DZIEWIĘĆ CZARNOSKÓRYCH MODELEK, KTÓRE ODMIENIŁY ŚWIAT MODY

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: fashiongonerogue.com

Nie wia­do­mo cze­mu w świe­cie mody do pew­ne­go cza­su pano­wa­ło prze­ko­na­nie, że jedy­ny­mi model­ka­mi mogą­cy­mi poja­wiać się na wybie­gach są dziew­czy­ny rasy bia­łej. Zaczy­na­jąc od posta­ci Naomi Sims w latach sześć­dzie­sią­tych, zaczę­to stop­nio­wo zmie­niać podej­ście do rasy i kolo­ru skó­ry mode­lek. Do dziś jed­nak nie­wie­lu czar­no­skó­rym model­kom uda­ło się zro­bić impo­nu­ją­cą karie­rę w świe­cie mode­lin­gu. Cze­mu? W więk­szo­ści przy­pad­ków jest to chy­ba nadal kwe­stia uprze­dzeń raso­wych, co świad­czy o tym, że drzwi do świa­ta mody jed­nak nie dla wszyst­kich sto­ją otwo­rem. Powo­li podej­ście to na szczę­ście ule­ga zmia­nie i Pol­ska rów­nież może pochwa­lić się swo­ją czar­no­skó­rą model­ką, któ­rej karie­ra nabie­ra tem­pa ­ mowa oczy­wi­ście o Osi Ugo­noh, któ­ra wygra­ła ostat­nią edy­cję Top Model. Tym­cza­sem Vers­24 przy­go­to­wał dla Was dzie­więć naj­bar­dziej zna­nych nazwisk czar­no­skó­rych top mode­lek, któ­re zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ły wspa­nia­ły, lecz czę­sto bez­li­to­sny świat mody.

naomi-sims-life-magazine-cover-1969Naomi Sims

W cza­sie swo­jej karie­ry wie­le razy sły­sza­ła, że ma za ciem­ny odcień skó­ry, że nie pasu­je do tego świa­ta. Dzię­ki swo­jej wytrwa­ło­ści, uwa­ża­na jest za pierw­szą czar­no­skó­rą super­mo­del­kę. Poja­wi­ła się (oczy­wi­ście jako pierw­sza w histo­rii ciem­no­skó­ra kobie­ta) na okład­kach pre­sti­żo­wych wów­czas maga­zy­nów takich jak Ladies’ Home Jour­nal w 1968 roku czy LIFE Maga­zi­ne rok póź­niej. W 1973 roku Naomi rzu­ci­ła karie­rę w mode­lin­gu i stwo­rzy­ła kolek­cję peruk i kosme­ty­ków do wło­sów dla ciem­no­skó­rych kobiet. Biz­nes oka­zał się spo­rym suk­ce­sem, ale Naomi chcia­ła cze­goś wię­cej. Napi­sa­ła więc kil­ka ksią­żek o pięk­nie i mode­lin­gu, w tym „All Abo­ut Health and Beau­ty for the Black Woman” czy „ How to Be a Top Model”. Zmar­ła w 2009 roku na raka pier­si. W jedym z wywia­dów powie­dzia­ła : „Nie ma nic bar­dziej smut­ne­go niż sta­ra, zruj­no­wa­na model­ka, a takich, któ­re pod koniec karie­ry nie mają nic jest wie­le”. Sims zde­cy­do­wa­nie do nich nie nale­ża­ła.

beverly-johnson-black-model-vogue-august-1974-coverBever­ly John­son

Pierw­sza czar­no­skó­ra model­ka na okład­ce Vogue’a (1974 r.), któ­rej poja­wie­nie się w tak pre­sti­żo­wym maga­zy­nie dopro­wa­dzi­ło do zmian w postrze­ga­niu ciem­no­skó­rych kobiet w prze­my­śle modo­wym ­ wie­le pism modo­wych i pro­jek­tan­tów zaczę­ło dostrze­gać poten­cjał nie tyl­ko w model­kach rasy euro­pej­skiej. W tym samym roku Bever­ly poja­wi­ła się tak­że na okład­ce fran­cu­skie­go Elle. W latach 70. i 80. XX wie­ku jej twarz zdo­bi­ła też okład­ki ame­ry­kań­skiej edy­cji maga­zy­nu Gla­mo­ur, z któ­rym Bever­ly nawią­za­ła sta­łą współ­pra­cę ­ poja­wi­ła się na ich nich aż sie­dem razy.

iman-model-photoIman

Wła­ści­wie Iman Abdul­ma­jid ­ cór­ka soma­lij­skie­go amba­sa­do­ra w Ara­bii Sau­dyj­skiej i pie­lę­gniar­ki. Od dziec­ka była uta­len­to­wa­na ­ w wie­ku pię­ciu lat mówi­ła w aż pię­ciu języ­kach. Bły­ska­wicz­ny roz­wój karie­ry w latach 70. zawdzię­cza temu, że zna­ko­mi­cie pre­zen­to­wa­ła się zarów­no na wybie­gach, jak i zdję­ciach kam­pa­nii rekla­mo­wych. Odkrył ją foto­graf Peter Beard pod­czas sesji w Nairo­bi. W trak­cie swo­jej karie­ry Iman współ­pr­co­wa­ła z taki­mi legen­da­mi świa­ta foto­gra­fii jak Hel­mut New­ton, Richard Ave­don czy Irving Penn. Nawet sam Yves Sain Lau­rent zade­dy­ko­wał jej kolek­cję Afri­can Queen. Pry­wat­nie Iman jest żoną Davi­da Bowie.

veronica-webb-model-photoVero­ni­ca Webb

Uro­dzi­ła się w Detro­it, jako model­ka pra­co­wa­ła w latach 80. i 90. Jest pierw­szą czar­no­skó­rą model­ką, któ­ra zosta­ła zapro­szo­na do współ­pra­cy z mar­ką z sek­to­ra beau­ty. W 1992 roku fir­ma Revlon usta­no­wi­ła ją swo­ją amba­sa­dor­ką. Oprócz tego, Webb poja­wia­ła się na okład­kach takich maga­zy­nów jak Vogue Ita­ly, Elle czy Essen­ce Maga­zi­ne. Zagra­ła tak­że w kil­ku fil­mach, mię­dzy inny­mi „Jun­gle Fever”; „Mal­colm X” oraz „In Too Deep”.

naomi-campbell-harry-winston-amfar-hong-kong-galaNaomi Camp­bell

Jed­no z naj­bar­dziej zna­nych nazwisk w świe­cie mody. Swo­ją karie­rę model­ki roz­po­czę­ła w 1986 roku i nie zamie­rza zwol­nić miej­sca poten­cjal­nym następ­czy­niom. Począt­ko­wo pod­pi­sy­wa­ła kon­trak­ty w Pary­żu i Lon­dy­nie, póź­niej doszedł Medio­lan, Nowy Jork i Bar­ce­lo­na. Naomi była pierw­szą ciem­no­skó­rą model­ką, któ­rej twarz poja­wi­ła się na okład­kach bry­tyj­skiej i fran­cu­skiej edy­cji Vogue’a oraz Time Maga­zi­ne. W latach 90. nale­ża­ła do czo­łów­ki świa­to­we­go mode­lin­gu, zna­la­zła się wśród gro­na naj­lep­szych mode­lek obok takich nazwisk jak Cin­dy Craw­ford czy Lin­da Evan­ge­li­sta. Naomi współ­pra­co­wa­ła z taki­mi doma­mi i kre­ato­ra­mi mody jak Cha­nel, Yves Saint Lau­rent, Chloe, Ver­sa­ce, Karl Lager­feld, John Gal­lia­no, Pra­da, Ralph Lau­ren i wie­lo­ma inny­mi topo­wy­mi mar­ka­mi. Ponad­to zagra­ła w kil­ku fil­mach, jest współ­wła­ści­ciel­ką kawiar­nii Fashion Cafe w Pary­żu i Nowym Jor­ku oraz sygnu­je swo­im nazwi­skim linię per­fum.

tyra-banks-sports-illustrated-coverTyra Banks

Jest pierw­szą i jedy­ną jak dotąd ciem­no­skó­rą model­ką, któ­ra w 1997 roku poja­wi­ła się na okład­ce maga­zy­nu Sports Illu­stra­ted Swim­su­it Edi­tion. W tym samym roku Tyra zosta­ła (rów­nież jako pierw­sza ciem­no­skó­ra kobie­ta) twa­rzą okład­ki maga­zy­nu GQ oraz kata­lo­gu mar­ki Victoria’s Secret, z któ­rą współ­pra­co­wa­ła do 2005 roku. Cho­dzi­ła po wybie­gach u Cha­nel, Don­ny Karan, Yves’a Sait Lau­ren­ta, Ral­pha Lau­re­na oraz Ken­zo. Od 2005 roku pro­wa­dzi wła­sny talk­show „The Tyra Banks Show”, w któ­rym wiel­ko­krot­nie poru­sza­ła kwe­stie homo­sek­su­ali­zmu i homo­fo­bii; w 2009 roku zosta­ła uho­no­ro­wa­na za dzia­łal­ność na rzecz mniej­szo­ści sek­su­al­nych tytu­łem Excel­len­ce in Media Award.

isabel-marant-hm-campaign14Alek Wek

Pocho­dzą­ca z Suda­nu model­ka zasły­nę­ła przede wszyst­kim ze zmia­ny spo­so­bu postrze­ga­nia pięk­na w świe­cie mody. Gdy w wie­ku 18 lat zaczę­ła karie­rę w mode­lin­gu, jej głów­ny­mi zna­ka­mi roz­po­znaw­czy­mi była Afry­kań­ska uro­da i obcię­te na bar­dzo krót­ko wło­sy. W 1997 roku Wek poja­wi­ła się na listo­pa­do­wej okład­ce maga­zy­nu ELLE jako pierw­sza Afry­kan­ka. Alek poja­wi­ła się rów­nież w kam­pa­nii rekla­mu­ją­cej kolek­cję Isa­bel Marant dla szwedz­kiej sie­ciów­ki H&M.

joansmallsJoan Smalls

Por­to­ry­kan­ka miesz­ka­ją­ca w Nowym Jor­ku. W 2011 roku zosta­ła pierw­szą laty­no­ską model­ką rekla­mu­ją­cą eks­klu­zyw­ne kosme­ty­ki mar­ki Estee Lau­der. W roku 2013 zaję­ła ósme miej­sce na liście naj­le­piej opła­ca­nych mode­lek na świe­cie. Joan może­cie znać głów­nie z wybie­gów Given­chy ­ to dzię­ki temu zosta­ła sław­na. W stycz­niu ubie­głe­go roku poja­wi­ła się tak­że na okład­ce ame­ry­kań­skie­go Elle.

jourdan-dunn-vogue-uk-february-2015-coverJour­dan Dunn

Dwu­dzie­stocz­te­ro­let­nia model­ka, któ­ra karie­rę na wybie­gu roz­po­czę­ła w 2007 roku. W 2008 roku zosta­ła pierw­szą ciem­no­skó­rą model­ką, któ­ra po ponad dzie­się­ciu latach poja­wi­ła się na wybie­gu Pra­dy. W 2014 roku Jour­dan zosta­ła twa­rzą mar­ki May­bel­li­ne. Ma na swo­im kon­cie tak­że okład­kę bry­tyj­skie­go Vogue’a. W ubie­głym roku tra­fi­ła na czwar­te miej­sce listy naj­le­piej zara­bia­ją­cych mode­lek i tym samym była na niej pierw­szą ciem­no­skó­rą bry­tyj­ką.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy