NewsroomUroda

Focus na spojrzenie – koncentrat do zadań specjalnych LA MER  The Eye Concentrate

Koncentrat do zadań specjalnych marki LA MER The Eye Concentrate już od czasu powstania, a więc ponad 10 lat temu pokochały kobiety na całym świecie. LA MER idąc z duchem czasu doskonale zdaje sobie sprawę, że żyjemy w dynamicznym świecie, w którym stres nieustannie towarzyszy nam niemal każdego dnia, podczas, gdy my szukamy wyciszenia i spokoju. Nie jest tajemnicą, że najdelikatniejsza skóra to ta wokół oczu – jest bowiem nawet dot trzech razy cieńsza, niż w innych partiach twarzy. Co więcej, jest stale narażona na ekspozycję, a tym samym szkodliwe czynniki zewnętrzne, m.in. zanieczyszczenia, co może prowadzić do stanów zapalnych skóry i zmniejszać jej naturalne zdolności do regeneracji. Po raz kolejny LA MER zainspirowana kultowym produktem The Concentrate, postanowiła stworzyć niezwykle silnie skoncentrowaną formułę przywracającej funkcjonowanie delikatnej skóry wokół oczu nowej generacji, która odżywia, nawilża i wzmacnia skórę w jednym. Teraz świeże spojrzenie, zredukowane linie, zmarszczki i cenie wokół oczu są na wyciągnięcie ręki. 

La Mer THE EYE CONCENTRATE KREM POD OCZY

Naj­now­sza odsło­na The Eye Con­cen­tra­te jest nie tyl­ko szyb­sza, ale przede wszyst­kim znacz­nie bar­dziej skon­cen­tro­wa­na, co pozwa­la nie­mal natych­miast, w spo­sób dłu­go­fa­lo­wy popra­wić wygląd skó­ry wokół oczu. Ta zaawan­so­wa­na pie­lę­gna­cja zamknię­ta w nie­wiel­kim sło­icz­ku zmniej­sza widocz­ność cie­ni, wygła­dza linie i zmarszcz­ki, a tak­że poma­ga zapo­bie­gać powsta­wa­niu kolej­nych widocz­nych uszko­dzeń. A wszyst­ko to bez inge­ren­cji chi­rur­gicz­nej, w zaci­szu Two­je­go domu.

Dzię­ki skon­cen­tro­wa­nej, potrój­nej daw­ce Con­cen­tra­ted Mirac­le Broth TM kon­cen­trat koi, głę­bo­ko nawil­ża i ener­ge­ty­zu­je deli­kat­ną skó­rę wokół oczu. Uzu­peł­nio­ny przez legen­dar­ny elik­sir  mar­ki odna­wia­ją­cy komór­ki – Mirac­le Broth™ i uwal­nia­ny w cza­sie – Encap­su­la­ted Mirac­le Broth™, naj­now­szy The Eye Con­cen­tra­te jest praw­dzi­wą daw­ką koją­ce­go nawil­że­nia i ener­gii, któ­ra wspo­mo­że natu­ral­ne zdol­no­ści rege­ne­ra­cyj­ne Two­jej skó­ry. Doda­tek boga­te­go kon­cen­tra­tu roz­ja­śnia­ją­cej mela­sy, a tak­że koją­cej, rege­ne­ra­cyj­nej siły alg pozy­ski­wa­nych z czy­stych wód wokół wyspy Jeju w natu­ral­ny spo­sób wspo­ma­ga pro­ces rege­ne­ra­cji skó­ry, poma­ga­jąc roz­ja­śnić cie­nie, wygła­dzić linie czy zmarszcz­ki, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie zdro­wy, wypo­czę­ty ener­gii wygląd oko­lic oczu. Potę­ga sekret­ne­go anty­ok­sy­dan­tu LA MER – kon­cen­tra­tu z her­ba­ty z Limon­ki poma­ga chro­nić deli­kat­ną skó­rę wokół oczu przed szko­da­mi spo­wo­do­wa­ny­mi zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska.

Każ­da nie­wiel­ka daw­ka kon­cen­tra­tu uwal­nia moc for­mu­ły, głę­bo­ko nawil­ża­jąc i kojąc skó­rę. To lek­ki, luk­su­so­wy krem któ­ry jak żaden inny jest tak­że nie­zwy­kle przy­jem­ny i łatwy w apli­ka­cji – szyb­ko się wchła­nia i wni­ka w naj­głęb­sze powierzch­nie skó­ry. Wystar­czy, że dwa razy dzien­nie nanie­siesz nie­wiel­ką ilość kre­mu na chło­dzą­cy apli­ka­tor i wma­su­jesz go w deli­kat­ną skó­rę w oko­li­cy oczu, co wspa­nia­le pobu­dzi natu­ral­ne mikro­krą­że­nie, a tak­że ochło­dzi i odświe­ży oko­li­ce oczu.

Naj­now­szy krem LA MER The Eye Con­cen­tra­te jest dostęp­ny od mar­ca w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas, na douglas.pl, a tak­że w fir­mo­wych salo­nach Estee Lauder/La Mer (Gale­ria Moko­tów – War­sza­wa, Gale­ria Kra­kow­ska – Kra­ków), w wybra­nych per­fu­me­riach Sepho­ra i na sephora.pl oraz na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki lamer.eu 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

Luk­su­so­wa, wzmac­nia­ją­ca i boga­ta, a jed­no­cze­śnie lek­ka i deli­kat­na – taka jest naj­now­sza kon­sy­sten­cja Moistu­ri­zing Soft Cre­am mar­ki La Mer, któ­ra róż­ni się od dobrze zna­ne­go i uwiel­bia­ne­go na całym świe­cie kul­to­we­go Crème de la…
Więcej
Uroda

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struk­tu­ry…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej