EMILY RATAJKOWSKI

ANIOŁ W AMERYCE

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: models.com, vogue.com

Emily Ratajkowski for Revolve Clothing's NEW NEW Campaign

Ma dopie­ro 24 lata i lubi wzbu­dzać kon­tro­wer­sje. W 2012 roku poja­wi­ła się na łamach ero­tycz­ne­go maga­zy­nu „Tre­ats!” w bar­dzo odważ­nej sesji okład­ko­wej. Dzię­ki niej zosta­ła zaan­ga­żo­wa­na do vide­okli­pu „Blur­red Lines” Robi­na Thicke’a, w któ­rym para­du­je przed obiek­ty­wem kame­ry w samych majt­kach i butach. Wte­dy zro­bi­ło się o niej gło­śno, choć nie był to jej debiut w mediach.

W wie­ku 14 lat Emi­ly Rataj­kow­ski pod­pi­su­je kon­trakt z agen­cją mode­lek Ford, choć według jej rodzi­ców nie jest to odpo­wied­nia karie­ra dla cór­ki. Mama Emi­ly – Kath­le­en Bal­gley – jest pisar­ką i pro­fe­so­rem jed­ne­go z ame­ry­kań­skich uni­wer­sy­te­tów. Ojciec – John Rataj­kow­ski – to uta­len­to­wa­ny arty­sta, malarz. Sama Emi­ly kil­ka lat póź­niej podej­mu­je zresz­tą pró­bę stu­dio­wa­nia sztuk pięk­nych na Uni­wer­sy­te­cie UCLA, jed­nak po roku porzu­ca stu­dia na rzecz pra­cy w zawo­dzie model­ki. Poza sesja­mi dla maga­zy­nów takich jak „Harper’s Baza­ar”, „GQ”, „Cosmo­po­li­tan” czy pre­sti­żo­wej „CR Fashion Book” Cari­ne Roit­feld, rekla­mu­je mar­ki odzie­żo­we Rag & Bone i Nord­strom, a do współ­pra­cy przy jesien­no-zimo­wej kam­pa­nii na rok 2015 anga­żu­je ją sam Marc Jacobs.

emily-ratajkowski-s-moda-magazine-march-2014-blumarine
Wkrót­ce po nie­za­po­mnia­nych wystę­pach Emi­ly w tele­dy­skach Maro­on V i Robi­na Thicke’a, zauwa­ża ją słyn­ny reży­ser David Fin­cher (twór­ca fil­mów: „Social Network” czy „Pod­ziem­ny krąg”) i zatrud­nia przy pro­duk­cji „”Zagi­nio­na dziew­czy­na”. Wcze­śniej poja­wia się tak­że w pro­duk­cjach „iCar­ly” czy „Jess i chło­pa­ki”.

W żyłach Emi­ly pły­nie pol­sko-żydow­ska krew. Model­ka uro­dzi­ła się 7 czerw­ca 1991 roku w Lon­dy­nie, kil­ka lat życia spę­dzi­ła w Irlan­dii i na Major­ce, a póź­niej w Kali­for­nii. Kie­dy doro­sła nie raz dora­dza­no jej, aby zmie­ni­ła nazwi­sko na łatwiej­sze do wymó­wie­nia, angiel­skie, ona jed­nak obie­ca­ła ojcu, że nigdy tego nie zro­bi.

Dziś Emi­ly nie potrze­bu­je robić wokół sie­bie sen­sa­cji w nadziei na zdo­by­cie roz­gło­su.  Przy­zna­je, że gdy­by jesz­cze raz sta­nę­ła przed decy­zją wystą­pie­nia w tele­dy­sku nago, nie zro­bi­ła­by tego. Choć uwa­ża­na jest za dziew­czy­nę ide­al­ną, sama twier­dzi, że wola­ła­by wcie­lać się w skom­pli­ko­wa­ne cha­rak­te­ry, niż w pięk­ne dziew­czy­ny z sąsiedz­twa, ema­nu­ją­ce przede wszyst­kim swo­im uro­kiem zewnętrz­nym.

386052-800w
386050-800w
386057-800w
386059-800w
Obec­nie moż­na zoba­czyć ją na dużym ekra­nie w fil­mie „We are your friends” u boku Zaca Efro­na. Zapy­ta­na o to, kim chcia­ła­by być za dzie­sięć lat odpo­wia­da, że nie jest w sta­nie tego prze­wi­dzieć, ponie­waż dzie­sięć lat temu widzia­ła się w roli artyst­ki lub wykła­dow­cy na uni­wer­sy­te­cie, myśla­ła, że pój­dzie w śla­dy rodzi­ców. Jej życie dia­me­tral­nie róż­ni się jed­nak od spo­koj­nej karie­ry mala­rza lub pro­fe­so­ra. Dziś jest praw­dzi­wą it-girl, któ­rej uro­dą zachwy­ca­ją się zarów­no męż­czyź­ni, jak i kobie­ty z całe­go świa­ta, o czym świad­czy cho­ciaż­by licz­ba fol­lo­wer­sów na jej Insta­gra­mie (pro­fil @emrata obser­wu­je już 3,2 mln użyt­kow­ni­ków! (wrze­sień 2015)), zaś tele­dysk do utwo­ru „Blur­red Lines” obej­rza­ło ponad 11 milio­nów osób. To się nazy­wa ame­ri­can dre­am!

01-Emily-Ratajkowski-W-Magazine-Mert-Alas-Marcus-Piggott-August-2015  386051-800w

IMG_5227

Być może nie wiesz, że…

  • Zapy­ta­na o swój ukry­ty talent, Emi­ly odpo­wia­da, że potra­fi czy­tać w bły­ska­wicz­nym tem­pie. Książ­ki czy­ta w rów­nym tem­pie do oglą­da­nia fil­mów.
  • Jej ulu­bio­ne miej­sca to Lon­dyn, Paryż i Rzym. Uwiel­bia wło­ską kul­tu­rę!
  • Wyma­rzo­na rand­ka: nie­dzie­la, zaku­py w mar­ke­cie, wspól­ne przy­go­to­wy­wa­nie brun­chu, popi­ja­nie kok­taj­lu Mimo­sa (na bazie szam­pa­na i owo­ców cytru­so­wych) oraz spa­cer w par­ku.
  • Naj­lep­sze miej­sce na kola­cję: restau­ra­cja w NoMad Hotel w Nowym Jor­ku (ser­wu­ją tam zna­ko­mi­te­go kur­cza­ka).
  • Naj­bar­dziej ener­ge­tycz­ne miej­sce to według niej Nowy Jork, któ­ry nigdy nie śpi.
  • Ulu­bio­na książ­ka: krót­kie opo­wia­da Lor­rie Moore „Self-help”.
  • Zespół muzyczny/ album: Tal­king Heads: 77.
  • Fil­my: „Pół żar­tem, pół serio” oraz „Bird­man”.
  • Emi­ly wycho­wy­wa­ła się bez tele­wi­zo­ra, ale nie prze­szka­dza­ło jej to, by poznać twór­czość Micha­ela Jack­so­na i zostać jego ogrom­ną fan­ką!


For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2015 – MAKE-UP TRENDS
7 NIEZBĘDNYCH DODATKÓW DO MIESZKANIA TYPU LOFT
FOREVER 21 OD 2017 ROKU W POLSCE!
JAK TANIO PODRÓŻOWAĆ? KILKA PRZYDATNYCH WSKAZÓWEK OD VERS-24
KAROLINA GRUSZECKA. MODOWA DJ-KA MIKSUJE TRENDY!Komentarze

komen­ta­rzy