Frędzle w roli głównej – kampania Badura SS16

W swojej wiosenno-letniej damskiej kolekcji BADURA stawia na modny detal – frędzle. Zestawienie tej ciekawej ozdoby, zapożyczonej ze stylu boho, z miękkim zamszem i kaszmirową skórą w stonowanych, ale i soczystych odcieniach to propozycja marki na sezon wiosna/lato 2016.

01

Styl boho, mają­cy swo­je korze­nie w modzie lat 70-ych, cechu­je swo­bo­da połą­czeń. W nowej kolek­cji mar­ki Badu­ra, któ­ra sta­wia na jakość, ponad­cza­so­wy dizajn i sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne tren­dy, znaj­dzie­my m.in. ozdo­bio­ne frędz­la­mi bot­ki na obca­sie i szpil­ki, sznu­ro­wa­ne bale­ri­ny, san­da­ły na kotur­nach i pła­skie bot­ki typu biker. Pro­jek­tan­ci mar­ki zde­cy­do­wa­li się na naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie zesta­wie­nie – zamsz i frędz­le oraz mięk­ka skó­ra.

Nowa linia mar­ki Badu­ra to tak­że naj­mod­niej­sze tren­dy kolo­ry­stycz­ne: beże, cze­ko­la­do­we brą­zy, paste­le i kla­sycz­na czerń. Zamszo­we san­da­ły w kolo­rze krwi­stej czer­wie­ni doda­dzą każ­dej let­niej sty­li­za­cji hisz­pań­skie­go tem­pe­ra­men­tu. Ide­al­ne do zwiew­nych sukie­nek. Od figlar­nych frędz­li nie moż­na ode­rwać wzro­ku.

Kolek­cja Badu­ra na sezon wiosna/lato 2016 prze­zna­czo­na jest dla kobiet, któ­re cenią wyso­ką jakość, podą­ża­ją za świa­to­wy­mi tren­da­mi i chcą stwo­rzyć swój ory­gi­nal­ny i ele­ganc­ki styl inspi­ro­wa­ny róż­no­rod­no­ścią lat 70-ych.

02 04 05 07 08 10 11

BADURA.PL

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy