FilmKultura

Filmy i seriale, które warto zobaczyć na Netflixie

Dni stają się powoli coraz dłuższe, jednak temperatura na zewnątrz nadal spada. Czy może być coś równie relaksującego, co wieczór w dresie na kanapie bądź w łóżku, z zapalonymi świecami, kubkiem gorącej herbaty i ciekawym filmem czy serialem? 

Net­flix nie prze­sta­je nas zaska­ki­wać i już na począt­ku roku poja­wi­ło się mnó­stwo nowo­ści – zarów­no seria­li, fil­mów jak i doku­men­tów, co uczy­ni­ło ser­wis jesz­cze bar­dziej atrak­cyj­nym. Oprócz dobrze zna­nych Wam kon­ty­nu­acji seria­li, poja­wi­ło się tak­że mnó­stwo nowych, inte­re­su­ją­cych, a cza­sem też kon­tro­wer­syj­nych produkcji.

Spinning Out Netflix

Spin­ning Out – Netflix

Z nowo­ści z pew­no­ścią na uwa­gę zasłu­gu­je dra­mat, serial Spin­ning Out z prze­pięk­ną Kaią Sco­de­la­rio w roli głów­nej – to opo­wieść o gwieź­dzie łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go z pro­ble­ma­mi psy­chicz­ny­mi w tle.

 

seriał Mesjasz Netflix

Mesjasz – Netflix

Jeże­li szu­ka­cie seria­lu o zabar­wie­niu poli­tycz­nym i ide­olo­gicz­nym, koniecz­nie sprawdź­cie ame­ry­kań­ską pro­duk­cję Mesjasz.

Aaron Hernandez Netflix

Aaron Her­nan­dez: W gło­wie mor­der­cy – Netflix

Pasjo­nu­ją­cy doku­ment Aaron Her­nan­dez: W gło­wie mor­der­cy opo­wia­da histo­rię fut­bo­li­sty, któ­ry stał się mordercą.

Niebezpieczne produkty netflix

Nie­bez­piecz­ne pro­duk­ty – Netflix

Jeże­li kon­sump­cjo­nizm nie jest Ci obcy i inte­re­su­ją Cię taj­ni­ki dzia­ła­nia i mar­ke­tin­gu naj­więk­szych pro­du­cen­tów na świe­cie, doku­ment Nie­bez­piecz­ne pro­duk­ty z pew­no­ścią wbi­je Cię w fotel. I to dosłownie.

Lubi­cie opo­wie­ści z dresz­czy­kiem, któ­re trzy­ma­ją w napię­ciu? Behind her eyes to pro­duk­cja osób odpo­wie­dzial­nych za kaso­wy serial The Crown. Opo­wia­da o samot­nej mat­ce Louise, któ­ra wkrót­ce po zaprzy­jaź­nie­niu się z żoną psy­chia­try, wda­je się z nim w romans. Spra­wy oczy­wi­ście moc­no się skom­pli­ku­ją, a w seria­lu nie bra­ku­je kłamstw, tajem­nic i intryg.

Upadek Grace - Netflix

Upa­dek Gra­ce – Netflix

Podob­nie jak Upa­dek Gra­ce – histo­ria kobie­ty oskar­żo­nej o mor­der­stwo męża, w któ­rej nic nie jest takie oczy­wi­ste, a któ­ra z pomo­cą praw­nicz­ki pozna­je coraz to now­sze, wycho­dzą­ce na świa­tło dzien­ne tajemnice.

Irlandczyk - Netflix

Irland­czyk – Netflix

Jeśli kochasz gang­ster­skie kino w sty­lu Ojca chrzest­ne­go czy Gang­ster Squ­ad, z pew­no­ścią nie zawie­dzie Cię Irland­czyk. To praw­dzi­we, wiel­kie kino pod szyl­dem Net­fli­xa. Film nie nale­ży do naj­krót­szych (nie­mal 3,5 h), ale z pew­no­ścią war­to, o czym świad­czy m.in. nomi­na­cja do Osca­ra. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
FilmKultura

Nowości od Netflix na jesienne wieczory

Jesień i chłod­ne, desz­czo­we wie­czo­ry sprzy­ja­ją odpo­czyn­ko­wi na kana­pie z kub­kiem cie­płej her­ba­ty i ulu­bio­nym seria­lem. Tym bar­dziej, że nie­któ­re z kin, z uwa­gi na pan­de­mię, nadal są zamknię­te. Na nad­cho­dzą­cy wrze­sień, ale tak­że cały…
Więcej
FilmKultura

Unorthodox - powody, dla których warto obejrzeć najnowszą limitowaną serię Netflixa

To, że jako spo­łe­czeń­stwo poko­cha­li­śmy Net­flix, było wia­do­me już od daw­na. Jesz­cze bar­dziej poko­cha­li­śmy go wów­czas, gdy zosta­li­śmy w domach w związ­ku z pan­de­mią Covid-19. Mając do wybo­ru set­ki fil­mów, seria­li i doku­men­tów, trud­no jest…
Więcej
Styl życia

NETFLIX: Seriale, które warto obejrzeć

Macie ocho­tę na #Net­fli­xand­chill? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła subiek­tyw­ną listę seria­li Net­fli­xa, na któ­re war­to poświę­cić tro­chę wol­ne­go cza­su. Ostrze­ga­my – nie­któ­re z nich są nie­bez­piecz­nie wcią­ga­ją­ce! Oran­ge is the New Black  Głów­ną bohaterką…
Więcej