EDITED wprowadza kolekcję dla mam i dzieci „Mommy & Me”

Drogie Mamy! Znana do tej pory z nonszalanckich i kobiecych projektów marka EDITED wprowadza po raz pierwszy kolekcję dla mam i dzieci „Mommy & Me”. Dzięki niej możecie wraz ze swoimi pociechami dopasować się modowo tego lata! Dostępna będzie na stronie internetowej EDITED.pl od 12.03.2019.

Edited kolekcja dla mam i dzieci edited kolekcja dla mam i dzieci

Kolek­cja zawie­ra łatwe do skom­ple­to­wa­nia out­fi­ty, ide­al­ne na rodzin­ne waka­cje lub przy­go­dę w mie­ście. Spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi, uro­cze kostiu­my kąpie­lo­we i zwiew­ne sukien­ki zna­ko­mi­cie spraw­dzą się w sło­necz­ne dni. Mamy na pew­no zako­cha­ją się we wzo­rach w paski, zwie­rzę­cych moty­wach i paste­lo­wych kolo­rach, zara­ża­jąc tą miło­ścią dzie­ci. Połą­cze­nie uro­czych form z luź­ny­mi kro­ja­mi i dosko­na­łą jako­ścią spra­wia, że mamy nie muszą wybie­rać mię­dzy modą, a wygo­dą. Zarów­no one, jak i ich malut­kie kopie, będą mogły cie­szyć się wspól­ny­mi chwi­la­mi w wiel­kim sty­lu!

Oprócz sukie­nek i stro­jów kąpie­lo­wych, ubran­ka są uni­se­xo­we, dostęp­ne dla dzie­ci w wie­ku 1–3 lat. Prze­pięk­na sesja zdję­cio­wa odby­ła się w Los Ange­les i zosta­ła wypro­du­ko­wa­na przez Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­skę Nel­les­sen i jej zespół, a Dyrek­tor­ka Kre­atyw­na Cla­ris­sa Labin z zespo­łem zapro­jek­to­wa­ła kolek­cję w Ber­li­nie. Kolek­cja jest tak­że dostęp­na w skle­pach EDITED w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium oraz Wied­niu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy