Eteryczna Penélope Cruz w kampanii Chanel Cruise 2018–2019

Hisz­pań­ska amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel sta­nę­ła przed obiek­ty­wem mistrza Lager­fel­da, sta­jąc się twa­rzą kam­pa­nii naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2018/19. 

Ete­rycz­na Penélo­pe Cruz oży­wia a jed­no­cze­śnie nada­je ele­gan­cji kre­acjom Kar­la przy­cią­ga­jąc uwa­gę zarów­no odkry­ty­mi ramio­na­mi, w bere­cie oraz szy­kow­nych dzia­ni­no­wych  i twe­edo­wych mary­nar­kach. Każ­dy z czar­no-bia­łych kadrów jest wyjąt­ko­wy. Na jed­nym z nich pro­jek­tant uwiecz­nia zamy­ślo­ne spoj­rze­nie aktor­ki spo­glą­da­ją­cej w kie­run­ku hory­zon­tu, z pew­no­ścią wspo­mi­na­ją­cej odle­głe podró­że i przy­wo­łu­ją­ce na myśl żeglu­gę po Morzu Śród­ziem­nym. W kam­pa­nii naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Cru­ise 2018/19 nie ma wąt­pli­wo­ści, że  tem­pe­ra­ment­na, dotych­czas wystę­pu­ją­ca przed kame­ra­mi Cruz jest jej głów­ną inspi­ra­cją: tutaj każ­da foto­gra­fia przy­po­mi­na o czer­pa­niu przy­jem­no­ści z podró­żo­wa­nia. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy