Fashion PR Talks – kampania #OPPORTUNITYCALL

Każ­dy z nas doszu­ku­je się w codzien­no­ści zna­ków, któ­re będą wska­zy­wa­ły, że to wła­śnie teraz świat nam sprzy­ja. Kam­pa­nia #OPPORTUNITYCALL to humo­ry­stycz­ne odnie­sie­nie do szu­ka­nia zapal­ni­ka do dzia­ła­nia w przed­mio­tach codzien­ne­go użyt­ku, któ­re na zdję­ciach Oli­wii Gro­chal mówią zgod­nie jed­no: jeśli cze­kasz na sygnał, to to jest wła­śnie on!

5

Inspi­ra­cją kam­pa­nii pro­mu­ją­cej nowy semestr w Fashion PR Talks, była legen­da opo­wia­da­na przez Chri­stia­na Dio­ra. Pro­jek­tant twier­dził, że o jego losie kre­ato­ra mody w 1946 r. zade­cy­do­wa­ła… pozła­ca­na, meta­lo­wa gwiazd­ka, ode­rwa­na od pia­sty koła wozu kon­ne­go. Dzię­ki niej wie­rzą­cy w zabo­bo­ny i magicz­ne zna­ki Dior poszedł na spo­tka­nie ze słyn­nym Mar­ce­lem Bous­sa­kiem, fran­cu­skim poten­ta­tem bran­ży tek­styl­nej, któ­ry zain­we­sto­wał w pierw­szy butik Dio­ra.

Jak poto­czy­ła­by się histo­ria Dio­ra, gdy­by nie przy­pad­ko­wy amu­let? Woli­my nie wie­dzieć. Dla­te­go w kam­pa­nii #OPPORTUNITYCALL mówi­my: zamiast cze­kać na zło­tą gwiazd­kę, spójrz w głąb sie­bie – nie oglą­daj się na innych, w lustrza­nym odbi­ciu znaj­du­je się wszyst­ko to, cze­go potrze­bu­jesz.

02

W kam­pa­nii wystą­pi­ła Mar­ta Kowal­ska, redak­tor pro­wa­dzą­ca ser­wi­su Elle.pl, Julia Ture­wicz, zwią­za­na z plat­for­mą SHOWROOM od począt­ku jej ist­nie­nia – jed­na z osób współ­od­po­wie­dzial­nych za jej suk­ces oraz Karo­li­na Sulej, od 10 lat dzien­ni­kar­ka fre­elan­cer­ka zwią­za­na m.in z maga­zy­na­mi: „Wyso­kie Obca­sy“, „Książ­ki“, „Viva! Moda“.

mentor-julia-turewiczJulia Ture­wicz mentor-karolina-sulejKaro­li­na Sulej mentor-marta-kowalskaMar­ta Kowal­ska

Nowy semestr w Fashion PR Talks to ponad 20 eks­perc­kich warsz­ta­tów, w tym „Stra­te­gia mar­ki luk­su­so­wej” pro­wa­dzo­na przez Marian­nę Sze­ib, Polkę na co dzień miesz­ka­ją­cą we Fran­cji i mają­cą w port­fo­lio takie mar­ki jak Louis Vuit­ton czy Dior; „Con­tent mar­ke­ting” – warsz­ta­ty z redak­tor pro­wa­dzą­cą ser­wi­su ELLE.pl powsta­łe­go w 2012 roku jako pierw­sza redak­cja inter­ne­to­wa w histo­rii pol­skiej edy­cji tytu­łu; „Stra­te­gie sprze­da­ży i obsłu­gi klien­ta” z Elż­bie­tą Sta­ni­sław­ską, szko­le­niow­cem fir­my Swa­ro­vski czy „Pisa­nie o modzie” z Karo­li­ną Sulej, redak­tor pro­wa­dzą­cą „Wyso­kich Obca­sów”, autor­ką modo­wej książ­ki repor­ta­żo­wej „Mod­ni. Od Arka­diu­sa do Zie­nia”.

Szko­le­nia odby­wa­ją się we czwart­ki, piąt­ki i sobo­ty w sie­dzi­bie Fashion PR Talks przy ul. Miko­ła­ja Koper­ni­ka 34/405 w War­sza­wie. Ceny kur­sów waha­ją się od 890 do 1500 zł za dzień / oso­bę.

01

Fashion PR Talks to pierw­sza w Pol­sce szko­ła biz­ne­su mody. Zało­żo­na w 2015 r. w War­sza­wie wspie­ra kre­atyw­ność i przed­się­bior­czość w sek­to­rze mody w tej czę­ści Euro­py.

Co roku Fashion PR Talks to ponad 30 mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych kur­sów dla bran­ży mody, autor­skie pod­ręcz­ni­ki oraz forum biz­ne­su mody Fashion Talks. W Fashion PR Talks uczą aktyw­ni zawo­do­wo pro­fe­sjo­na­li­ści, mają­cy w port­fo­lio takie mar­ki jak Dior, Swa­ro­vski, Agent Pro­vo­ca­teur czy ELLE. Eks­per­ci, któ­rzy z zaan­ga­żo­wa­niem dzie­lą się swo­ją prak­tycz­ną wie­dzą.

Ale Fashion PR Talks to nie tyl­ko szko­ła. To spo­łecz­ność wykształ­co­nych, zain­te­re­so­wa­nych i inte­re­su­ją­cych oso­bo­wo­ści, któ­re oprócz wyso­kiej jako­ści naucza­nia szu­ka­ją real­nych moż­li­wo­ści roz­wo­ju. Dla­te­go też Fashion PR Talks wspie­ra networ­king, pośred­ni­czy mię­dzy uczest­ni­ka­mi szko­leń a pra­co­daw­ca­mi oraz anga­żu­je się w wyda­rze­nia edu­ku­ją­ce bran­żo­we talen­ty.

W per­spek­ty­wie dłu­go­fa­lo­wej, misją Fashion PR Talks jest pro­fe­sjo­na­li­za­cja bran­ży mody, a co za tym idzie umoc­nie­nie lokal­ne­go wzor­nic­twa na glo­bal­nej mapie mody. Im sil­niej­sze są nasze mar­ki zagra­ni­cą, tym bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny może być rodzi­my rynek.

foto­gra­fia Oli­wia Gro­chal
sty­li­za­cja Aga Łoza
maki­jaż Wik­to­ria Kal­bar­czyk
art direc­tion Kaja Dobrzań­ska
gra­fi­ki #OPPORTUNITYCALL Kaja Dobrzań­ska
Komentarze

komen­ta­rzy