Francuska Szkoła Mody IFA Paris otwiera nowe MBA

Paryż, czerwiec 2015 – Od października br, IFA PARIS (www.ifaparis.com) francuska szkoła mody i zarządzania luksusowymi markami, otworzy nowy program MBA w języku angielskim dla specjalistów w zarzadzaniu na rynku perfumeryjno-kosmetycznym.

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

ifa_paris___lister_by_ifaparis-d64er9a

 Pro­gram ten został opra­co­wa­ny przez eks­per­tów z bran­ży i pozwo­li na zdo­by­cie sze­ro­kich kom­pe­ten­cji potrzeb­nych do osią­gnię­cia suk­ce­su na ryn­ku per­fum i kosme­ty­ków. “Świa­ty mody i uro­dy zawsze były ści­śle ze sobą zwią­za­ne. Nasze doświad­cze­nie w sek­to­rze mody przy­czy­ni­ło się w głów­nej mie­rze do stwo­rze­nia tego MBA. Rezul­ta­tem jest coś wię­cej niż tyl­ko pro­gram MBA, stu­dia te będą wyjąt­ko­wym doświad­cze­niem mię­dzy­kul­tu­ro­wym i inter­dy­scy­pli­nar­nym dla tych, któ­rzy są zafa­scy­no­wa­ni bran­żą kosme­tycz­ną “, mówi Jean-Bap­ti­ste Andre­ani, dyrek­tor pro­gra­mów pody­plo­mo­wych IFA w Pary­żu.

Per­fu­my i kosme­ty­ki – podwój­na i uni­kal­na kom­pe­ten­cja we Fran­cji i Euro­pie
Stu­den­ci przy­ję­ci do pro­gram­mu będą stu­dio­wać przez pierw­sze sześć mie­się­cy w Pary­żu, a następ­nie przez sześć mie­się­cy w Szan­gha­ju. Stu­dio­wa­nie w oto­cze­niu tych dwóch bar­dzo róż­nych kul­tur, nada pro­gra­mo­wi rze­czy­wi­sty wymiar mię­dzy­na­ro­do­wy. Ostat­ni try­mestr 15-sto mie­sięcz­ne­go pro­gra­mu będzie poświę­co­ny koń­co­we­mu „Pro­jek­to­wi Cap­sto­ne”, w ramach któ­re­go każ­dy stu­dent będzie mógł wybrać miej­sce oraz oso­bi­sty temat. “MBA w zarzą­dza­niu kosme­ty­ka­mi i per­fu­ma­mi” zosta­ło stwo­rzo­ne z podob­ną myślą, jak nasz pierw­szy spe­cja­li­stycz­ny  pro­gram „Luxu­ry Brand Mana­ge­ment MBA”. Dla­te­go do pro­gra­mu chce­my pozy­skać nie tyl­ko poten­cjal­nych mene­dże­rów, ale tak­że este­tów pasjo­nu­ją­cych się bran­żą kosme­tycz­ną.” tłu­ma­czy Jean-Bap­ti­ste Andre­ani.

Kan­dy­da­ci do pro­gra­mu, muszą posia­dać conajm­niej sto­pień licen­cja­ta oraz mini­mum 3-let­nie doświad­cze­nie zawo­do­we w sek­to­rze : mody, luk­su­su, lub sztu­ki. Bar­dzo dobra zna­jo­mość angiel­skie­go jest nie­zbęd­na, gdyż całość zajęć będzie pro­wa­dzo­na w tym języ­ku. Szko­ła ufun­do­wa­ła dwa sty­pen­dia pokry­wa­ją­ce całość kosz­tów stu­diów.

m

Rynek o dyna­micz­nym roz­wo­ju
War­tość świa­to­we­go ryn­ku per­fum jest osza­co­wa­na na 28 miliar­dów dola­rów, do 2018 roku jego war­tość powin­na osią­gnąć ponad 45 miliar­dów. Do roku 2030, ocze­ki­wa­ny jest 40 % wzrost, sza­cu­je Jean-Luc Ansel, dyrek­tor fran­cu­skie­go kla­ste­ru kosme­tycz­ne­go Cosme­tic Val­ley.  Tyl­ko we Fran­cji, ozna­cza to 50 000 poten­cjal­nych nowych miejsc pra­cy, pod warun­kiem, ze zosta­nie utrzy­ma­ny dotych­cza­so­wy 25 % -owy udział Fran­cu­zów w świa­to­wym ryn­ku.

image001

MBA w ząrzą­dza­niu per­fu­ma­mi i kosme­ty­ka­mi” w licz­bach :
15 mie­się­cy – jeden język (angiel­ski) – 2 kam­pu­sy i jed­na glo­bal­na wizja: 6 mie­się­cy w Pary­żu, 6 mie­się­cy w Szan­gha­ju i 3 mie­sią­ce na two­rze­nie pro­jek­tu “Cap­sto­ne Pro­ject” – 2300 godzin zajęć – 120 punk­tów ECTS – Koszt € 15.800 – 25 zagra­nicz­nych stu­den­tów.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARET
Komentarze

komen­ta­rzy