Ekskluzywna marka Nebu Milano już w Polsce

Perfumeria Quality Missala poszerzyła ofertę produktów do makijażu o najwyższej jakości pudry do twarzy i ciała luksusowej marki Nebu Milano. Zobaczcie sami!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

a

Nebu Mila­no jest eks­klu­zyw­ną mar­ką naj­wyż­szej jako­ści kosme­ty­ków do maki­ja­żu: pudrów do twa­rzy i cia­ła oraz różów do policz­ków. Wszyst­kie pro­duk­ty Nebu Mila­no wytwa­rza­ne są we Wło­szech i wyróż­nia­ją się naj­wyż­szą jako­ścią surow­ców, dosko­na­łym wyko­na­niem oraz wyjąt­ko­wym wzor­nic­twem opa­ko­wań. Ele­ganc­kie, luk­su­so­we puder­nicz­ki pokry­te są 24-kara­to­wym zło­tem i zdo­bio­ne krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go.

Wio­dą­cym pro­duk­tem Nebu Mila­no są kolo­ro­we kom­pak­ty Face & Body Satin Spar­kle. Wypie­ka­ne pudry roz­świe­tla­ją­ce do twa­rzy i cia­ła o bar­dzo wyso­kiej zawar­to­ści pig­men­tu, dostęp­ne są w czte­rech kolo­rach: Angel, Aura, God­dess i Luna Pla­ti­num. Dzię­ki aksa­mit­nej for­mu­le, nakła­da­nie pudrów jest szyb­kie i pro­ste, a skó­ra zysku­je świe­tli­sty i trwa­ły efekt.

3

W boga­tej ofer­cie mar­ki znaj­du­je się rów­nież kolek­cja naj­wyż­szej jako­ści pudrów matu­ją­cych, różów do policz­ków oraz roz­świe­tla­ją­cych pudrów brą­zu­ją­cych. Wypie­ka­ne pudry matu­ją­ce mar­ka Nebu Mila­no ofe­ru­je w odcie­niach Muse, Belo­ved i Nymph, zaś wypie­ka­ne roz­świe­tla­ją­ce pudry brą­zu­ją­ce w kolo­rach Eter­nal, Eclyp­se i Pink Hori­zon. Wypie­ka­ne róże do policz­ków w odcie­niach After­glow, Desti­ny, Vio­let Fla­me i Maje­stic dzię­ki saty­no­wej for­mu­le umoż­li­wia­ją stop­nio­wa­nie efek­tu i inten­syw­no­ści kolo­ru. Wszyst­kie pudry i róże dostęp­ne są w dwóch rodza­jach opa­ko­wań: zło­tym i pla­ty­no­wym, zdo­bio­nych krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go.

Collage Nebu

Kolek­cję luk­su­so­wych pro­duk­tów Nebu Mila­no uzu­peł­nia­ją pędz­le kabu­ki do nakła­da­nia pudrów i różów. Bar­dzo ele­ganc­kie, poręcz­ne i wygod­ne pędz­le wyko­na­no z bia­łe­go, nie­zwy­kle mięk­kie­go wło­sia, dla­te­go ide­al­nie nada­ją się do apli­ka­cji pudrów i różów. Rącz­ki wszyst­kich pędz­li efek­tow­nie zdo­bią krysz­ta­ły Swa­ro­vskie­go.

Pro­duk­ty Nebu Mila­no dostęp­ne są wyłącz­nie w naj­lep­szych, reno­mo­wa­nych per­fu­me­riach we Wło­szech, m.in. w eks­klu­zyw­nej per­fu­me­rii Maz­zo­la­ri. W dniu dzi­siej­szym do tego gro­na dołą­czy­ła Per­fu­me­ria Quali­ty.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
perfumeriaquality.pl
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy