­le­ni­zna – Fake Bake

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy