Freedom WOLF EDITION.  Nowa odsłona kolekcji Martyny Wojciechowskiej dla W.KRUK

Wilk. Sym­bol wol­no­ści i siły. Fascy­nu­je deter­mi­na­cją w dąże­niu do celu i przy­wią­za­niem do swo­je­go sta­da – wata­hy. W.KRUK i amba­sa­dor­ka mar­ki Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska przed­sta­wia­ją nową odsło­nę autor­skiej kolek­cji Fre­edom. Srebr­na biżu­te­ria Fre­edom WOLF EDITION to hołd dla tego nie­zwy­kłe­go zwie­rzę­cia i pięk­na natu­ry.

W.KRUK pre­zen­tu­je nową odsło­nę kolek­cji Fre­edom. Zapro­jek­to­wa­na we współ­pra­cy z Mar­ty­ną Woj­cie­chow­ską kolek­cja biżu­te­rii z moty­wa­mi jastrzę­bia i róży wia­trów teraz zosta­ła wzbo­ga­co­na o kolej­ny istot­ny dla amba­sa­dor­ki mar­ki sym­bol – wil­ka. To pięk­ne zwie­rzę od daw­na pasjo­nu­je zna­ną dzien­ni­kar­kę i podróż­nicz­kę. Po raz kolej­ny Mar­ty­na uwiecz­nia swój podziw zarów­no w biżu­te­rii, jak i w nowym tatu­ażu – tym razem z moty­wem wil­ka – któ­ry nie­daw­no ozdo­bił jej ple­cy. 

Wilk to sym­bol wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści. Jest mądry, wytrwa­ły i pełen deter­mi­na­cji. Jed­no­cze­śnie naj­więk­szą jego war­to­ścią jest wata­ha, któ­rą zawsze chro­ni i któ­ra sta­no­wi o jego sile. W sta­dzie wil­ki łączy wza­jem­na odpo­wie­dzial­ność, tro­ska – to nie­zwy­kła więź, któ­ra jest mi szcze­gól­nie bli­ska,  bo moją siłą są ludzie dooko­ła i poczu­cie wspól­no­ty – mówi Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska.

Biżu­te­ria Fre­edom WOLF EDITION to ory­gi­nal­ne i pięk­ne stu­dium tytu­ło­we­go wil­ka. Ręcz­nie rzeź­bio­ne w sre­brze pro­to­ty­py kolek­cji powsta­ły w Manu­fak­tu­rze W.KRUK i pre­cy­zyj­nie odda­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy zwie­rzę­cia. Głów­ny­mi moty­wa­mi widocz­ny­mi w nowej odsło­nie Fre­edom WOLF EDITION są łeb wil­ka oraz wil­cza kry­za. Wśród pro­po­zy­cji biżu­te­rii odnaj­dzie­my rów­nież ponad­cza­so­wy wzór pół­księ­ży­ca, któ­ry wystę­pu­je w kolek­cji razem z wil­kiem albo samo­dziel­nie. Kol­czy­ki, kolia, naszyj­ni­ki, wisio­ry, bran­so­le­ty oraz pier­ścion­ki to praw­dzi­we emble­ma­ty wol­no­ści i siły. 

Natu­ra uczy nas pro­sto­ty rela­cji oraz emo­cji. Nie­kom­pli­ko­wa­nia rze­czy pro­stych. Jest obra­zem pier­wot­nej i nie­okieł­zna­nej wol­no­ści – wyja­śnia Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska – To praw­da, któ­rą odna­la­złam i któ­rą dzie­lę się z inny­mi kobie­ta­mi, inspi­ru­jąc do poszu­ki­wa­nia wła­snej dro­gi i życia
w zgo­dzie ze sobą, ze swo­ją natu­rą. Każ­da z nas jest inna, dla każ­dej ta natu­ral­na dro­ga może być odmien­na. Waż­ne, żeby podą­żać tą wła­sną. By ota­czać się wata­hą dobrych ludzi. 

Uni­kal­ne wzo­ry z kolek­cji Fre­edom WOLF EDITION to zja­wi­sko­we pier­ście­nie z wil­czy­mi łba­mi, duże kol­czy­ki, wisio­ry, kolia, masyw­na bran­so­le­ta oraz wybór drob­nych ele­men­tów – łań­cusz­ko­wych bran­so­le­tek, naszyj­ni­ków oraz sub­tel­nych kol­czy­ków, w tym z moty­wem księ­ży­co­wym. Nie zabra­kło rów­nież pro­po­zy­cji uni­sex, takich jak m.in. spin­ki do man­kie­tów. Klu­czo­we ele­men­ty kolek­cji ozna­czo­ne są ozna­czo­na gra­we­run­kiem Fre­edom z odręcz­nym pismem Amba­sa­dor­ki W.KRUK.

Fre­edom Mar­ty­ny Woj­cie­chow­skiej jest jed­ną z pię­ciu kolek­cji amba­sa­dor­skich W.KRUK. Obok Fre­edom powsta­ły: tego­rocz­na kolek­cja autor­ska Przy­jaźń Mag­da­le­ny Cie­lec­kiej i Mai Osta­szew­skiej, EOS autor­stwa Ali­cji Bachle­dy-Curuś, VIS, do któ­rej inspi­ra­cje stwo­rzy­ła Kin­ga Rusin oraz VOCALISE zapro­jek­to­wa­na we współ­pra­cy z Anną Marią Jopek.

Od 14 sierp­nia kolek­cja Fre­edom WOLF EDITION dostęp­na jest w skle­pie inter­ne­to­wym wkruk.pl,  a od począt­ku wrze­śnia w salo­nach W.KRUK na tere­nie całej Pol­ski.

#wol­fe­di­tion 

#wilk 

#moja­wa­ta­ha

#fre­edom­by­mar­ty­na 

#mar­ty­na­dlaw­kruk 

#wkruk1840

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy