FOREVER 21 od 2017 roku w Polsce!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cie: style-laboratory.net 

StyleLab-fashion-beauty-blog-forever-21-f21-store-brussel-bxl-opening-g

Wła­ści­cie­le ame­ry­kań­skiej fir­my odzie­żo­wej, jed­nej z pię­ciu naj­więk­szych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, posta­no­wi­li zwięk­szyć przy­cho­dy kon­cer­nu, któ­re już teraz sza­co­wa­ne są na bli­sko 4 mld dola­rów. Sku­tecz­nym spo­so­bem na pod­nie­sie­nie sprze­da­ży ma być otwar­cie w 2017 roku 600 nowych skle­pów, m.in. we Wło­szech, Niem­czech, Por­tu­ga­lii, Fran­cji, Holan­dii, Cze­chach i w Pol­sce. Nowe punk­ty dys­try­bu­cji towa­rów tej mar­ki mogą podwo­ić jej dotych­cza­so­we zyski, a więc prze­kro­czyć pułap 8 miliar­dów dola­rów rocz­nie.

Asor­ty­ment FOREVER 21, fir­my ist­nie­ją­cej od 30 lat, nabyć moż­na dziś w 600 skle­pach na tere­nie Ame­ry­ki Pół­noc­nej i Połu­dnio­wej, Euro­py i Azji. Kupić moż­na w nich zarów­no ubra­nia, jak i akce­so­ria dla kobiet i męż­czyzn w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach i roz­bu­do­wa­nej roz­mia­rów­ce.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy