Europa Chopina

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska
Zdję­cia: pl.chopin.nifc.pl

65010._festiwal_chopin_i_jego_europa_-_plakat

W poło­wie sierp­nia Naro­do­wy Insty­tut Fry­de­ry­ka Cho­pi­na orga­ni­zu­je 10. Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Cho­pin i jego Euro­pa. Pro­gram jubi­le­uszo­wy wypeł­nia ponad trzy­dzie­ści spo­tkań wśród któ­rych, oprócz kon­cer­tów sym­fo­nicz­nych w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej, moż­na zna­leźć tak­że pokaz fil­mu doku­men­tal­ne­go czy reci­tal wokal­ny.

Sta­ni­sław Lesz­czyń­ski, dyrek­tor arty­stycz­ny festi­wa­lu, poza twór­czo­ścią Cho­pi­na, pro­po­nu­je muzy­kę Szy­ma­now­skie­go, Brahm­sa, Tel­le­fse­na czy Stra­wiń­skie­go. Obok dobrze zna­nych utwo­rów kla­sycz­nych (np. odtwo­rzo­nych na dzie­więt­na­sto­wiecz­nych instru­men­tach) znaj­dzie się miej­sce dla kom­po­zy­cji neo­ro­man­tycz­nych i współ­cze­snych. Nie zabrak­nie rów­nież jaz­zu − inter­pre­ta­cje listów Cho­pi­na zapre­zen­tu­je Tomasz Stań­ko z recy­ta­cja­mi Andrze­ja Chy­ry. Kon­cer­ty będą odby­wa­ły się w War­sza­wie, a festi­wal potrwa od 15 do 31 sierp­nia.

Pro­gram: 

Czwar­tek, 21 sierp­nia

g. 17 Duet for­te­pia­no­wy
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
Peter Jablon­ski, Patrik Jablon­ski

w pro­gra­mie:
Tho­mas Dyke Acland Tel­le­fsen: Sona­ta op. 41 na dwa for­te­pia­ny
Wol­fgang Ama­deus Mozart: Sona­ta C-dur KV 545 w opra­co­wa­niu Grie­ga na dwa for­te­pia­ny
Igor Stra­wiń­ski: Świę­to wio­sny (wer­sja na dwa for­te­pia­ny)

g. 20 Reci­tal for­te­pia­no­wy
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
MUZYKA PÓŁNOCY
Olli Musto­nen

w pro­gra­mie:
Jean Sibe­lius: 10 Utwo­rów op. 58
Olli Musto­nen: Sona­ta for­te­pia­no­waJeh­kin Iiva­na”
Edvard Grieg: Bal­la­da g-moll op. 24
Alek­san­der Skria­bin: 6 Pre­lu­diów op. 13
5 Pre­lu­diów op. 16
Sona­ta nr 10 op. 70
Vers la fla­me 

Pią­tek, 22 sierp­nia

g. 17 Reci­tal for­te­pia­no­wy
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
ZWYCIĘZCY KONKURSÓW CHOPINOWSKICH
Yulian­na Avde­eva

w pro­gra­mie:
Wol­fgang Ama­deus Mozart: Sona­ta D-dur KV 284
Ferenc Liszt: Sacred Dan­ce i duet fina­ło­wy z Aidy S.436
Après une lec­tu­re du Dan­te. Fan­ta­sia quasi Sona­ta S.161/7
Fry­de­ryk Cho­pin: 24 Pre­lu­dia op. 28

g. 20 Kon­cert sym­fo­nicz­ny
Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
OPERA W MUZYCE FORTEPIANOWEJ
Ale­xan­der Mel­ni­kov* (for­te­pian histo­rycz­ny), Tobias Koch** (for­te­pian histo­rycz­ny),
Con­cer­to Köln, Micha­el Güt­tler (dyry­gent)

w pro­gra­mie:
Carl Maria Weber: Uwer­tu­ra do ope­ry „Eury­an­the”
Tho­mas Dyke Acland Tel­le­fsen: II Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 15*
Józef Kro­gul­ski: Kon­cert for­te­pia­no­wy E-dur**

Sobo­ta, 23 sierp­nia

g. 17 Kon­cert kame­ral­ny sierp­nia
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
TRZY OBLICZA MUZYKI  KAMERALNEJ
Nel­son Goer­ner (for­te­pian), Lena Neu­dau­er (skrzyp­ce), Erz­han Kuli­ba­ev (skrzyp­ce), Kata­rzy­na Bud­nik-Gałąz­ka (altów­ka), Artur Roz­my­sło­wicz (altów­ka), Mar­cin Zdu­nik (wio­lon­cze­la), Rafał Kwiat­kow­ski (wio­lon­cze­la), Sła­wo­mir Roz­lach (kon­tra­bas), Rado­sław Soro­ka (klar­net), Leszek Wach­nik (fagot), Tomasz Biń­kow­ski (wal­tor­nia)

w pro­gra­mie:
Józef Kro­gul­ski: Oktet op. 6
Andrzej Panuf­nik: Sek­stetTra­in of Tho­ughts”
Franz Schu­bert: Oktet F-dur D. 803

g. 21 Nad­zwy­czaj­ny reci­tal dwu­for­te­pia­no­wy
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
Andre­as Sta­ier (for­te­pian histo­rycz­ny)*, Tobias Koch (for­te­pian histo­rycz­ny)**,

w pro­gra­mie:
Ignaz Mosche­les: Grand Duo na dwa for­te­pia­ny dedy­ko­wa­ne Car­lo­wi Czer­ne­mu
Hom­ma­ge à Hän­del op. 92 na dwa for­te­pia­ny
Robert Schu­mann: Andan­te i waria­cje op. 46 na dwa for­te­pia­ny
2 Fugi op. 27 (nr 1 Nicht schnell, nr 2 Sehr lebhaft)**
Johann Seba­stian Bach: Opra­co­wa­nia kano­nicz­ne na temat cho­ra­łu Vom Him­mel hoch, da komm ich her (opr. Andre­as Sta­ier, Tobias Koch)
Robert Schu­mann: 6 Stu­dien in kano­ni­scher Form op. 56 w opra­co­wa­niu Claude’a Debussy’ego na dwa for­te­pia­ny
7 Cle­vier­stüc­ke in Fughet­ten­form op. 126 na for­te­pian* (nr 5, 6 i 7)
Fry­de­ryk Cho­pin: Ron­do C-dur op. 73 na dwa for­te­pia­ny

Nie­dzie­la, 24 sierp­nia

g. 20 Kon­cert sym­fo­nicz­ny
Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
Andre­as Sta­ier (for­te­pian histo­rycz­ny), Con­cer­to Köln, Micha­el Güt­tler (dyry­gent)

w pro­gra­mie:
Ludvig van Beetho­ven: Uwer­tu­raNamens­fe­ier” op. 115 (dedy­ko­wa­na Anto­nie­mu Radzi­wił­ło­wi)
Jan Ladi­slav Dus­sek: Kon­cert for­te­pia­no­wy g-moll op. 49
Ludvig van Beetho­ven: Sym­fo­nia B-dur op. 60  

Ponie­dzia­łek, 25 sierp­nia

g. 17 Reci­tal for­te­pia­no­wy
Sala Kame­ral­na Fil­har­mo­nii Naro­do­wej

w pro­gra­mie:
Johann Seba­stian Bach: Kon­cert wło­ski F-dur BWV 971
Jean Sibe­lius: Drze­wa op. 75
Alek­san­der Skria­bin: Pre­lu­dium i Nok­turn na lewą rękę op. 9
Dinu Lipat­ti: Sona­ti­na na lewą rękę
Fry­de­ryk Cho­pin: Etiu­dy op. 25
Andrzej Panuf­nik: Twe­lve Minia­tu­re Stu­dies (Nr 7–12)

g. 20 Nad­zwy­czaj­ny kon­cert kame­ral­ny
Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
WIELKIE POWROTY
Fran­ce­sco Pie­mon­te­si (fotre­pian) Bel­cea Quar­tet

w pro­gra­mie:
Wol­fgan­ga Ama­deus Mozart: Kwar­tet smycz­ko­wy D-dur KV 499
Johan­nes Brahms: Kwar­tet smycz­ko­wy c-moll op. 51 nr 1
Robert Schu­mann: Kwin­tet for­te­pia­no­wy

Wto­rek, 26 sierp­nia

g. 20 Kon­cert sym­fo­nicz­ny
Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
STRAUSS, NORDHEIM, PANUFNIK I PROKOFIEW
Robert Cohen (wio­lon­cze­la), Kata­rzy­na Goło­fit* (fortepian),Martha Arge­rich ** (fortepian)Orkiestra Fil­har­mo­nii Naro­do­wej, Jacek Kasp­szyk (dyry­gent)


w pro­gra­mie:
Richard Strauss: Till Eulen­spie­gel op. 28
Arne Nor­dhe­im: Tene­brae na wio­lon­cze­lę i orkie­strę
Andrzej Panuf­nik: Kon­cert for­te­pia­no­wy
*Ser­giej Pro­ko­fiew: III Kon­cert for­te­pia­no­wy C-dur op. 26** 


Śro­da, 27 sierp­nia

g. 17 Reci­tal har­fo­wy
Sala Wiel­ka Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie
PRAWIE JAK PIANOFORTE
Xavier de Maistre
w pro­gra­mie:
Parish Alvars: Man­do­li­ne
Gio­van­ni Bat­ti­sta Pescet­ti: Sona­ta c-moll
Ferenc Liszt: Die Nachti­gall
Fran­ci­sco Tár­re­ga: Recu­er­dos de la Alham­bra
Gabriel Fau­ré: Impromp­tu
Enri­que Gra­na­dos: Val­ses poéti­cos
André Caplet: 2 Diver­tis­se­ments
Bedřich Sme­ta­na: Vlta­va

g. 20 Kon­cert sym­fo­nicz­ny
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
ANDRZEJ PANUFNIK NIEPOWTARZALNY
Alek­san­dra Kuls (skrzyp­ce), Sin­fo­nia Var­so­via, Jerzy Mak­sy­miuk (dyry­gent)w pro­gra­mie:
Andrzej Panuf­nik: X Sym­fo­nia
Andrzej Panuf­nik: Kon­cert skrzyp­co­wy
Andrzej Panuf­nik: Arbor cosmi­ca 

Czwar­tek,  28 sierp­nia 

g. 17 Kon­cert sym­fo­nicz­ny
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
FLET, HARFA I WIOLONCZELA – MOZART I PANUFNIK
Sarah Louvion (flet), Xavier de Maistre (har­fa), Andrzej Bau­er (wio­lon­cze­la),
AUKSO Orkie­stra Kame­ral­na Mia­sta Tychy, Marek Moś (dyry­gent)w pro­gra­mie:
Andrzej Panuf­nik: Sin­fo­nia con­cer­tan­te na flet, har­fę i orkie­strę smycz­ko­wą
Wol­fgang Ama­deus Mozart: Kon­cert C-dur KV 299 na flet, har­fę i orkie­strę
Andrzej Panuf­nik: Kon­cert wio­lon­cze­lo­wyg. 20 Reci­tal for­te­pia­no­wy
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
Maria João Pires*
Julien Bro­cal**

W pro­gra­mie:
Franz Schu­bert: Sona­ta B-dur D. 960*
Ludwig van Beetho­ven: Sona­ta for­te­pia­no­wa Es-dur op. 81a**
Franz Schu­bert: Fan­ta­zja f-moll na czte­ry ręce D. 940, op. 103

g. 22 Kon­cert kame­ral­ny
Bazy­li­ka św. Krzy­ża
PRZED SERCEM CHOPINA
Apol­lon Musa­gète Quar­tett, Szábolcs Esz­tényi (for­te­pian histo­rycz­ny)

w pro­gra­mie:
Fry­de­ryk Chopin/Szábolcs Esz­tényi: Pre­lu­dium e-moll (impro­wi­zo­wa­ne)
Andrzej Panuf­nik: I Kwar­tet smycz­ko­wy
Andrzej Panuf­nik: II Kwar­tet smycz­ko­wy „Prze­sła­nia”
Andrzej Panuf­nik: III Kwar­tet smycz­ko­wy „Wyci­nan­ki”
Hen­ryk Miko­łaj Górec­ki: I Kwar­tet smycz­ko­wy „Już się zmierz­cha” op. 62

Pią­tek, 29 sierp­nia

g. 18 Kon­cert sym­fo­nicz­ny
Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
XVIII WIEK FRYDERYKOWI CHOPINOWI (1)
Nel­son Goer­ner* (for­te­pian histo­rycz­ny), Ale­xey Zuev** (for­te­pian histo­rycz­ny)
Orkie­stra XVIII Wie­ku, Frans Brüg­gen (dyry­gent)

w pro­gra­mie m.in.:
Ludwig van Beetho­ven: II Kon­cert for­te­pia­no­wy B-dur op. 19
Edvard Grieg: Kon­cert for­te­pia­no­wy a-moll op. 16 (pierw­sze w Pol­sce wyko­na­nie na instru­men­tach z epo­ki)
Wol­fgang Ama­deus Mozart: Sym­fo­nia C-dur „Jowi­szo­wa” KV 551

g. 21 Nad­zwy­czaj­ny reci­tal for­te­pia­no­wy
 Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
NOKTURN
Maria João Pires, Julien Bro­cal

w pro­gra­mie:
Fry­de­ryk Cho­pin:
Nok­turn b-moll op. 9 nr 1
Nok­turn Es-dur op. 9 nr 2
Nok­turn H-dur op. 9 nr 3
Nok­turn F-dur op. 15 nr 1
Nok­turh Fis-dur op. 15 nr 2
Nok­turn g-moll op. 15 nr 3
Nok­turn cis-moll op. 27 nr 1
Nok­turn Des-dur op. 27 nr 2
Nok­turn H-dur op.  62 nr 1
Nok­turn E-dur op. 62 nr 2
Nokurn e-moll op. 72 nr 1
Nok­turn cis-moll op. posth  Len­to con gran espres­sio­ne 

Sobo­ta, 30 sierp­nia

g. 12 W 100 ROCZNICĘ URODZIN WITOLDA MAŁCUŻYŃSKIEGO
Stu­dio Kon­cer­to­we Pol­skie­go Radia im. Witol­da Luto­sław­skie­go
Reci­tal for­te­pia­no­wy dwóch naj­wy­bit­niej­szych wycho­wan­ków Witol­da Mał­cu­żyń­skie­go:
Eugene’a Indji­ca* i Janu­sza Olej­ni­cza­ka**

w pro­gra­mie:
Robert Schu­mann: Kar­na­wał op. 9
Ferenc Liszt: Mephi­sto Waltz S. 514
Fry­de­ryk Cho­pin: Sche­rzo b-moll op. 31
Nok­turn c-moll op. 48 nr 1**
Polo­nez fis-moll op. 44**
5 Mazur­ków**
Polo­nez As-dur op. 53**

g. 17 Reci­tal for­te­pia­no­wy
Sala Kame­ral­na Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
TELLEFSEN I CHOPIN
Fra­nço­is Dumont

w pro­gra­mie:
Tho­mas Dyke Acland Tel­le­fsen: 3 Feu­il­lets d’album op. 16
Bal­la­da c-moll op. 28
Fry­de­ryk Cho­pin: Bal­la­da F-dur op. 38
Tho­mas Dyke Acland Tel­le­fsen: Nok­turn F-dur op. 2
Taran­tel­le Es-dur op. 6
Fry­de­ryk Cho­pin: Bal­la­da As-dur op. 47
Bal­la­da g-moll op. 23
Tho­mas Dyke Acland Tel­le­fsen: Nok­turn Ges-dur op. 39
Nok­turn B-dur op. 17
Fry­de­ryk Cho­pin: Bal­la­da f-moll op. 52

g. 20 Ope­ra w wer­sji kon­cer­to­wej
Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
COSÌ FAN TUTTE
Len­ne­ke Ruiten (Fior­di­li­gi)
Rosan­ne van San­dwijk (Dora­bel­la)
Ilse Eerens (Despi­na)
Anders Dah­lin (Fer­ran­do)
André Morsch (Gugliel­mo)
Andrew Schro­eder (Don Alfon­so)
Cap­pel­la Amster­dam
Orkie­stra XVIII Wie­ku
Ed Span­ja­ard (dyry­gent)

w pro­gra­mie:
Wol­fgang Ama­deus Mozart: Così fan tut­te (wer­sja pół­sce­nicz­na)
po raz pierw­szy w Pol­sce na instru­men­tach z epo­ki

Nie­dzie­la, 31 sierp­nia

g. 17 Pro­jek­cja fil­mu
Kino Kul­tu­ra
“Sekret Orkie­stry” – pre­zen­ta­cja fil­mu zre­ali­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wy Insty­tut Fry­de­ry­ka Cho­pin o Orkie­strze XVIII Wie­ku i Fran­sie Brüg­ge­nie

g. 17 Reci­tal for­te­pia­no­wy
Sala Kame­ral­na Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
DEBIUTY
Inon Bar­na­tan

w pro­gra­mie:
César Frank: Pre­lu­dium, Cho­rał i Fuga
Fry­de­ryk Cho­pin: Sche­rzo E-dur op. 54
Samu­el Bar­ber: Sona­ta es-moll op. 26
Franz Schu­bert: Sona­ta A-dur D. 959

g.  20 Fina­ło­wy kon­cert sym­fo­nicz­ny
Sala Kon­cer­to­wa Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
XVIII WIEK FRYDERYKOWI CHOPINOWI (2)
Nel­son Goer­ner* (for­te­pian histo­rycz­ny), Dang Thai Son** (for­te­pian histo­rycz­ny),
Orkie­stra XVIII Wie­ku, Frans Brüg­gen (dyry­gent)

w pro­gra­mie:
Ludwig van Beetho­ven: Kon­cert for­te­pia­no­wy Es-dur op. 73*
Fry­de­ryk Cho­pin: Kon­cert for­te­pia­no­wy e-moll op. 11**

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy