FOREVER 21 NARESZCIE W WARSZAWIE

Legen­dar­na mar­ka odzie­żo­wa Fore­ver 21 otwie­ra trze­ci sklep w Pol­sce. Nowy salon będzie zlo­ka­li­zo­wa­ny w war­szaw­skich Zło­tych Tara­sach.

Mar­ka Fore­ver 21 powsta­ła w 1984 roku w Los Ange­les w Kali­for­nii. Jej uni­kal­ny cha­rak­ter opie­ra się o sta­le uzu­peł­nia­ny nowy­mi wzo­ra­mi asor­ty­ment, któ­ry odpo­wia­da na naj­now­sze tren­dy ze świa­to­wych wybie­gów. Boga­ta ofer­ta Fore­ver 21 to gorą­ce must-have, topo­we mode­le i naj­po­pu­lar­niej­sze akce­so­ria dla klien­tów w każ­dym wie­ku.

Jak bar­dzo pożą­da­na w Pol­sce była mar­ka Fore­ver 21 widać było pod­czas poprzed­nich otwarć skle­pów w łódz­kiej Manu­fak­tu­rze i poznań­skiej gale­rii han­dlo­wej Posna­nia. W obu loka­li­za­cjach na wej­ście do środ­ka salo­nu ocze­ki­wał pełen entu­zja­zmu tłum.

Mar­ka Fore­ver 21, któ­ra pod­czas dzie­wią­tej edy­cji gali Euro­pa­Pro­per­ty CEE Reta­il Real Esta­te Awards Gala & Forum zosta­ła zdo­byw­cą nagro­dy w kate­go­rii „New­co­mer” (debiut roku), sta­wia sobie za cel zaspo­ko­je­nie potrzeb klien­tów ofe­ru­jąc naj­now­sze modo­we tren­dy w przy­stęp­nych cenach. Wszy­scy, któ­rzy lubią zaba­wę sty­la­mi, cenią jakość i moż­li­wość cią­głe­go uzu­peł­nia­nia gar­de­ro­by o stro­je z naj­now­szych kolek­cji, już wkrót­ce będą mogli doświad­czyć kon­cep­cji fast-fashion w wyko­na­niu Fore­ver 21 w War­sza­wie.

W nowym skle­pie mar­ki, któ­ry w Zło­tych Tara­sach zaj­mie powierzch­nię 1000 m2, znaj­dzie się ogrom­ny wybór pro­duk­tów dla kobiet i męż­czyzn oraz sze­ro­ka gama mod­nych akce­so­riów.

Wiel­kie otwar­cie salo­nu w War­sza­wie odbę­dzie się wio­sną. Dla klien­tów, któ­rzy z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na ten dzień i przy­łą­czą się do świę­to­wa­nia od same­go rana, mar­ka przy­go­to­wa­ła nie­spo­dzian­ki i atrak­cje. Już wkrót­ce Fore­ver 21 ogło­si dokład­ną datę otwar­cia skle­pu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy