Eva Herzigová – nowa ambasadorka marki GERRY WEBER

Wyjąt­ko­wa oso­bo­wość Evy, w połą­cze­niu z jej inspi­ru­ją­cym, indy­wi­du­al­nym sty­lem, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją styl bycia pew­nych sie­bie kobiet suk­ce­su. Eva Herzi­go­vá w uro­czy spo­sób uosa­bia war­to­ści GERRY WEBER: kobie­cość – swo­bod­ną ele­gan­cję – inspi­ru­ją­cą oso­bo­wość.

Eva Herzigová - nowa ambasadorka marki GERRY WEBER

Jako amba­sa­dor­ka mar­ki, ta czter­dzie­stocz­te­ro­let­nia miesz­kan­ka Lon­dy­nu oraz mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy super­mo­del­ka repre­zen­tu­je cechy oso­bo­wo­ści, z któ­ry­mi bez wąt­pie­nia współ­cze­sne, świa­do­me swo­je­go sty­lu kobie­ty, mogą się iden­ty­fi­ko­wać. Eva Herzi­go­vá wno­si do domu mody GERRY WEBER cha­rak­ter, styl i ele­gan­cję.

Eva Herzigová - nowa ambasadorka marki GERRY WEBER

Kolek­cja jesień/zima 2017/18 mar­ki Ger­ry Weber łączy kobie­cość i swo­bod­ną ele­gan­cję: nacisk poło­żo­ny jest na połą­cze­niu sil­nych kolo­rów takich jak fuk­sja i jaskra­wa czer­wień widocz­ny w klu­czo­wym dla mar­ki look’u tego sezo­nu: wyso­kiej jako­ści kasz­mi­ro­wym swe­trze zesta­wio­nym z cha­rak­te­ry­stycz­ną pli­so­wa­ną spód­ni­cą. Kolej­nym “nie­zbęd­ni­kiem” tej kolek­cji jest współ­cze­sna wer­sja fuk­sjo­wej sukien­ki z wycię­cia­mi przy dekol­cie.

W nawią­za­niu do jesien­ne­go nastro­ju, kolek­cja łączy sto­no­wa­ne kolo­ry takie jak: mio­do­wy i bursz­ty­no­wy, z bar­dziej odważ­ny­mi połą­cze­nia­mi – kolo­rem cegły i cyna­mo­nu. Łącze­nie róż­nych mate­ria­łów zapew­nia róż­no­rod­ność kolek­cji: dżer­sej, skó­ra, pli­sy oraz gra­ficz­na inter­pre­ta­cja koron­ki łączo­ne są z lurek­sem i meta­li­ka­mi. Powierzch­nie mato­we prze­ła­ma­no lśnią­cy­mi z meta­licz­nym efek­tem a wel­we­to­wi nada­no poły­skli­wą powło­kę.

Fan­ta­zyj­ne deta­le takie jak hafty i apli­ka­cje wyra­ża­ją kobie­cą stro­nę kolek­cji, któ­rą pod­kre­śla­ją duże kwia­to­we i zwie­rzę­ce nadru­ki.

Eva Herzi­go­vá pro­mie­nia­ła w ele­ganc­kich kre­acjach pod­czas sesji zdję­cio­wej na Lazu­ro­wym Wybrze­żu. Eva szcze­gól­nie upodo­ba­ła sobie kurt­kę z sesji ple­ne­ro­wej – “Ta kurt­ka z pew­no­ścią będzie jed­nym z moich ulu­bio­nych ubrań po powro­cie do Lon­dy­nu.”

Kolek­cja jesień/zima 2017/18 będzie dostęp­na w skle­pach Ger­ry Weber na całym świe­cie od 1 wrze­śnia 2017 roku.

Eva Herzigová - nowa ambasadorka marki GERRY WEBER Eva Herzigová - nowa ambasadorka marki GERRY WEBER Eva Herzigová - nowa ambasadorka marki GERRY WEBER Eva Herzigová - nowa ambasadorka marki GERRY WEBER Eva Herzigová - nowa ambasadorka marki GERRY WEBER

tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy