Tydzień mody, czyli jak się pokazać

Co roku w kil­ku kra­jach odby­wa się impre­za, zrze­sza­ją­ca tłu­my ludzi z mniej lub bar­dziej pokrew­nych bran­ży. Repor­te­rów, foto­gra­fów, gwiaz­dy i cele­bry­tów, oso­by aspi­ru­ją­ce do zosta­nia gwiaz­da­mi, blo­ge­rów, impre­zo­wi­czów, pro­du­cen­tów, reży­se­rów i oczy­wi­ście naj­waż­niej­szą gru­pę, dla któ­rej cała ta impre­za powsta­ła: pro­jek­tan­tów mody. Co to za impre­za? Oczy­wi­ście fashion week!

Por­ta­le modo­we, takie jak vers-24.com, wycze­ku­ją ze znie­cier­pli­wie­niem każ­de­go

fashion week

w nadziei na nowe, świe­że inspi­ra­cje, któ­re będzie mógł prze­ka­zać swo­im czy­tel­nicz­kom z pierw­szej ręki.

fashion-week

Naj­now­sze poka­zy mody odby­wa­ją się w Medio­la­nie, Lon­dy­nie, Pary­żu i Nowym Jor­ku. W tych czte­rech sto­li­cach mody ta corocz­na impre­za sta­je się nie­mal naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem roku i przy­cią­ga do sie­bie rze­sze ludzi zarów­no z wła­sne­go kra­ju jak i zza gra­ni­cy .W Pol­sce tygo­dnie mody odby­wa­ją się od 2009 roku w Łodzi i też cie­szą się rosną­cą popu­lar­no­ścią, choć jesz­cze nie aż taką, jak te w czte­rech naj­waż­niej­szych modo­wych sto­li­cach.

Na tydzień mody ścią­ga­ją ludzie ze wszyst­kich stron, zarów­no po to, żeby obej­rzeć naj­now­sze kolek­cje pro­jek­tan­tów, jak i zwy­czaj­nie po to, żeby się poka­zać. Taka oka­zja zda­rza się tyl­ko raz do roku i wie­le osób skwa­pli­wie z niej korzy­sta, licząc, że przy­spo­rzy to im sła­wy. I rze­czy­wi­ście zda­rza się czę­sto, że fashion week roz­sła­wia nie­zna­nych do tej pory pro­jek­tan­tów, a ich kolek­cje tra­fia­ją na okład­ki modo­wych cza­so­pism i stro­ny głów­ne por­ta­li modo­wych, jeśli mają talent i potra­fią go odpo­wied­nio zapre­zen­to­wać.