Eklektyczne dania w The Test Kitchen

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: theworlds50best.com, thetestkitchen.co.za

650slider955-8

Znaj­du­ją­cy się na liście pięć­dzie­się­ciu naj­lep­szych restau­ra­cji świa­ta lokal to dzie­ło Bry­tyj­czy­ka Luke’a Dale’a Robert­sa, któ­ry zain­spi­ro­wa­ny podró­ża­mi w głąb Azji posta­no­wił otwo­rzyć w Kapsz­ta­dzie, w RPA kuli­nar­ny raj – kuch­nię fusion, czy­li połą­cze­nie sma­ków z róż­nych stron świa­ta.

Od same­go począt­ku jej ist­nie­nia, czy­li od listo­pa­da 2010 roku The Test Kit­chen mie­ści się w zagłę­biu sztu­ki – gale­rii The Old Biscu­it Mill, któ­ra wyda­je się być odpo­wied­nim miej­scem dla tego rodza­ju restau­ra­cji. Luke Dale Roberts dba bowiem nie tyl­ko o nad­zwy­czaj­ny smak potraw, ale przede wszyst­kim sły­nie z nie­sztam­po­we­go spo­so­bu ich poda­wa­nia na ręcz­nie wyko­ny­wa­nych naczy­niach. Fuzja sma­ków pole­ga zaś na umie­jęt­nym łącze­niu ory­gi­nal­nych skład­ni­ków, takich jak cho­ciaż­by lan­gu­sty z Mozam­bi­ku, anyż, zio­ło­we ziem­nia­ki Nico­la, mał­że, hisz­pań­ski ogó­rek i szam­pan. Sta­łe pro­po­zy­cje w kar­cie menu to pięć dań obia­do­wych, dzie­więć rodza­jów potraw na kola­cję oraz duży wybór połu­dnio­wo­afry­kań­skich win.

Pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków obej­mu­je zarów­no sta­re, jak i nowo­cze­sne meto­dy goto­wa­nia za pomo­cą próż­ni, ciśnie­nia, pale­nia i gril­lo­wa­nia.

Czu­ję potrze­bę, by sta­le iść naprzód. Wszyst­ko, co robię w moim życiu musi cecho­wać postęp i jakość” – tłu­ma­czy szef kuch­ni.

Trud­no o lep­szą zachę­tę do odwie­dze­nia jego restau­ra­cji.

650slider955-4

650slider955-51

vers24

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy