Francuski dom mody Hermès od samych początków, bo już od 1837 roku pozostaje wierny  przede wszystkim wartościom humanistycznym i rzemieślniczej produkcji.  Swoboda tworzenia,  niezwykły kunszt rzemieślniczy, nieustanne poszukiwanie pięknych materiałów, a także przekazywanie perfekcyjnego know-how oraz estetyka i funkcjonalność to wszystko, czym w kreowaniu mody na co dzień kieruje się Hermès – niezależna rodzinna firma, który dzięki 42 manufakturom stara się utrzymywać swoją podstawową produkcję we Francji, rozwijając jednocześnie swoją sieć dystrybucji. Tylko na dzień 31 grudnia 2018 roku francuski dom mody liczył 310 butików w ponad 49 krajach! Obecnie, począwszy od 2013 roku, stanowisko prezesa zarządu sprawuje Axel Dumas, członek rodziny szóstego pokolenia.

Fun­da­cja kor­po­ra­cyj­na „Fon­da­tion d’entreprise Her­mès” powsta­ła w 2008 roku sku­pia się na pro­jek­tach z dzie­dzi­ny kre­acji arty­stycz­nej, szko­leń i prze­ka­zy­wa­nia know-how, a ponad­to z ochro­ny bio­róż­no­rod­no­ści oraz śro­do­wi­ska. Od lat Her­mès ma bowiem na celu two­rze­nie obiek­tów, ponad­cza­so­wych, nawią­zu­ją­cych trwa­łą więź z ota­cza­ją­cym nas światem.

Zdo­byw­ca nagro­dy Alber­ta Lon­dre­sa, fil­mo­wiec i doku­men­ta­li­sta Frédéric Laf­font stwo­rzył serię krót­kich, acz abso­lut­nie wyjąt­ko­wych fil­mów doku­men­tal­nych, w któ­rych podró­żu­je śla­da­mi fran­cu­skie­go domu mody, z ogrom­ną cie­ka­wo­ścią poru­sza­jąc się pomię­dzy opo­wie­ścia­mi oraz por­tre­ta­mi nie­sio­ny­mi przez gesty, jak i miej­sca. 

Foot­steps Across the World” to seria jede­na­stu krót­kich fil­mów doku­men­tal­nych opo­wia­da­ją­cych histo­rie pra­cow­ni­ków zakła­dów pro­duk­cyj­nych Her­mès oraz osób, któ­re sko­rzy­sta­ły z pomo­cy fun­da­cji „Fon­da­tion d’entreprise Her­mès” czy fun­du­szy kor­po­ra­cyj­nych. Każ­da z nich, w jedy­ny i cha­rak­te­ry­stycz­ny dla sie­bie spo­sób opo­wia­da o zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju fir­my, a tak­że losach pod­opiecz­nych fun­da­cji na całym świe­cie – od fabryk w prze­my­sło­wym Mon­tr­bron we Fran­cji, aż po spo­łecz­ność kobiet w regio­nie Kon­go­us­si, Bur­ki­na Faso.

Cała seria doku­men­tów „Foot­steps Across the World” dostęp­na jest na ofi­cjal­nej stro­nie fran­cu­skie­go domu mody hermes.com oraz w ser­wi­sie YouTube.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na wysocka

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Le Faubourg des rêves - podcasty Hermès

W serii wyjąt­ko­wych pod­ca­stów Her­mès, naj­waż­niej­sze posta­ci fran­cu­skie­go domu mody opo­wia­da­ją o swo­ich naj­więk­szych i naj­śmiel­szych marze­niach. Bez wzglę­du na to, jacy są: uto­pij­ni, ludz­cy czy kapry­śni oraz jakie funk­cje peł­nią – każ­dy z nich…
Więcej
ModaNewsroom

BUTIK HERMÈS W WARSZAWIE

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my otwar­cie pierw­sze­go buti­ku w tym dyna­micz­nym mie­ście kul­tu­ry, jakim jest War­sza­wa. Otwar­cie odbę­dzie się 28 listo­pa­da 2019 roku i ozna- cza roz­po­czę­cie nowe­go roz­dzia­łu w histo­rii pary­skie­go domu i umoc­nie­nie jego…
Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Warto przeczytać