Erotyczny absurd w wydaniu Giuseppe Palmisiano

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: 
Giu­sep­pe Pal­mi­sa­no

GiuseppePalmisano_photography-04

Cia­ło ludz­kie jest źró­dłem nie­skoń­czo­nej inspi­ra­cji dla arty­stów. Tak nie­po­wta­rzal­na, pięk­na i nie­re­gu­lar­na for­ma odkry­wa­na jest przez foto­gra­fów już od wie­lu lat. Jed­nak wraz z poszu­ki­wa­niem ele­men­tu zasko­cze­nia, zszo­ko­wa­nia odbior­cy, spo­sób przed­sta­wie­nia cia­ła zaczął się dra­stycz­nie zmie­niać. W wie­lu przy­pad­kach prze­sta­ły ist­nieć barie­ry wyzna­cza­ją­ce gra­ni­cę dobre­go sma­ku, auto­rzy zaczę­li two­rzyć już nie pięk­ne, ale wul­gar­ne dzie­ła. Jed­nak nie wszy­scy twór­cy idą w tę stro­nę. Poszu­ku­jąc cze­goś nowe­go moż­na natra­fić na nie­co­dzien­ne połą­cze­nia, cie­ka­we zesta­wie­nie dwóch pozor­nie nie­kom­po­nu­ją­cych się ele­men­tów. Tacy arty­ści naj­bar­dziej nas zachwy­ca­ją. Giu­sep­pe Pal­mi­sia­no przed­sta­wia obra­zy, na któ­rych łączy ze sobą syl­wet­ki kobiet z mebla­mi oraz ele­men­ta­mi deko­ra­cji wnętrz. Jego pomysł szo­ku­je, zachwy­ca, inspi­ru­je ale zara­zem pozo­sta­wia wie­le do dopo­wie­dze­nia i wyobra­że­nia każ­de­mu odbior­cy.

 GiuseppePalmisano_photography-05

Giu­sep­pe Pal­mi­sia­no jest 25-cio let­nim foto­gra­fem miesz­ka­ją­cym w Bolo­nii. Duży wpływ na jego twór­czość ma jego pier­wot­na pro­fe­sja, któ­rą było aktor­stwo.

Jeże­li chcesz coś wyra­zić, po pro­stu to zrób, cokol­wiek to ozna­cza i jakie­go­kol­wiek spo­so­bu zamie­rzasz użyć. Tak napraw­dę to nie jest istot­ne, czy foto­gra­fu­jesz, malu­jesz, czy też grasz.”

Pra­ce wło­skie­go arty­sty wyróż­nia sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, skłon­no­ści mini­ma­li­stycz­ne oraz cie­pło. Nie sta­ra się zbyt­nio eks­po­no­wać cia­ła a wręcz wto­pić je w przed­sta­wia­ną sce­no­gra­fię, spra­wić aby stwa­rza­ło z oto­cze­niem jed­ność. Syl­wet­ki kobiet nie są retu­szo­wa­ne, nie przed­sta­wia­ją nie­zwy­kle szczu­płych wyspor­to­wa­nych dziew­czyn. Każ­da z foto­gra­fo­wa­nych kobiet ma inną, nie­ide­al­ną figu­rę, dzię­ki cze­mu zdję­cia są przez nas odbie­ra­ne jako rze­czy­wi­ste, życio­we.

GiuseppePalmisano_photography-10

GiuseppePalmisano_photography-13

GiuseppePalmisano_photography-08

GiuseppePalmisano_photography-02

GiuseppePalmisano_photography-07

GiuseppePalmisano_photography-06

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZA
Komentarze

komen­ta­rzy