Drogie Mamy! Znana do tej pory z nonszalanckich i kobiecych projektów marka EDITED wprowadza po raz pierwszy kolekcję dla mam i dzieci „Mommy & Me”. Dzięki niej możecie wraz ze swoimi pociechami dopasować się modowo tego lata! Dostępna będzie na stronie internetowej EDITED.pl od 12.03.2019.

Edited kolekcja dla mam i dzieci edited kolekcja dla mam i dzieci

Kolek­cja zawie­ra łatwe do skom­ple­to­wa­nia out­fi­ty, ide­al­ne na rodzin­ne waka­cje lub przy­go­dę w mie­ście. Spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi, uro­cze kostiu­my kąpie­lo­we i zwiew­ne sukien­ki zna­ko­mi­cie spraw­dzą się w sło­necz­ne dni. Mamy na pew­no zako­cha­ją się we wzo­rach w paski, zwie­rzę­cych moty­wach i paste­lo­wych kolo­rach, zara­ża­jąc tą miło­ścią dzie­ci. Połą­cze­nie uro­czych form z luź­ny­mi kro­ja­mi i dosko­na­łą jako­ścią spra­wia, że mamy nie muszą wybie­rać mię­dzy modą, a wygo­dą. Zarów­no one, jak i ich malut­kie kopie, będą mogły cie­szyć się wspól­ny­mi chwi­la­mi w wiel­kim sty­lu!

Oprócz sukie­nek i stro­jów kąpie­lo­wych, ubran­ka są uni­se­xo­we, dostęp­ne dla dzie­ci w wie­ku 1–3 lat. Prze­pięk­na sesja zdję­cio­wa odby­ła się w Los Ange­les i zosta­ła wypro­du­ko­wa­na przez Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­skę Nel­les­sen i jej zespół, a Dyrek­tor­ka Kre­atyw­na Cla­ris­sa Labin z zespo­łem zapro­jek­to­wa­ła kolek­cję w Ber­li­nie. Kolek­cja jest tak­że dostęp­na w skle­pach EDITED w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium oraz Wied­niu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Two­rząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej