Efekty współpracy marki PUMA z Monkey Time oraz Sneakernstuff

Świa­to­wy lider pro­duk­cji odzie­ży i obu­wia spor­to­we­go – PUMA w sezo­nie wio­sna-lato 2016 ponow­nie nawią­zał współ­pra­cę z japoń­ską mar­ką Mon­key Time. Efek­tem tej kola­bo­ra­cji jest odświe­żo­ny, kul­to­wy już model Bla­ze of Glo­ry. A to nie wszyst­ko! PUMA lubi współ­pra­co­wać ze zna­ny­mi mul­ti­bran­da­mi. Dla­te­go nad­cho­dzą­cy sezon to rów­nież nie­spo­dzian­ki od szwedz­kie­go skle­pu Sne­akern­stuff.

Nie po raz pierw­szy PUMA współ­pra­cu­je z japoń­ską mar­ką Mon­key Time. W zeszłym roku fani PUMY osza­le­li na punk­cie mode­lu Disc Bla­ze „Orca”. Po takim suk­ce­sie nie pozo­sta­ło nic inne­go, jak kon­ty­nu­ować dobrą pas­sę. W sezo­nie wio­sna – lato 2016 PUMA pre­zen­tu­je odświe­żo­ny model kul­to­we­go Bla­ze of Glo­ry. „Secu­lar Chan­ge”, bo tak został nazwa­ny nowy fason, zro­bio­ny jest z per­fo­ro­wa­nej, beżo­wej skó­ry, któ­rej odcień zmie­nia się deli­kat­nie po upły­wie cza­su. Z cało­ścią, ide­al­nie kom­po­nu­je się cho­lew­ka, w czar­no-beżo­wych odcie­niach. Dobrą amor­ty­za­cję i ela­stycz­ność buta zapew­nia tech­no­lo­gia Tri­no­mic, czy­li sys­tem sze­ścio­kąt­nych seg­men­tów, któ­re roz­sze­rza­ją się i zwę­ża­ją pod­czas bie­ga­nia.

4bfe25fbad57ed6035422d3bfcf7e3f3cb49fff0

W tym sezo­nie PUMA zasko­czy­ła jesz­cze jed­ną, nie­zwy­kłą kola­bo­ra­cją. Tym razem spor­to­wa mar­ka, nawią­za­ła współ­pra­cę ze szwedz­kim mul­ti­bran­dem Sne­akern­stuff. Stwo­rzo­na przez nich kolek­cja „Swe­dish Camo Pack” to zupeł­nie nowa odsło­na, zna­nych i uwiel­bia­nych mode­li Puma. Inspi­ra­cją był przede wszyst­kim mili­tar­ny kamu­flaż oraz woj­sko­wa tra­dy­cja. Cha­rak­te­ry­stycz­ny wzór moro – M90, wpro­wa­dzo­ny w latach 90′tych, w woj­sku uży­wa­ny jest po dziś dzień. W tym sezo­nie, ten wyjąt­ko­wy print został tak­że nadru­ko­wa­ny na kul­to­wych mode­lach Puma Bla­ze of Glo­ry oraz IGNITE. Nowa odsło­na Bla­ze of Glo­ry wyko­na­na zosta­ła z połą­cze­nia moc­ne­go nylo­nu oraz mięk­kiej skó­ry nubu­ko­wej. Cross-fito­wy IGNITE cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wo mięk­ką pode­szwą, gwa­ran­tu­ją­cą dosko­na­łą amor­ty­za­cję. Dodat­ko­wo, buty wyko­na­ne są z funk­cjo­nal­nej sia­tecz­ki i inno­wa­cyj­nej pian­ki, zapew­nia­ją­cej wyso­ką ter­mo­izo­la­cję i prze­pusz­czal­ność powie­trza.

5cd825b36e0357b204d69502bd7a2229a273d92b 170344558cb3d36e87a30b36e0c7fb341e67dd7d

For Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy