NewsroomUroda

FOREO LUNA mini 3

FOREO wprowadza urządzenie, dzięki któremu pokochamy potreningową pielęgnacje! 30-sekundowy zabieg Glow Boost, aplikacja „Find My Luna” – czym jeszcze zaskoczy nas LUNA mini 3?

FOREO LUNA mini 3

FOREO LUNA mini 3

Mar­ka FOREO, będą­ca lide­rem tech­no­lo­gicz­nej pie­lę­gna­cji nie zwal­nia tępa! Po tego­rocz­nej gło­śnej pre­mie­rze urzą­dze­nia LUNA fofo oraz LUNA 3 czas na nową wer­sję kul­to­wej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twarzy.

Odkąd 6 lat temu Felip Sedic, stwo­rzył pierw­szy model urzą­dze­nia FOREO LUNA, zdą­żył już opa­ten­to­wać kil­ka­set roz­wią­zań, dzię­ki któ­rym zmie­nił nawy­ki pie­lę­gna­cyj­ne ponad 20 milio­nów osób na całym świe­cie. Bo jak mówią naj­więk­si fani FOREO: „Once you go LUNA you never go back!”. 

FOREO sta­wia na Sephorę.

W lip­cu mar­ka zapo­wie­dzia­ła nową wer­sję urzą­dze­nia LUNA mini 3, któ­ra tra­fi do sprze­da­ży na jesień 2019. W Pol­sce urzą­dze­nie LUNA mini 3 będzie moż­na kupić jedy­nie w per­fu­me­riach Sepho­ra oraz na foreo.com. Poprzed­ni model urzą­dze­nia od FOREO, czy­li LUNA mini 2, zna­la­zła się na liście Finan­cial Times jako jed­na z 18 marek beau­ty, któ­re osią­gnę­ły sprze­daż powy­żej 100 mln juanów na chiń­skiej plat­for­mie e‑commerce Ali­ba­ba, w cza­sie spe­cjal­nych pro­mo­cji z oka­zji Dnia Sin­gla. Pro­duk­ty FOREO sta­ły się tym samym nume­rem 1 w kate­go­rii inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów do apli­ka­cji kore­ań­skich masek oraz sonicz­nych urzą­dzeń do oczysz­cza­nia twarzy.

Ćwicz jak spor­to­wiec, oczysz­czaj skó­rę jak pro­fe­sjo­na­list­ka. 

Czym zasko­czy nas LUNA mini 3?

 LUNA mini 3 to jedy­ne na ryn­ku urzą­dze­nie oczysz­cza­ją­ce, któ­re uzu­peł­ni naszą potre­nin­go­wą pie­lę­gna­cję. Ten kom­pak­to­wy model został zapro­jek­to­wa­ny z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych pasjo­nat­kach spor­tu. Deli­kat­ne, ale sil­nie dzia­ła­ją­ce pul­sa­cje T‑Sonic oraz ultra-mięk­kie, sili­ko­no­we wło­ski usu­wa­ją, nad­miar sebum i potu, sku­tecz­nie oczysz­cza­ją i odświe­ża­ją naszą cerę, poma­ga­jąc prze­dłu­żyć jej pro­mien­ny i zdro­wy wygląd, czy­li taki, któ­ry obser­wu­je­my po każ­dym treningu.

Oczysz­cza­nie twa­rzy za pomo­cą dło­ni nigdy nie będzie tak sku­tecz­ne, jak za pomo­cą szczo­tecz­ki LUNA mini 3, któ­ra usu­wa 99,5 % wszyst­kich zanie­czysz­czeń. W połą­cze­niu z sonicz­ny­mi pul­sa­cja­mi, sili­ko­no­we wło­ski odblo­ko­wu­ją pory, a przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu – zmie­sza­ją ich widocz­ność. Skó­ra sta­je się deli­kat­na i gład­ka w dotyku.

Pul­sa­cje T‑Sonic to rów­nież dodat­ko­wy masaż, któ­ry popra­wia prze­pływ krwi, trans­por­tu­jąc tlen i skład­ni­ki odżyw­cze w róż­ne war­stwy skó­ry, a tak­że zwięk­sza wchła­nia­nie toni­ku, serum czy kremu.

FOREO LUNA mini 3

FOREO LUNA mini 3

FOREO wpro­wa­dza funk­cję, któ­ra przy­spie­szy Two­je oczysz­cza­nie, gwa­ran­tu­jąc natych­mia­sto­wych efekt GLOW.

Nowy model od FOREO, posia­da tryb Glow Boost, któ­ry umoż­li­wi wyko­na­nie przy­spie­szo­ne­go, 30-sekun­do­we­go oczysz­cza­nia. To naj­szyb­szy i naj­de­li­kat­niej­szy spo­sób na natu­ral­ny blask, pole­ca­ny dla osób, któ­rych czas jest ograniczony.

LUNA mini 3, łączy się z apli­ka­cją od FOREO za pomo­cą Blu­eto­oth, któ­ra pomo­że rów­nież zna­leźć nasze urzą­dze­nie, dzię­ki funk­cji „Find my LUNA”. Tak jak poprzed­nie mode­le szczo­tecz­ka jest w 100% wodo­od­por­na i wyko­na­na z bez­piecz­ne­go dla skó­ry sili­ko­nu. Posia­da 12 pozio­mów inten­syw­no­ści, więc będzie ide­al­nym roz­wią­za­niem zarów­no dla skó­ry wraż­li­wej, skłon­nej do podraż­nień, jak rów­nież dla cery wyma­ga­ją­cej moc­ne­go oczysz­cza­nia. Jed­no łado­wa­nie za pomo­cą USB pozwo­li na 650 użyć naszej szczoteczki.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy