Efekt harmonii

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

6

Nie­do­ce­nia­ny i pozor­nie bar­dzo popraw­ny efekt uzy­ski­wa­ny dzię­ki zabie­go­wi zapra­so­wy­wa­nia tka­ni­ny w har­mo­nij­kę nada­je w tym sezo­nie świet­no­ści kolek­cjom naj­więk­szych domów mody. Drob­ne pli­sy i fal­ba­nę w hisz­pań­skim sty­lu zapre­zen­to­wał Dries Van Noten, a Raf Simons zapro­po­no­wał sko­śne pli­sy nada­ją­ce ubra­niom z met­ką Dio­ra nowo­cze­sne­go wymia­ru.

5
4
Celi­nè poka­za­ła na wybie­gu pół­prze­zro­czy­ste pli­so­wa­nia na postrzę­pio­nych spód­ni­cach, Given­chy ofe­ru­je kla­sycz­ne czar­ne mak­si, któ­re może­my nosić ze skó­rza­ny­mi ramo­ne­ska­mi, a Heider Acker­mann zachwy­ca poły­sku­ją­cą obszer­ną spód­ni­cą w odcie­niu kró­lew­skie­go zło­ta.

1
Naj­cie­kaw­sze są według nas meta­licz­ne spód­ni­ce od Pro­en­za Scho­uler, któ­re stwo­rzy­ły­by zgra­ny duet ze spor­to­wy­mi buta­mi.

3
W wio­sen­no – let­nim sezo­nie pli­so­wa­ne są przede wszyst­kim spód­ni­ce – mini, midi i mak­si, któ­re war­to łączyć z kla­sycz­ny­mi koszu­la­mi, krót­ki­mi topa­mi i sto­no­wa­ny­mi akce­so­ria­mi. Spód­ni­ce w kolo­rze nude i świe­żych paste­lach znaj­dzie­cie w H&M, Top­shop i Zarze. W Mon­na­ri szu­kaj­cie tych w odcie­niu baby blue lub z moty­wem bota­nicz­nym. Pli­so­wa­ne spód­nicz­ki noś odważ­nie i nie tyl­ko od świę­ta!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy