Dzień Ziemi: 3. modowe eko-trendy

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: zsp2.net, paprockibrzozowski.com, interiorpark.com

650earth-1024x1024

22 kwiet­nia to Świa­to­wy Dzień Zie­mi. Nie będzie­my przy­po­mi­nać Wam jakie przy­zwy­cza­je­nia war­to zmie­nić, by chro­nić Naszą pla­ne­tę – pew­nie już daw­no to zapa­mię­ta­li­ście. Za to poka­że­my, że tro­ska o pięk­ny świat dla przy­szłych poko­leń może iść w parze z modą.

388_01_24_14_22_52_39_1
Po pierw­sze: tor­ba

Nie od dziś wia­do­mo, że folio­we tor­by skle­po­we, wyrzu­ca­ne po jed­no­ra­zo­wym uży­ciu, mogą roz­kła­dać się nawet kil­ka­set lat. Roz­wią­za­niem jest mate­ria­ło­wa tor­ba z nadru­kiem, któ­rą zabie­ra­my na zaku­py. Nie dość, że przy­ja­zna śro­do­wi­sku, to jesz­cze bar­dzo na cza­sie! Może­my zaufać auto­rom pro­jek­tów lub stwo­rzyć wła­sny.

10261763_231719823688599_1640525187_n

Po dru­gie: ety­kie­ty

Żyjąc w zgo­dzie z przy­ro­dą może­my uży­wać tra­dy­cyj­nych odpo­wied­ni­ków kosme­ty­ków i środ­ków czy­sto­ści. Się­ga­jąc po nie war­to jed­nak patrzeć na ety­kie­ty. Te napraw­dę natu­ral­ne mają cer­ty­fi­ka­ty na pro­duk­ty final­ne albo przy­naj­mniej na poszcze­gól­ne surow­ce uży­te do ich pro­duk­cji. Kosme­ty­ki dostęp­ne w Pol­sce są naj­czę­ściej cer­ty­fi­ko­wa­ne przez fran­cu­ski Eco­cert (Sano­flo­re, Nates­san­ce, Nuxe, Paty­ka, Cat­tier, Eco Cosme­tics) lub nie­miec­ki BDIH Kon­trol­lier­te Natur­ko­sme­tik (Lave­ra, Wele­da, Pri­ma­ve­ra, Tau­trop­fen, San­te, Logo­na). Pierw­szą pol­ską fir­mą kosme­tycz­ną, któ­ra uzy­ska­ła cer­ty­fi­kat kosme­ty­ku natu­ral­ne­go, jest Labo­ra­to­rium Kosme­tycz­ne AVA. Jeże­li cho­dzi o zastęp­stwo dla deter­gen­tów war­to się­gnąć m.in. po Gre­en Vision – sku­tecz­ne, a do tego nie wywo­łu­ją aler­gii i uczu­leń. Moda na zdro­wie nigdy nie prze­mi­nie!

family_kommode_19-36_individuell_
Po trze­cie: wnę­trza

Zacznij na co dzień korzy­stać z rze­czy nada­ją­cych się do recy­klin­gu, czy­li ponow­ne­go prze­two­rze­nia. Dzię­ki temu ogra­ni­czysz obsza­ry wysy­pisk śmie­ci, a tak­że zuży­jesz mniej ener­gii elek­trycz­nej, wody i surow­ców natu­ral­nych. Jak to prze­ło­żyć na prak­ty­kę? Naj­ła­twiej nada­jąc swo­im wnę­trzom oso­bli­wy cha­rak­ter! Hitem upcy­klin­go­we­go desi­gnu w Pol­sce są meble i dodat­ki z palet i skrzy­nek po owo­cach. Powsta­ją z nich sie­dzi­ska, sto­li­ki, łóż­ka, a nawet całe wypo­sa­że­nie nowo­cze­snych biur. Pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w coraz to śmiel­szych aran­ża­cjach.

 For Vers-24, War­saw

 
Komentarze

komen­ta­rzy