Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

Nowa kolek­cja mar­ki Dili­gent na sezon 2019 przed­sta­wia czło­wie­ka ore­al­nio­ne­go, ule­ga­ją­ce­go odre­al­nio­ne­go, mecha­ni­zmom spo­łecz­nej pre­zen­ta­cji.    W cen­trum wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści , spo­ty­ka­ją­ce­go się z subiek­tyw­ną wizją sie­bie w oczach innych.

Kolek­cja Lan­gu­sta Lips, to mani­fest, któ­ry mie­rzy się z rze­czy­wi­sto­ścią wypa­czo­ną przez social media i inne mecha­ni­zmy auto­pre­zen­ta­cji. 

Mar­ka Dili­gent, wraz z part­ner­skim kon­cep­tem TFH Kon­cept, posta­no­wi­li wyko­rzy­stać zaob­ser­wo­wa­ny dia­log spo­łecz­nej auto­pre­zen­ta­cji, kon­fron­tu­jąc go z rze­czy­wi­stym obra­zem.  W opar­ciu o te zało­że­nia,  21 czerw­ca od godzi­ny 19:00 odbę­dzie się kolej­ny event mar­ki Fashion Convent WARSAW przy uli­cy Szpi­tal­nej 8 w War­sza­wie. 

Pod­czas wyda­rze­nia mar­ka zapre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję wize­run­ko­wą na sezon 2019, zre­ali­zo­wa­ną w kola­bo­ra­cji z artyst­ką Ali­cją Bia­łą, Zulu Kukim oraz mar­ką Adi­das. Głów­nym ele­men­tem wyda­rze­nia będzie: insta­la­cja arty­stycz­na z wysta­wą foto­gra­fii naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki, któ­ra zosta­ła zre­ali­zo­wa­na przez uzna­ne­go foto­gra­fa – Jana Kri­wo­la.

Tłem dla wyda­rze­nia będzie dobra zaba­wa, zapew­nio­na przez głów­ne­go spon­so­ra even­tu – Mar­ti­ni. 

Przez okres 7 dni do 28 czerw­ca, moż­na będzie obej­rzeć i zaku­pić naj­now­szą kolek­cję mar­ki na sezon 2018.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy